SZKLARZ BUDOWLANY „Wykonuje prace związane ze szkleniem

Transkrypt

SZKLARZ BUDOWLANY „Wykonuje prace związane ze szkleniem
SZKLARZ BUDOWLANY
„Wykonuje prace związane ze szkleniem otworów okiennych i drzwiowych
drewnianych, z tworzyw sztucznych i metalowych, ś wietlików drewnianych i ż elaznych
róż nym szkł em pł askim o róż nych kształ tach.
J eg o zadania ob ejmują:
• pob ieranie wymiarów szyb z rysunków lub natury;
• krojenie szkł a pł askieg o okienneg o, lustrzaneg o, ornamentoweg o, suroweg o,
zb rojoneg o itp. kół kiem stalowym lub diamentem zg odnie z wymiarami;
• wprawianie szyb do otworów okiennych, drzwiowych, witryn sklepowych, ś wietlików
drewnianych, z tworzyw sztucznych, metalowych itp. ;
• zab ezpieczanie szyb przed wypadaniem g woź dzikami szklarskimi lub w inny sposób ;
• przyg otowanie kitu do szkolenia w zależ noś ci od warunków technicznych
i termicznych szklonych pomieszczeń ;
• kitowanie okien lub dokonywanie innych zab ezpieczeń szyb i ram przed opadami
atmosf erycznymi;
• montowanie w ramy okienne szyb zespolonych;
• szklenie szkł em zb rojonym lub hartowanym ob ramowań b alkonów, tarasów itp. ;
• przeprowadzanie renowacji otworów drzwiowych i okiennych przez czyszczenie ram
okiennych, drzwiowych i innych z resztek szkł a, kitu b ądź innych zab ezpieczeń ;
• czyszczenie i konserwowanie narzę dzi i sprzę tu uż ywaneg o przy szkleniu, takich jak:
stoł y krajalnicze, przykł adnice ramowe, liniał y, krajarki diamentowe i z kół kami
stalowymi, pantog raf y, ob cę g i, pilniki, oseł ki itp. ;
• porządkowanie i czyszczenie stanowiska rob oczeg o;
• przestrzeg anie zarządzeń i instrukcji b hp i ppoż . ”1
1
Klasyfikacja zawodów i specjalności, 1996, Warszawa, Wydawnict wo S t at yst yczne, t . V , zeszyt 7 , s. 8 0 .

Podobne dokumenty