Zasady i tryb składania pracy dyplomowej 1. Praca dyplomowa in

Transkrypt

Zasady i tryb składania pracy dyplomowej 1. Praca dyplomowa in
Zasady i tryb składania pracy dyplomowej
1. Praca dyplomowa inżynierska lub magisterska, oprócz treści merytorycznych, powinna zawierać:
- stronę tytułową z tytułem w języku polskim i angielskim - według wzoru,
- oświadczenie o samodzielnie wykonanej pracy, zamieszczone bezpośrednio za stroną tytułową, według wzoru,
Do pracy dyplomowej należy dołączyć płytę CD z nagraną wersją elektroniczną pracy w formacie
PDF.
2. Promotor decyduje o dopuszczeniu pracy do złożenia wystawiając pozytywną ocenę pracy według skali ocen wraz z pisemnym uzasadnieniem w karcie pracy dyplomowej.
3. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w sekretariacie Katedry dyplomującej, pozytywnie ocenioną przez promotora w terminie określonym w Regulaminie studiów.
4. Student składa pracę dyplomową w 3 egzemplarzach wersji tradycyjnej i jednym egzemplarzu
wersji elektronicznej. 1 egzemplarz wersji tradycyjnej należy wydrukować dwustronnie i oprawić w miękką okładkę, dołączając w sposób trwały wersję elektroniczną.
5. Przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego powołuje recenzenta pracy dyplomowej,
który wystawia ocenę pracy według skali ocen i załącza pisemną opinię o pracy dyplomowej.
Jeśli recenzent wystawi ocenę niedostateczną, Dziekan powołuje drugiego recenzenta, którego
ocena jest rozstrzygająca. W przypadku, gdy ocena drugiego recenzenta jest niedostateczna,
student może ubiegać się o podjęcie nowego tematu pracy dyplomowej na warunkach określonych w regulaminie studiów.
6. Sekretarz Komisji Egzaminu Dyplomowego, po egzaminie dyplomowym, przekazuje poszczególne egzemplarze pracy dyplomowej do Katedry dyplomującej, promotorowi oraz do Dziekanatu (miękka okładka).
Praca powinna być napisana czcionką Times New Roman o rozmiarze 13, styl normalny, interlinia 1,5, z justowaniem akapitu, dzieleniem wyrazów. Marginesy: prawy - 1,5cm, lewy 3,5cm, dolny i górny - 2,5cm. Rysunki, tabele i zdjęcia wykonane zgodnie z zasadami umieszczone powinny być na środku kartki, podpisy pod rysunkami i zdjęciami oraz nad tabelami wykonane czcionką Times New Roman o rozmiarze 12, styl kursywa. Numeracja wzorów po prawej stronie.
……………………………
Lublin, dnia………………………..
Imię i nazwisko dyplomanta
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że przedstawiona praca dyplomowa …………………….
pt.:……………………………………………………………………………………………
została napisana przeze mnie, pod kierunkiem ……………………………………………..
i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur
związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w Politechnice Lubelskiej lub innej uczelni.
Oświadczam ponadto, ze niniejsza praca jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.
……………………………….
Czytelny podpis dyplomanta
POLITECHNIKA LUBELSKA
Wydział Mechaniczny
Katedra ……………………………………………..
Praca dyplomowa…………………….
Temat pracy
Temat pracy po angielsku
Opiekun pracy
Tytuł, stopień Imię i nazwisko
Lublin 20…. r.
Wykonał
Imię i Nazwisko

Podobne dokumenty