Zgoda na odbycie praktyki zawodowej

Transkrypt

Zgoda na odbycie praktyki zawodowej
Uniwersytet Rzeszowski
Sekcja Kształcenia Praktycznego
Ul. Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów
tel. (0 17) 872 – 17 - 69
Zgoda
na odbycie praktyki zawodowej
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośba
o przyjęcie na praktyki zawodowe studenta II roku kierunku Turystyka i Rekreacja.
.....................................................................................................................................
(Imię i nazwisko studenta)
Adres zamieszkania:
- stałego........................................................................................................................
-
tel.:............................................................................................................................
Pełna nazwa zakładu pracy, w którym odbędzie się praktyka:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Adres:.............................................................................................................................
........................................................................................................................................
Telefon ...........................................................................................................................
Imię i nazwisko Dyrektora Instytucji.............................................................................
Imię i nazwisko opiekuna praktyk w Instytucji..............................................................
Termin Praktyki ............................................................................................................
(dokładna data rozpoczęcia i zakończenia praktyki)
Prosimy o przychylne ustosunkowanie się do zgłaszających się studentów, chcących
odbyć 2. tygodniową praktykę zawodową.
.........................................
(Podpis organizatora praktyk z Wydziału)
.................................................
(podpis i pieczęć Zakładu Pracy)

Podobne dokumenty