wieści - Lubiszyn

Transkrypt

wieści - Lubiszyn
wieści
nr 3 / 2015
Urząd Gminy Lubiszyn • Plac Jedności Robotniczej 1 • 66-433 Lubiszyn
www.lubiszyn.pl • [email protected][email protected]
wierszopad
jest czas
kiedy wiatr
strąca myśli
gdy słowa
przylatują
jak do ciepłych
krajów
ptaki
jesień zaczyna się
wierszopadem
Katarzyna Maciantowicz
fot. Tomasz Wesołowski
INFORMATOR TELEADRESOWY
Urząd Gminy Lubiszyn
ul. Plac Jedności Robotniczej 1
66-433 Lubiszyn
tel. +48 95 727 7130
e-mail: [email protected]
Strona internetowa www.lubiszyn.pl
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek
7:30-16:00
wtorek
7:30-15:30
środa
7:30-15:30
czwartek
7:30-15:30
piątek
7:30-15:00
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 95 727 7142, kom. 519 513 142
Szkoły:
Baczyna tel. 95 731 4220
Lubiszyn tel. 519 513 150
Lubno tel. 95 731 4709
Staw - tel. 95 731 9020
tel. 519 513 141
Ściechówtel. 519 513 140
Wysoka tel. 95 731 4169
Przedszkola
Baczyna tel. 519 519 579
Lubiszyn tel. 95 727 7143
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie
tel. 95 727 7154
Policja
Posterunek Policji w Lubiszynie
ul. Dworcowa 30F Lubiszyn
tel. 95 731 18 10
Dyżur dzielnicowego:
czwartek 10:00 – 12:00
piątek 16:00 – 18:00
W sytuacjach nagłych
II Komisariat Policji w Gorzowie
tel. 95 738 23 11 całodobowo
NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego
Stanisław Jabłoński
ul. Myśliborska 16, Lubiszyn, tel. 95 731 1829
Niebieska Linia – pogotowie
dla ofiar przemocy w rodzinie
tel. 801 120 002
Ośrodek Zdrowia w Ściechowie Ściechów 30
tel. 95 731 9770
Policyjny Telefon Zaufania
tel. 800 120 226
Ośrodek Zdrowia Gorzowskiej Lecznicy
Specjalistycznej
ul. Lipowa 15 Baczyna, tel. 95 731 4209
ZGŁASZANIE AWARII
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 30 F 66-433 Lubiszyn
tel. 95 720 5557
Zakład Usług Komunalnych
tel. 95 731 8061
Stomatolog Baczyna
tel. 519 156 314
Punkty Apteczny MIŁA
ul. Gorzowska 19 Baczyna, tel. 604-704-280
Punkt Apteczny Lubiszyn
ul. Myśliborska 16 Lubiszyn, tel. 95 731 8121
BACZYNA
SIEĆ WODNA I KANALIZACYJNA
PWiK w Gorzowie Wlkp.
ul. Kos. Gdyńskich 47
Gorzów Wlkp.
tel. 95 728 5951
tel. 95 728 5952 całodobowo
LUBNO
SIEĆ WODNA
ZUK Lubiszyn
poniedziałek – piątek
godz. 7:00 – 15:00
tel. 95 731 8061,
tel. 519 519 570
W dni wolne i po 15:00
tel. 519 519 570
tel. 519 519 572
SIEĆ KANALIZACYJNA
PWiK w Gorzowie Wlkp.
ul. Kos. Gdyńskich 47
Gorzów Wlkp.
tel. 95 728 5951
tel. 95 728 5952 całodobowo
MARWICE
SIEĆ WODNA I KANALIZACYJNA
PWiK w Gorzowie Wlkp..
ul. Kos. Gdyńskich 47
Gorzów Wlkp.
tel. 95 728 5951
tel. 95 728 5952 całodobowo
POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI
SIEĆ WODNA
ZUK Lubiszyn
poniedziałek – piątek
godz. 7:00 – 15:00
tel. 95 731 8061,
tel. 519 519 570
W dni wolne i po 15:00
tel. 519 519 570
tel. 519 519 572
AWARIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Sołtys Wsi
Urząd Gminy w Lubiszynie
tel. 95 727 7146
tel. 519 513 145
Aktualności
wieści
ŚWIADCZENIA RODZINNE
– OD 1 LISTOPADA 2015 R. NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE
ORAZ WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu
osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek
rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń
rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, wysokość kryterium dochodowego przedstawia się następująco:
• zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza
674,00zł,
• w przypadku gdy, członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza
kwoty 764,00zł.
Ponadto, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty 725,00zł.
RODZAJ ŚWIADCZENIA
Zasiłek rodzinny do 5 roku życia
Zasiłek rodzinny od 5 do 18 roku życia
Zasiłek rodzinny powyżej 18 roku życia
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka (tzw. „becikowe”)
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie urlopu wychowawczego
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania
dziecka
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Dodatek z tytułu dojazdu dziecka do szkoły
ponadgimnazjalnej
Dodatek z tytułu zamieszkania dziecka
w miejscowości, w której znajduje się siedziba
szkoły ponadgimnazjalnej
Zasiłek pielęgnacyjny
Świadczenie pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek dla opiekuna
WYSOKOŚĆ
ŚWIADCZENIA
89zł
118zł
129zł
1000zł
1000zł
400zł
185zł
90zł
80zł/100zł
100zł
63zł
105zł
153zł
1200zł
520zł
520zł
STYPENDIA SZKOLNE
ŚWIADCZENIA RODZINNE
I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU
RODZINNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016
(01.11.2015R. – 31.10.2016R.) ORAZ WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY
2015/2016 (01.10-2015R. – 30.09.2016R.)
Dział Świadczeń Rodzinnych
GOPS w Lubiszynie
łecznej
o
sp
y
c
o
m
o
p
z
i
k
Zasił
będą wyższe
r. rozporządzenie
zyjęła 14 lipca 2015
Rada Ministrów pr
dochodowych oraz
wanych kr yteriów
ko
yfi
er
zw
Wyższe
e
wi
ra
w sp
mocy społecznej.
po
z
h
yc
żn
ię
en
pi
kwot świadczeń
ziernika 2015 r.
iązywać od 1 paźd
ow
ob
ną
cz
za
ia
er
kr yt
ące do świadczeń
chodowe uprawniaj
Nowe kryteria do
ej to:
ie 634 zł
z pomocy społeczn
ącej – maksymaln
uj
ar
od
sp
go
e
ni
ot
• dla osoby sam
t o 58 zł).
(wzrost o 92 zł),
alnie 514 zł (wzros
m
sy
ak
m
–
ie
in
dz
• dla osoby w ro
ektóre świadczenia,
zł zostaną także ni
niowego:
Podwyższone o 75
odu z 1 ha przelicze
ch
do
a
ot
kw
się
y
usamoa o 38 zł zwiększ
mocy pieniężnej na
po
wę
ta
ds
po
a
ąc
gospoda• kwota stanowi
uki i pomocy na za
na
e
ni
wa
uo
yn
nt
dzielnienie, ko
1 647 zł na 1 722 zł;
eczowej wzrośnie z
rzymanie
rowanie w formie rz
pieniężnego na ut
ia
en
cz
iad
św
a
ot
a polskiego
• minimalna kw
ych z nauką język
an
iąz
zw
ów
tk
da
spolitej Poli pokrycie wy
yskali w Rzeczypo
uz
zy
ór
kt
w,
có
zwiększy się
dla cudzoziem
onę uzupełniającą
hr
oc
b
lu
cy
dź
ho
skiej status uc
rzymanie
z 531 zł na 606 zł;
ia pieniężnego na ut
en
cz
iad
św
a
ot
kw
a polskiego
• maksymalna
ych z nauką język
an
iąz
zw
ów
tk
da
spolitej Poli pokrycie wy
yskali w Rzeczypo
uz
zy
ór
kt
w,
có
wzrośnie z 1
dla cudzoziem
onę uzupełniającą
hr
oc
b
lu
cy
dź
ho
skiej status uc
529 zł na
260 zł na 1 335 zł;
łego zwiększy się z
sta
ku
sił
za
a
ot
kw
• maksymalna
niowego
604 zł;
o z 1 ha przelicze
eg
zn
ięc
ies
m
u
od
• wartość doch
288 zł.
wzrośnie z 250 zł na
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie uprzejmie informuje, iż od dnia 01 października 2015r. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie będzie prowadził postępowanie w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiszyn.
Z życia gminy
GMINA LUBISZYN
A MOF OW GORZOWA WLKP.
9 września br. odbyło się w Urzędzie Gminy Lubiszyn spotkanie z przedstawicielkami warszawskiej pracowni projektowej Budplan Sp. z o.o. przygotowującej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Ośrodka Wojewódzkiego (MOF OW) Gorzowa Wlkp. Działania te związane
są z opracowywaniem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
2030 (KPZK 2030), będącej obecnie w fazie projektowej. Ustalenie finalnego
kształtu KPZK 2030 zaplanowane jest na rok 2017.
Przystąpienie gminy Lubiszyn do MOF Gorzów jest bardzo ważne ze
względu na to, że w przyszłości najwięcej środków finansowych będzie kierowanych do tych obszarów. Jeśli Gmina zostanie na marginesie , straci szanse
na rozwój taki jak sąsiadujące z nią gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i
Santok znajdujące się obecnie w MOF Gorzowa. Z taką sytuacją mamy do
czynienia w tej chwili , gdy gminy objęte formułą Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych(ZIT) będą korzystały z dodatkowych pieniędzy. Wejście Gminy Lubiszyn do MOF pozwoli w przyszłości realizować szereg inwestycji warunkujących jej dalszy rozwój.
Podczas spotkania omawiano problemy dotyczące zagospodarowania
przestrzennego naszej Gminy jako części składowej MOF OW oraz plany inwestycyjne związane z rozwojem infrastruktury na jej terenie w perspektywie
do roku 2030. Przekazana została także dokumentacja niezbędna do opracowania powstającego dokumentu.
Najistotniejszym z punktu widzenia naszej Gminy elementem dotyczącym ostatecznego kształtu MOF OW Gorzów Wlkp. jest to, że na
obecnym etapie prac zaplanowane zostało objęcie jego zasięgiem Gminy
Lubiszyn.
Wniosek o rozszerzenie MOF OW Gorzowa Wlkp. Gmina Lubiszyn wystosowała w lutym br. do Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., skąd
został on przekazany do Zarządu Województwa Lubuskiego.
Na konferencji opiniującej, dotyczącej uwag do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, która odbyła się 18 marca
br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, wniosek ten został zaopiniowany pozytywnie.
Efektem powyższego jest objęcie Gminy Lubiszyn pracami nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Gorzowa Wlkp.
W październiku br. odbędzie się kolejna konferencja opiniująca w Zielonej Górze, na której zostanie przedstawiony opracowywany obecnie ostateczny
projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego MOF OW Gorzowa Wlkp.
w jego nowym kształcie.
Postęp i stopień zaawansowania prac planistycznych wskazują na to, że
w najbliższym czasie zapadnie ostateczna decyzja określająca czy Gmina Lubiszyn zostanie wpisana w KPZK 2030 jako część składowa Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Gorzowa Wlkp.
Wmurowano kamień węgielny pod budowę
Zeroenergetycznego Domu w Baczynie
Joanna Skrodzka
W dniu 17 lipca 2015 roku w Baczynie podpisano akt erekcyjny oraz wmurowano kamień węgielny pod
budowę domu eksperymentalnego zeroenergetycznego GREEN HOUSE.
Inwestycja jest nadzorowana oraz wykonywana przez Gorzowskie Centrum Budownictwa Pasywnego (gcbp.
pl). Ideą budowy GREEN HOUSE jest rozwój budownictwa energooszczędnego, pasywnego i zeroenergetycznego
nie tylko w regionie, ale i w całej w Polsce.
W budynku GREEN HOUSE, o łącznej powierzchni użytkowej 130 m2, zastosowanie znajdą wszystkie najnowocześniejsze dostępne technologie: pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, rekuperator, kolektory słoneczne,
gwceko, zbiornik wody deszczowej, itd.
W podpisaniu aktu erekcyjnego uczestniczyły wszystkie zaangażowane w budowę osoby.
W uroczystości wziął udział Artur Terlecki Wójt Gminy Lubiszyn, przedstawiciele głównego inwestora firmy
ADW Wioldar Dariusz Pokacki, Paweł Widawski, Olgierd Kleszcz, przedstawiciele firm uczestniczących w budowie domu oraz wszyscy, którym na sercu leży dobro i rozwój budownictwa pasywnego i zeroenergetycznego.
Więcej informacji o Domu Eksperymentalnym Green House można przeczytać na stronach projektu www.
domzeroenergetyczny.info.
Partnerzy akcji: Stolaris, Gorzowskie Centrum Budownictwa Pasywnego, Wioldar, Art Bud, Dach System,
Kosbud, Ground Term, Ziel-Bruk, Bud Pil, Efekt, Novodworski, Dekoral Professional, Bracik Tynki, Nikol
Partnerzy Medialni: 4budowlani.pl, Artelis, Madom, TRC Webdesign, tubagorzowa.pl, gorzowianin.com.
Gmina Lubiszyn w Kontrakcie Lubuskim
Kontrakt Lubuski to dokument, który będzie umową między Zarządem
Województwa Lubuskiego a jednostkami samorządu terytorialnego, działającymi w partnerstwach. Będzie dotyczył ustalenia wspólnych celów rozwojowych, do których realizacji dążyć zamierzają wszystkie zawierające go
strony. Kontrakt ma również zawierać wspólnie wyselekcjonowane i ustalone
przedsięwzięcia inwestycyjne zgłoszone przez lubuskie miasta i gminy (poza
obszarami funkcjonalnymi Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp objętymi przez
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ). Źródłem finansowania tych przedsięwzięć będzie Regionalny Program Operacyjny (RPO) Lubuskie 2020. Jest
to nowe podejście do wydatkowania środków europejskich w województwie
Lubuskim. Jak podkreśla Marszałek Elżbieta Anna Polak, Kontrakt Lubuski
to narzędzie, mające na celu ułatwienie samorządom aplikowania o unijne
środki. Projekty realizowane w tej formule muszą być nie tylko innowacyjne,
ale przede wszystkim realizowane w partnerstwie.
Gmina Lubiszyn jest częścią Lubuskiej Wspólnoty Terytorialnej „Dolina
Warty i Noteci”. W skład Obszaru Funkcjonalnego Lubuska Wspólnota Terytorialna „Dolina Warty i Noteci” wchodzą: 1. Powiat Gorzowski, 2. Powiat
Strzelecko-Drezdenecki, 3. Powiat Sulęciński, 4. Gmina Drezdenko, 5. Gmina Strzelce Krajeńskie, 6. Gmina Dobiegniew, 7. Gmina Lubiszyn, 8. Gmina
Zwierzyn, 9. Gmina Stare Kurowo, 10. Gmina Lubniewice, 11. Gmina Sulęcin,
12. Gmina Krzeszyce.
28 sierpnia 2015r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie, na
którym ogłoszono wybrane koncepcje zgłoszone przez partnerstwa gmin i powiatów. Wartym uwagi jest fakt, iż w województwie lubuskim zawiązano 22
partnerstwa, a tylko 9 zostało rekomendowanych do podpisania z województwem kontraktu. Jednym z nich jest porozumienie, w skład którego wchodzi
Gmina Lubiszyn - to niewątpliwy sukces i powód do zadowolenia.
Aktualnie trwa etap negocjacji, podczas których wyklaruje się ostateczny
katalog działań możliwych do sfinansowania z RPO Lubuskie 2020.
wieści
Wieści
z Wysokiej
Z życia gminy
Integracja pokoleniowa mieszkańców wsi
Jak co roku, organizowane są spotkania mieszkańców w ramach imprez tematycznych.
27.06.2015, na powitanie lata zorganizowano Festyn Rodzinny, który połączył Dzień Matki i Ojca oraz Dzień Dziecka. W zorganizowanych grach, zabawach, konkursach i zawodach sportowych chętnie udział brały dzieci. Każdy otrzymał choć drobny upominek. Wielką atrakcją i miłą niespodzianką była możliwość zabaw na dmuchanym zamku. Atrakcja została sfinansowana przez
naszych przedsiębiorców. W imieniu dzieci składamy serdeczne podziękowania za okazaną życzliwość. Nagrody, upominki oraz
poczęstunek zostały sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego, zaplanowanych na ten rok. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody
mieszkańcy bawili się do późnych godzin nocnych, w rytm muzyki przygrywanej przez nasz rodzimy zespół muzyczny ,,Akord”.
Dziękujemy.
W dniu 05.09.2015r. odbyły się Dożynki Sołeckie. Wójt Gminy Lubiszyn Artur Terlecki, Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Leśniewski i Sołtys Wysokiej Roman Gajda podziękowali rolnikom za zebrane plony oraz, dzieląc się chlebem z tegorocznych
plonów, życzyli by nigdy go na naszych stołach nie brakowało.
Gospodarzami tegorocznych dożynek wiejskich byli zasłużeni, starsi rolnicy, pani Elżbieta Hołda oraz pan Ryszard Lisiecki.
Dożynki były również okazją do podziękowania naszym mieszkańcom za ich wieloletnią pracę w promocji naszego Sołectwa, jak
i Gminy Lubiszyn.
Podziękowania otrzymali:
1. Róża Smarslik
2. Ewa Domicz
3. Teresa Jeżyk
4. Eugenia Popowicz
5. Teresa Światłowska
6. Halina Cieślak
7. Andrzej Żminkowski
8. Hubert Haliczanowski
9. Elżbieta Kuś
10. Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły
Warto wspomnieć, że odwiedził nas radny Jerzy Obara z małżonką i zastępca wójta gminy Joanna Skrodzka z rodziną. Podobno
były też inne osoby, ale w takiej ulewie trudno było wszystkich dostrzec. Dziękujemy za Waszą obecność. I tym razem atrakcje dla
dzieci sfinansowali darczyńcy. Niestety, na skutek niesprzyjającej aury, wiele wcześniej zaplanowanych atrakcji, nie odbyło się. Jednak wspaniała zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
Bezpieczeństwo i wizerunek wsi
Ze względu na częste przypadki zakłócania spokoju i niszczenia dobra
materialnego nasze sołectwo objęte zostało szczególnym nadzorem władz porządkowych. Przypomina się o zakazie przebywania w miejscach publicznych
po godz. 22.00, zwłaszcza na przystankach i placu zabaw.
W ramach poprawy wizerunku wsi wykonywane są prace porządkowe i pielęgnacyjne przez pracowników społecznie - użytecznych. Sołectwo przystąpiło
do promowania Wysokiej i Gminy, biorąc udział w konkursie na dożynkowe
dekoracje Sołectw, za co otrzymaliśmy III miejsce. Wszystkim, którzy zaangażowali się w prace nad dekoracją naszej wsi, serdecznie dziękujemy.
To bardzo miłe uczucie, kiedy jadące samochody zwalniały, by podziwiać
dekorację, a często stawały i kierowcy robili zdjęcie. Podziękowania kierujemy także do tych, którzy zechcieli wypożyczyć maszyny rolnicze i inne sprzęty.
Sołtys, Rada Sołecka, Janina Domagała
25 sierpnia br. zorganizowano wycieczkę dla dzieci do bazy płetwonurków na Jeziorze Głębokim Palia Diva Mirosława Pietrzykowskiego. Była to przygoda z nurkowaniem, która na długo zostanie wszystkim w pamięci. Więcej na F.B. Wysoka Gorzowska.
Podziękowania kierujemy do pana Daniela Miłostana oraz Leszka Jamroza za pomoc w organizacji.
Z życia gminy
Wieści
z Lubna
nr 3 / 2015
Dzień Pieroga
W dniu 11.07.2015 roku odbył się nasz słynny festyn „Dzień pieroga”. Już po raz szósty z rzędu Koło Gospodyń Wiejskich z Lubna zorganizowało imprezę. W tym roku zostało przygotowane 3000 pierogów. Były pierogi ruskie, z mięsem, z kapustą i grzybami
oraz pierogi z jagodami, które rozeszły się jak świeże bułeczki. Bufet był obficie zaopatrzony. Przygotowany pyszny bigos, frytki
i ciasta zjadane były z apetytem. Zorganizowane zostały konkursy dla najmłodszych i starszych uczestników. Miłym zaskoczeniem
było podarowanie przez Koło Rolnicze nagród za udział w konkursach. Jak co roku była licytacja tortu upieczonego przez przewodniczącą koła panią Alicję Lipską. Dużą atrakcją był przyjazd grupy motocyklowej „MIŚ” z Wysokiej i przyjaciół z Gorzowa Wlkp.
Mogliśmy pooglądać piękne motocykle i fotografować się na ich tle. Atmosfera była miła, a festyn można uznać za udany.
KGW
Święto Chleba
W dniu 22.07.2015 roku sołectwo Lubno zostało zaproszone przez Wójta Gminy Bogdaniec panią Krystynę Pławską do
udziału w Święcie Chleba w Stanowicach. Nasze sołectwo było
reprezentowane przez panie z KGW, które pięknie przygotowało
stoisko i wzięły udział w konkursie „Smaki regionu”. Sołectwo
Lubno otrzymało wiele pochwał i wyrazów uznania oraz gratulacje. Wójt Gminy pani Krystyna Pławska skierowała wiele
ciepłych słów pod adresem sołectwa Lubno. Miłym wsparciem
była obecność na stoisku Wójta Gminy Lubiszyn pana Artura
Terleckiego. Nasz udział w bogdanieckim święcie chleba został
doceniony. Otrzymaliśmy I miejsce za najładniejsze stoisko oraz
III miejsce za potrawę. Szybkie wyczerpanie się zapasów przygotowanych pierogów było najlepszym dowodem na to, że KGW
z Lubna gotuje bardzo smacznie. Serdecznie dziękuję KGW za
pomoc w przygotowaniu stoiska i reprezentowanie sołectwa.
Sołtys Beata Nawrocka
Lubno pnie się wyżej
W dniu 23.07.2015 roku nasze sołectwo uczestniczyło w Lubuskim Miodobraniu.
Na gminnych dożynkach zdobyliśmy I miejsce za najładniejszy wieniec dożynkowy i II miejsce za najładniejszą dekorację dożynkową wsi. Wójt gminy pan Artur Terlecki zorganizował wyjazd na dożynki powiatowe. Sołectwo Lubno jak zawsze stanęło na
wysokości zadania i godnie reprezentowało gminę Lubiszyn. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem i uznaniem. Wiele
osób było pod wrażeniem smaku naszych pierogów oraz ciast. Wojewoda Lubuski pani Katarzyna Osos nie omieszkała skosztować
pierogów i pochwalić ich smaku. Także starosta gorzowski pani Małgorzata Domagała była pod wrażeniem naszych dań. Wspaniałym wyróżnieniem było zajęcie I miejsca za najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2015 r. Wójt Gminy pan Artur Terlecki zorganizował
wyjazd na dożynki wojewódzkie. Tam nasz wieniec otrzymał wyróżnienie, co jest dla nas wielkim zaszczytem. Składamy serdeczne
podziękowanie Wójtowi Gminy panu Arturowi Terleckiemu, paniom z Koła Gospodyń Wiejskich oraz pani Sylwii Mikołajczuk,
a także wszystkim, którzy przyczynili się do odniesienia przez nas sukcesu.
Lubno zwycięż
na dożynkach pow yło
iatowych
Wieniec dożynkow
y przygotowany pr
zez sołectwo Lubno zajął I. miejsce
na dożynkach powi
atowych, które odby
się w niedzielę, 30
ły
.09.2015r. w Santoc
znie (Gmina Kłod
wa). Jest to niewątp
aliwie ogromny sukc
es, a co za tym idzie
prawo reprezentowa
,
nia Powiatu Gorz
owskiego na doży
kach wojewódzkich
n, które odbyły się tyd
zień później w Międzyrzeczu.
Warto wspomnieć
, iż stoisko przygo
towane przez pani
z koła gospodyń w
e
Lubnie cieszyło się
ogromną popularnością, a ich pierog
ów chciał spróbowa
ć każdy. W przeglą
dzie muzycznych
dokonań gmin, re
prezentowała nas
Pampuchowicz, kt
Julia
órej śpiew wzbudz
ił ogromne uznani
wśród publicznośc
e
i.
GRATULUJEMY!
!!
wieści
Z życia gminy
III Festiwal „Śpiewany ma ludowo”
już za nami
Zacząć należy od stwierdzenia, iż mimo wyjątkowo kapryśnej i niefestiwalowej pogody impreza była przednia.
Punktualnie w południe, 12 lipca 2015r. rozpoczął się III Festiwal piosenki folklorystycznej pn. „Śpiewamy na ludowo”. Do
Tarnowa przybyło dwadzieścia grup śpiewaczych, każda na swój
sposób wyjątkowa i kolorowa. Zespoły zjechały z terenu całego
województwa, co potwierdza bardzo szeroki zasięg festiwalu.
Każdy z nich przygotował trzy utwory, a rywalizacja odbywała
się w trzech kategoriach: a capella (bez muzyki), zespoły śpiewacze (wykonanie z akompaniamentem elektronicznym), kapele
ludowe (muzyka na żywo). Jury w składzie – Jadwiga Kos i Lech
Serpina zdecydowało o przyznaniu nagród wg poniższego zestawienia:
Nagrody ufundował Wójt Gminy Lubiszyn Artur Terlecki.
Dodatkowo jury przyznało wyróżnienie specjalne dla Zespołu Cantores z Witnicy. Nagrodę specjalną ufundował Damian
Grabarczyk, właściciel firmy TWÓJ OGRÓD z Chłopin.
Festiwal „Śpiewamy na ludowo” to już cykliczne wydarzenie, które na stałe wpisane jest w kalendarz gminnych imprez
kulturalnych.
Podziękowania za pomoc w organizacji festynu kierować należy do sołectwa Tarnów, zespołu Tarnowianki, Koła Gospodyń
Wiejskich z Lubiszyna oraz pracowników Urzędu Gminy Lubiszyn.
A capella:
I miejsce - Zespół Górali Czadeckich WICHOWIANKI
z Wichowa
Zespoły śpiewacze:
I miejsce – Jagienki z Bogdańca
II miejsce – Rezonans z Nietkowa
III miejsce – Nowinianki z Nowin Wielkich
Kapele Ludowe:
I miejsce – Drzewiczanie z Kostrzyna n/O
II miejsce – Pod Kasztanem z kapelą wujka Felka z Templewa
II miejsce – Kalina chór z Gorzowa Wlkp.
III miejsce – Wena z Gorzowa Wlkp.
III miejsce – Bukowina ze Zdroiska
Z życia gminy
nr 3 / 2015
PÓŁKOLONIE
W MARWICACH
24.07.2015
w dniach 13.07W czasie wakacji
ejskiej w Marrannych w sali wi
po
h
ac
in
dz
go
w
r.
olonie letnie.
rganizowane półk
zo
ły
sta
zo
ch
ca
wi
13-15 dzieci.
h brało udział ok.
iac
jęc
za
w
ie
nn
zie
D
onej zabawy,
ii, oprócz urozmaic
on
ol
łk
pó
icy
stn
ze
Uc
Straży Pożarakami Państwowej
aż
str
ze
się
li
ka
ot
sp
nem Andrzejm
lkp., leśniczym pa
W
wa
zo
or
G
z
j
ne
cowym z Koaz panem dzielni
or
iem
yk
lcz
wa
Ko
e Wlkp. Każdy
Policji w Gorzowi
iej
sk
iej
M
dy
en
m
sującą prelekści wygłosił intere
go
ch
ny
zo
os
pr
za
z
ia plastyczne,
ły realizowane zajęc
by
e
ni
ien
dz
Co
.
cję
yscy uczestnicy
ne i sportowe. Wsz
cz
ne
ta
,
ne
cz
ni
ch
te
którym w fornik z półkolonii”, w
ięt
am
„p
i
zil
ad
ow
pr
zajęć. Każdego
zniali kolejne dni
iec
uw
u
nk
su
ry
ie
m
śniadankiem.
wane były pysznym
to
ęs
cz
i
iec
dz
ia
dn
u sportowym
łkolonii na boisk
pó
e
ni
ze
ńc
ko
za
a
N
gnalne z pało się ognisko poże
w Marwicach odby
ł w bezpieczny
żdy uczestnik móg
nem sołtysem. Ka
wesoło i wakaaskę. Było bardzo
sposób upiec kiełb
cyjnie!
zez radę soizowane zostały pr
Półkolonie zorgan
.
jańczyk
łecką w Marwicach
Anna Szwed-Fabi
Razem przeciw dopalaczom
,,Razem przeciw dopalaczom’’ to temat wykładu jaki zorganizowano
w Lubnie. Inicjatorem przedsięwzięcia była radna Lubna pani Grażyna
Skorupska. W spotkaniu z dzielnicowym panem Grzegorzem Sapierzyńskim wzięły udział dzieci z Lubna oraz pracownicy Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lubnie. Pan dzielnicowy przygotował
pokaz multimedialny dotyczący m.in. skali zjawiska dopalaczy, narkomanii, przestępczości narkotykowej i odpowiedzialności karnej. Mówił
także o objawach i konsekwencjach zatrucia dopalaczami. W trakcie
spotkania rozmawiano również o problemie uzależnień wśród dzieci
i młodzieży, a także roli czynników chroniących i dobrych praktykach
w profilaktyce. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu
tego spotkania.
Grażyna Skorupska
Pamiętaj chemiku młody, zawsze wlewaj kwas do wody…
O tej i kilku innych zasadach dowiedziały się dzieci z Gminy Lubiszyn podczas półkolonii, które odbyły się w Stanowicach,
w Klubie Młodego Wynalazcy, w dniach 17-21.08.2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie zrekrutował wśród rodzin, które korzystają z pomocy i wsparcia, trzydzieścioro dzieci w wieku 9-11 lat z Marwic, Baczyny, Wysokiej, Brzeźna, Ściechowa,
Ściechówka i Lubna. Uczestnicy półkolonii codziennie byli dowożeni z miejsca zamieszkania na zajęcia w Stanowicach. Dzieci brały
udział w zajęciach zorganizowanych przez pracowników Klubu Młodego Wynalazcy w Stanowicach. Były to ciekawe i zaskakujące
doświadczenia chemiczne i fizyczne. Składnikami doświadczeń nierzadko były produkty spożywcze, np. mąka ziemniaczana, soda,
olej, ocet, kiwi, banan, ziemniak, jabłko.
Uczestnicy wykonali między innymi „lawę lampę”, „poduszkowca”, erupcję wulkanu, wyizolowali DNA z kiwi, badali pH wybranych roztworów stosowanych w życiu codziennym, np. mleka, płynu do naczyń czy octu oraz sprawdzili, jakie pH ma ziemia do
kwiatów i ziemia do iglaków.
Dzieci zapoznały się z działaniem magnesów, kompasu, przez mikroskop obejrzały skrobię ziemniaczaną.
Niezwykłym okazało się również użycie ciekłego azotu do zrobienia lodów z jogurtu.
Na zajęciach nieustannie panowało podniecenie i ekscytacja niezwykłymi doświadczeniami.
Organizatorzy zapewnili śniadanie i obiad dla uczestników
i opiekunów półkolonii.
Kto wie, może wśród tych młodych osób jest następca Einsteina…?
Barbara Fajfer
Dziękujemy serdecznie panu radnemu Mariuszowi Naczk
oraz panu Dawidowi Kaniewskiemu za pomoc w zorganizowaniu tej niezwykłej atrakcji.
Dziękujemy również paniom Barbarze Fajfer i Ewie Kołoszyc za opiekę nad dziećmi w drodze na zajęcia i podczas ich
trwania.
Pracownicy GOPS w Lubiszynie
wieści
Z życia gminy
Marwice piknik 2015
Kolejny raz w Marwicach odbył się piknik rodzinny, tym razem
w środku lata 01.08.2015. Impreza była zorganizowana z dużym rozmachem i skierowana do wszystkich mieszkańców Marwic – młodszych i starszych. Dzieci oraz rodzice wspólnie bawili się rywalizując
w przeciąganiu liny, turnieju strzeleckim „Być jak Lewandowski”, wyścigu rodzinnym na szczudłach oraz w innych konkurencjach. Wyniki często były zaskakujące dla samych rodziców, np. po zaciętej walce
przegrali z dziećmi w przeciąganiu liny. Czas na pikniku mieszkańcom umilał „Kapitan Brok”, który serwował nam fantastyczną muzykę. W międzyczasie dzieci korzystały z dmuchanej zjeżdżalni, fikając
i skacząc do woli. Dzieci zabawiał też klaun, rozdający łakocie. Pod
koniec imprezy odbyła się loteria fantowa, w której każde dziecko
wylosowało dwie zabawki (łącznie organizatorzy przygotowali ponad
dwieście prezentów). Wszyscy uczestnicy pikniku mogli poczęstować
się ciastami w dziesięciu odmianach oraz pączkami przygotowanymi
przez gospodynie z Marwic. Dzień był upalny, ale i z tym organizatorzy
sobie poradzili. Każdy mógł skosztować chłodzących napojów i lodów.
Ponadto, dla ochłody, można było skorzystać z potężnego prysznica
przygotowanego przez naszych strażaków. Na koniec pełnego atrakcji
dnia mieszkańcy skupili się przy ognisku i wspólnie piekli kiełbaski.
Podsumowując, należy dodać, że impreza ta od lat skupia i integruje
wielu mieszkańców Marwic – uczestniczyło około setki dzieci, którym towarzyszyli rodzice i opiekunowie. Podobnie, jak w minionych
latach, brzemię organizatorskie wziął na siebie sołtys Ryszard Herian
(impreza finansowana z funduszu sołeckiego) oraz Barbara Kruszewska, Katarzyna Szlachetka, Anna Piątek, Andrzej Borowczak i radny
Mariusz Naczk wraz z małżonką. Za ich zaangażowanie serdecznie
dziękujemy.
15 sierpnia 2015 Święto Wojska Polskiego
15 sierpnia br. w Lubiszynie odbyły się uroczyste obchody Święta
Wojska Polskiego połączone z upamiętnieniem dziewięćdziesiątej piątej
rocznicy Bitwy Warszawskiej zwanej w historii Cudem nad Wisłą.
Punktualnie o godz. 11.30 odbyło się uroczyste zaprzysiężenie warty. Następnie Grupa Rekonstrukcyjna z Lubiszyna oraz przybyłe na
uroczystości poczty sztandarowe przy współudziale władz Gminy oraz
mieszkańców udały się na Mszę Świętą.
Po mszy Wójt Gminy Lubiszyn Artur Terlecki, Przewodniczący
Rady Gminy Eugeniusz Leśniewski, Sołtys Lubiszyna Zdzisław Listowski, prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gorzowie Wlkp.
Jerzy Wiernowski, zastępca przewodniczącego marwickiego koła Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
Stefan Michalski oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły
Podstawowej w Lubnie „Promyk” Pani Barbara Adamska złożyli kwiaty
pod obeliskiem na skwerze kombatantów im. Bronisława Wielgosa.
W swoim przemówieniu Wójt Gminy Lubiszyn oraz Przewodniczący Rady Gminy podkreślili uroczysty charakter Święta oraz jego powagę.
Apel poległych poprowadził porucznik rezerwy pan Piotr Tiuszkiewicz, a następnie zgromadzeni mieli możliwość wpisania się do księgi
pamiątkowej.
Dalsza część obchodów odbyła się w Sali Widowiskowej. Zostały tam wręczone medale i odznaczenia.
Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gorzowie Wlkp. pan Jerzy Wiernowski wręczył Medal Pamiątkowy Kilińszczaków za pielęgnowanie tradycji historycznych Wacławie Mysłowskiej oraz Stanisławowi Szlingertowi.
Zastępca Przewodniczącego marwickiego Koła Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów uhonorował
dyplomami uznania Henryka Bańkowskiego oraz Jana Wielgosa, a także przeczytał list prezesa koła Ryszarda Laudańskiego, który z uwagi na
chorobę, nie mógł być obecny na uroczystości.
Dyplomy i podziękowania z rąk Wójta Artura Terleckiego otrzymały także Julita i Ewelina Kwiatkowskie za zaangażowanie w krzewienie
tradycji historyczno – kulturalnych wśród młodego pokolenia.
Aby upamiętnić wszystkich zasłużonych w walkach o obronę ojczyzny, Wójt Gminy Lubiszyn złożył także okolicznościowe wiązanki kwiatów przed obeliskami upamiętniającymi poległych żołnierzy w Gajewie oraz Lubnie.
w Lubiszyna
có
ań
k
sz
ie
m
ch
ły
y
b
ta
y
Wiz
czasów
kańców Lubiszyna z
a grupa byłych miesz
gminę odwiedził
9 września br naszą
iej granicy Polski.
tomków zza zachodn
po
e. Odwiedzili kościół
ich
z
minając minione dziej
przedwojennych ora
po
ws
i,
tania
cam
uli
mi
ski
iszyń
i odpowiadając na py
Goście przeszli się lub
c miejscowe historie
ają
niem
iad
tka
ow
op
spo
im
łym
ył
mi
arzysz
ończyła się
oraz cmentarz, a tow
ieści
Zwieruho. Wizyta zak
ow
ech
op
jci
ać
Wo
ch
słu
ny
wy
rad
i
ć
iny
yjemność gości
prz
o obecne życie gm
ał
mi
i
ck
półrle
ws
Te
i
y
tur
zyt
zie Wójt Ar
zynie. Takie wi
w Urzędzie Gminy, gd
ruh -dzisiejszym Lubis
nigs
cu
dw
sza
Lu
z
ą
ym
gaj
wn
ma
da
o ich
łczesnych. Po
byłych mieszkańców
wój
bardzo cenne dla wspó
roz
są
w
iny
ład
Gm
i
wk
am
ich
ńc
ić
ka
, docen
praca z byłymi miesz
rzy naszych terenów
z nas
robek byłych gospoda
bardziej, że większość
m
Ty
i.
cam
ier
ob
kiem spojrzeć na do
dk
spa
o
jak
nie
się
…
y
domostw
h staliśm
miejscowości, któryc
y naszych dzisiejszych
Joanna Skrodzka
ię jak byli mieszkańc
tor
his
ą
bn
do
po
ą
sob
ma za
Z życia gmin
nr 3 / 2015
„Najsłodsza Gmina
w Polsce”
– czyli Lubuskie Miodobranie 2015
Lubuskie Miodobranie 2015 rozpoczęło się 23 sierpnia br. punktualnie o godz. 13.00 Mszą Świętą
w kościele w Lubiszynie. Miodobranie odbyło się już po raz trzeci. Honorowy patronat nad imprezą
objęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak.
Po Mszy barwny korowód, prowadzony przez pięknie ubrane przedszkolaki, przeszedł na plac dożynkowy. Wójt Gminy
Lubiszyn Artur Terlecki oficjalnie otworzył III Lubuskie Miodobranie wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Lubiszyn Eugeniuszem Leśniewskim, Prezesem Koła Pszczelarskiego w Lubiszynie Jerzym Kowalewskim oraz gośćmi z partnerskiej Gminy
Odervorland. Starostowie dożynek, pani Wioletta Izdebska oraz
pan Roman Sławiński, przekazali na ręce wójta chleb upieczony
z tegorocznych plonów. Gospodarze dożynek oraz starostowie
podzielili się nim z obecnymi na placu.
Miodowe dożynki w Lubiszynie zaszczycili są obecnością pan
Klaudiusz Balcerzak, Józef Kruczkowski oraz pani Barbara Kucharska – radni sejmiku województwa. Pojawili się oni z przesłaniem od pani Marszałek, które zostało odczytane na scenie. Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo przywiózł do Lubiszyna puchar
ufundowany przez Wojewodę Lubuskiego panią Katarzynę Osos.
Na nasze dożynki przyjechali też Starosta Gorzowski pani Małgorzata Domagała, Wicestarosta Gorzowski pan Marcin Cyganiak,
Prezydent Miasta Gorzowa pan Jacek Wójcicki, Dyrektor Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pani Elżbieta Kwaśniewicz, dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych pani
Teresa Grzywaczewska, prezes Lokalnej Grupy Działania Kraina
Szlaków Turystycznych pani Ilona Wojciechowska, dyrektor biura Euroregionu Pro Europa Viadrina pan Krzysztof Szydłak. Na
miodowym placu obecni byli też przedstawiciele Nadleśnictwa
Różańsko i Bogdaniec, ODR-u, KRUS-u, straży pożarnej, policji,
kół pszczelarskich z całego województwa, grupa motocyklowa
„MIŚ” oraz wiele innych osób i przedstawicieli instytucji, których nie sposób wymienić.
10
Tradycyjną częścią Lubuskiego Miodobrania był pokaz kręcenia miodu, który w tym roku wykonał młody przedstawiciel
pszczelarskiego fachu – Hubert Haliczanowski z Wysokiej.
Skoro dożynki, to i muzyka i śpiew muszą być obecne na scenie. Sołectwa, wyjątkowo barwnie ubrane, obśpiewały swe wieńce oraz z humorem o nich opowiedziały. Po tym ceremoniale
wystąpiła Iga Niekrewicz. Ta drobna dziewczynka została przez
naturę obdarzona niezwykłym głosem, który został już doceniony na niejednym festiwalu. Później zaśpiewały siostry Joasia
i Emilka Żołędziewskie, młode adeptki wokalnej sztuki. Po nich
na scenę zaproszono lokalny zespół śpiewaczy „TARNOWIANKI”, który pięknie wykonał utwory tradycyjne.
Po tej części rozstrzygnięto szereg konkursów związanych
z dożynkami. Przede wszystkim podano informację o wynikach konkursu wieńców, najważniejszego – bo związanego
z tradycją święta plonów. Sołectwa przygotowały wyjątkowo piękne kompozycje,
ciężko było wybrać tę najlepszą. Zdaniem komisji najpiękniejszy wieniec
przyjechał z Lubna. To sołectwo oprócz
nagrody finansowej otrzymało prawo
reprezentowania Gminy Lubiszyn na
dożynkach powiatowych. II miejsce
w konkursie wieńców zajął Lubiszyn,
a ostatnie miejsce na podium należało do Baczyny, która wg jury przygotowała również najpiękniejsze
stoisko dożynkowe.
wieści
Z życia gminy
Jak co roku, tak i tym razem, nie mogło zabraknąć konkursów kulinarnych. Prezentowane dzieła kulinarne obowiązkowo
w swym składzie muszą zawierać miód. Konkurs na miodowypiek wygrała pani Teresa Krupieńczyk z Lubiszyna, która upiekła „torcik miodowy”. II miejsce należało do Sołectwa Baczyna
z wypiekiem o wdzięcznej nazwie „Miodobranie 2015”, a kolejne
do Stowarzyszenia Jarzębina. Panie na konkurs zgłosiły „Babeczki miodowe”. Najsmaczniejsza potrawa to „Karkówka w Miodzie” ze Ściechowa. Kolejne miejsce, zdobyła potrawa o nazwie
„Karkówka w ketchupie i miodzie od pani Teresy Krupieńczyk,
trzecią nagrodę zaś otrzymało Stowarzyszenie Jarzębina, które
przygotowało „Udka w zalewie miodowo – octowej”.
W tym roku pierwszy raz, ale już wiadomo, że nie ostatni,
ogłoszono konkurs na najciekawszą dożynkową dekorację sołecką. Konkurs wzbudził wiele emocji, jednak zdaniem niezależnej komisji pierwsze miejsce zajął Tarnów, II miejsce Lubno,
a III miejsce Wysoka.
Na scenie wręczono też wyróżnienie na najładniejszą posesję, które otrzymała pani Barbara Paluszek z Wysokiej. Nagrodzono również biegaczy biorących udział w IV Biegu Spartan
Lubiszyńskim Szlakiem.
Wspomnieć należy o tegorocznej innowacji, jaką wprowadzono – o Dziecięcym Parku Rozrywki. Dla najmłodszych przygotowano szereg bezpłatnych atrakcji – teatr dziecięcy z programem nastawionym na interakcje z dziećmi pt. „Podróże małe
i duże”, dmuchane zamki, watę cukrową, popcorn, baloniki.
Na boisku szkoły ulokowano też wystawców, których produkty
i usługi skierowane były właśnie dla dzieci.
Po zakończeniu części oficjalnej III Lubuskiego Miodobrania, sceną zawładnęła muzyka rozrywkowa. Blok muzyczny otworzyła Julia Pampuchowicz. Artystka z Lubiszyna z dumą reprezentuje Gminę na zewnątrz, wzbudzając zachwyt krytyków,
a co najważniejsze publiczności. Tak też było tym razem. Po niej
na scenie wystąpił Damian Holecki oraz jego ekipa z TV Silesia.
Muzyka biesiadna w jego wykonaniu to kunszt słowa i muzyki.
Publiczność przez godzinę była oczarowana jego kojącym wokalem.
Po spokojnych melodiach Damiana Holeckiego sceną zawładnęła muzyka taneczna w wykonaniu filipińskiej formacji
VERSE. Piękne Azjatki nie tylko czarowały wokalem, ale i urodą.
Porwały one publiczność do tańca. Gwiazdą wieczoru na Lubuskim Święcie Miodu była ELENI. Zabrała ona publiczność w podróż pełną marzeń i wrażeń w takt jej oryginalnej muzyki. Jej
delikatne piosenki z grecką nutą wprawiły w zachwyt rekordową
ilość osób, które odwiedziły tego dnia Lubiszyn. Po tym pięknym występie niebo rozbłysło serią barw. Fenomenalny pokaz
pirotechniczny zadowolił gusta nawet najbardziej wybrednych
obserwatorów. Wydawać by się mogło, że to już koniec atrakcji tego dnia. Nic bardziej mylnego. Roztańczoną publiczność
przejął KUBAS, a muzyka płynąca z lubiszyńskiej sceny słyszalna była nawet w okolicznych gminach. Najbardziej wytrwali, po
koncercie KUBASA, mogli potańczyć przy muzyce mechanicznej puszczanej przez DJ’a.
III Lubuskie Miodobranie już za nami. Z opinii, które do nas
docierają, wiemy, że była to fantastyczna impreza. Jej organizacja nie byłaby możliwa bez zaangażowania wielu osób i instytucji takich jak: Euroregion Pro Europa Viadrina, TUW, ARiMR, Lasy Państwowe, KST-LGD, sołectwa, koła pszczelarskie,
motocykliści, pracownicy Urzędu Gminy, przedszkola i szkoły,
wystawcy i oczywiście mieszkańcy Gminy Lubiszyn.
11
Przepisy
kulinarne
Prezentujemy Państwu przepisy na potrawy,
które zwyciężyły w konkursie kulinarnym podczas
„Miodobrania 2015r.”
Pszczółka „Miodobranie 2015”
Torcik miodowy
autorstwa Teresy Krupieńczyk
Biszkopt ciemny
• 6 jaj • 250g mąki krupczatki
• 250g mąki ziemniaczanej
• 250g cukru
• 3 łyżki miodu
• 0,5 łyżeczki proszku do pieczenia • 2 łyżeczki kakao
Ubić białka, dodać powoli cukier, żółtka pojedynczo, mąkę krupczatkę, proszek do pieczenia, mąkę ziemniaczaną, kakao i miód.
Piec w 180 stopniach, 30 minut.
Poncz do nasączania
• 3 łyżki miodu
• 250 ml letniej wody przegotowanej
• sok z cytryny
Krem na warstwę nr 1
• 0,5 l śmietany 36%
• 0,5 kg mascarpone
• 2 łyżki cukru pudru
• kropla olejku waniliowego
Ubić śmietanę z cukrem pudrem, dodać mascarpone i olejek
Dżem z czarnej porzeczki na warstwę nr 2
Krem na warstwę nr 2
• 0,5 l śmietany 36% • 0,5 kg mascarpone
• 2 łyżki cukru pudru • 2 łyżki krówki
Ubić śmietanę z cukrem pudrem, dodać mascarpone i krówkę
Zostawić trochę kremu do wykończenia, boki obsypani kolorowymi wiórkami kokosowymi
Babeczki miodowe
autorstwa KGW „Jarzębina”
• 1 kg mąki krupczatki • kostka margaryny
• 2,5 łyżeczki proszku do pieczenia
• 4 żółtka, 1 jajko • 250 g cukru
• 2 łyżki miodu
• 1 łyżka śmietany 18%
Z podanych składników zagnieść ciasto. Wykleić foremki,
piec w 180 stopniach około 15-20 minut.
Krem budyniowy
• 1 budyń śmietankowy • 2 łyżki cukru pudru
• skórka z cytryny • 250 ml mleka
• kostka masła
• sok z połowy cytryny
Budyń zagotować, wystudzić. Masło utrzeć ze skórką z cytryny
i sokiem z cytryny, dodać do budyniu i połączyć.
Babeczki dekorować kremem i owocami wg uznania.
12
autorstwa KGW Baczyna
Biszkopt:
• jajka • 125 g cukru • 175 g mąki • 0,5 łyżki octu
• 1 łyżka oliwy • 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
Żółtka roztrzepujemy z proszkiem do pieczenia, octem i olejem.
Białka ubijamy, pod koniec dodajemy cukier i masę żółtkową,
miksujemy. Następnie dodajemy przesianą mąkę i mieszamy
drewnianą łyżką. Pieczemy w temperaturze 175 stopni przez
około 25 minut.
Ciasto miodowe:
• 2 jajka • 12 g margaryny • 125 g cukru
• 250 g mąki • 1 łyżeczka sody • 1 łyżeczka miodu
Białka ubić, dodać żółtka, cukier, mąkę i sodę. Margarynę i miód
rozpuścić, ostudzoną dodać do ciasta. Utrzeć na jednolitą masę.
Piec około 7 minut.
Masa jabłkowa:
• 1 kg winnych jabłek • 125 g cukru
• 1 galaretka cytrynowa • 1 łyżka masła
Obrane jabłka zetrzeć na tarce na grubych oczkach. Masło roztopić, dodać jabłka, wymieszać. Dusić pod przykryciem. Dodać
cukier, suchą galaretkę, dobrze wymieszać i jeszcze chwilę prażyć bez przykrycia.
Masa makowa:
• 400-500 g maku • 250 g cukru
• 1 łyżka miodu • 5 jaj • 250g (kostka) margaryny
• 1 olejek (migdałowy, cytrynowy, arakowy)
• bakalie (rodzynki, orzechy, migdały, skórka pomarańczowa)
1 galaretka (żółta) rozpuszczona w ¼ szklanki wody (dodać do
maku)
Mak sparzyć, zemleć maszynką. Roztopić margarynę, dodać
mak, cukier, miód, żółtka, bakalię i trochę podsmażyć. Dodać
ubite białka i wymieszać w ciepłym maku. Przed doaniem ubitych białek wlać do masy rozpuszczoną galaretkę.
Bita śmietana:
• 500 ml śmietany 30%
• 1 opakowanie masy śmietankowej
Mocno schłodzoną śmietanę ubić. Pod koniec ubijania dodać
masę i wymieszać delikatnie na najniższych obrotach. Masę wyłożyć na ciasto.
Układ ciasta: Ciasto miodowe, masa jabłkowa, masa makowa, biszkopt, bita śmietana
Z życia gminy
wieści
Karkówka w miodzie
autorstwa Sołectwa Ściechów
• 0,4 kg karkówki
• 1 cebula
• 2 marchewki
• 2 łyżki oleju
• 1 łyżka miodu gryczanego
• koperek, pietruszka natka, szczypiorek, sól, pieprz
Mięso natrzeć solą i pieprzem, upiec podlewając wodą.
Marchewkę pokroić w krążki, cebulę w kostkę. Cebulę
podsmażyć na oleju na złoty kolor. Marchewkę i cebulę
dodać do mięsa na pół godziny przed końcem pieczenia.
Piec do miękkości. Koperek, pietruszkę, szczypiorek posiekać, dodać do miodu z olejem by powstał sos. Natrzeć
sosem upieczone mięso i jeszcze na chwilę zapiec.
Karkówka
w ketchupie i miodzie
autorstwa Teresy Krupieńczyk
• 1 kg karkówki
• 350 g ketchupu pikantnego
• 2 łyżki miodu
• 2 łyżki oleju
• sól, pieprz
Karkówkę pokroić w plastry, dodać przyprawy, odstawić
na 2 godziny do lodówki. Ketchup, miód i olej wymieszać, zalać nim karkówkę ułożoną w żaroodpornym naczyniu. Piec około godziny w 180 stopniach.
Udka w zalewie
miodowo – octowej
autorstwa KGW „Jarzębina”
• 1 kg udek z kurczaka • bulion
• mąka • jajko
• bułka tarta
Udka pokrojone w części ugotować w bulionie do miękkości. Ostudzone mięso panierować w jajku, mące i bułce tartej. Obsmażyć na rumiano.
Zalewa
• 0,5 l wody
• 125 ml wody
• 2 łyżki miodu • 1 łyka soli
• 2 łyżki ketchupu
• 1 cebula
• liść laurowy, ziele angielskie
Ugotować i gorącą zalewą zalać mięso.
SMACZNEGO
Nowe działania
– nowe wyzwania
Rok szkolny 2015/2016 został nazwany przez Minister Edukacji,
Joannę Kluzik-Rostkowską, „Rokiem Otwartej Szkoły”. Z założenia
bowiem placówki edukacyjne mają coraz mocniej otwierać się na
sztukę i kulturę.
– Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza
– stwierdziła szefowa MEN rozpoczynając rok szkolny.
Realizując te kierunki polityki oświatowej w szkole w Ściechowie
podjęto już odpowiednie działania.
Choć rok szkolny trwa zaledwie trzy tygodnie, wychowawcom
klas I i klas II Gimnazjum we współpracy z rodzicami udało się zorganizować spotkania integracyjne.
Uczniowie klas II spotkali się 17 września na boisku wiejskim,
a następnego dnia uczniowie klas I na placu przy szkole.
Impreza taka miała szczególne znaczenie dla uczniów klas pierwszych. Rodzice dostarczyli drewno, dzięki czemu ich pociechy mogły upiec kiełbaski i spędzić czas przy ognisku. Przygotowane przez
mamy uczniów ciasta umiliły wspólnie spędzone popołudnie.
Chłopcy rozegrali dwa mecze w piłkę nożną , dziewczęta natomiast bawiły się w starą zabawę zwaną ciuciubabką, grały w bulle,
prowadziły rozmowy i kibicowały kolegom.
Spotkania tego typu integrują nie tylko społeczność szkolną ale
także lokalną, nie tylko dzieci, ale także rodziców.
Kolejnym działaniem był udział uczniów klas II w wyjeździe edukacyjnym do Berlina. Odbył się on 18 września w ramach realizacji
projektu polsko – niemieckiego.
Uczniowie weszli na wieżę telewizyjną, skąd podziwiali panoramę miasta. Ponadto brali udział w grze terenowej - „Uwiedź mnie
w Berlinie”. Podzieleni na dwie grupy, zwiedzili wiele ciekawych
miejsc w stolicy Niemiec.
Zarówno integracja społeczności lokalnej, uczniów, wychowawców oraz rodziców, jak i wyjazdy w celu poznania innej kultury wpływają na poszerzanie horyzontów myślowych uczniów, rozwijają ich
zainteresowania i przyczyniają się do aktywnego spędzania wolnego
czasu.
Anna Żołędziewska
ZUO
w
a
n
b
u
L
Dzieci z
,V i VI
z klas IV
aszej szkoły du Utylizacji
n
ie
w
io
n
z
eśnia uc
ej do Zakła
Dnia 7 wrz
e edukacyjn rzywitał nas i był na
c
z
c
ie
c
y
w
w
p
ł
u
ia
c
m
z
js
d
ta
u
ie
wzięli
u. Na m
który jest
w Chróścik n Konrad Dryglas,
PrzewodOdpadów
a
p
dpadami.
o
dnikiem
i
o
w
rk
e
a
d
rz
o
p
wyjaśosp
szym
i dokładnie zeń.
o spraw g
d
u
d
m
ła
k
ie
a
g
z
lo
renie
urząd
techno
kowanych
ł nas po te
a
li
z
p
d
m
a
o
w
sk
ro
,
p
dpadami
ych
nik o
j dzieje z o
anie kolejn
le
w
a
o
d
n
ę
jo
si
c
o
k
c
n
ych. Pan
yć,
nił fu
azję zobacz gospodarstw domow
k
o
ły
ia
m
i
stem goz ich
Dziec
ła nowy sy
ia
i również
z
d
m
y
k
c
ą
ja
z
ł,
d
y
o
gregowaacz
poch
potrzebę se
nie wytłum
d
ły
ła
ia
k
o
m
d
u
z
d
ro
Konra
dzieci z
dpadami, a
czyli paspodarki o
zniowie wrę yła to
c
u
i
k
i.
z
c
c
ie
ie
c
że b
ej wy
nia śm
Uważamy,
zenie nasz
c
i.
ń
o
m
k
ia
a
n
z
a
a
w
N
ko
ała do coę z podzię
przygotow
rk
le
u
a
la
n
o
ą
w
sk
o
o
d
miątk
, która
ja ekologii
Świata”.
cenna lekc
ta
Sprzą nie
,,
ji
c
k
a
j
e
n
rocz
13
Z życia gminy
nr 3 / 2015
Nasz Rekordzista
skiego, mieszmysława Marczew
ze
Pr
ę
ob
os
om
ik
od wielu lat
czyteln
romnej motywacji,
ciałbym przybliżyć
og
ch
o
le
,
ny
ku
m
ty
ro
ar
Sk
m
.
ty
W
twa Kozin
y, a dokładnie Sołec
ów GUINNESSA.
wytrenowakańca Naszej Gmin
ca czterech rekord
yw
ob
zd
,
sta
ry
rawdzenia swoich
ltu
sp
i
ku
ęc
ny
ch
z
ien
m
się
su
a
i
ził
ny
zapalo
ów zrod
a swojego oremu sobie i test dl
da z biciem rekord
m
go
sa
zy
e
pr
on
i,
wi
dz
sta
ier
ie
tw
Jak
być wyzwan
ycznych. Miało to
samochodu
nych możliwości fiz
legała na pchaniu
po
cja
en
ur
nk
Ko
u.
r.
ganizm
2012
w Myśliborzu,
innessa zdobył w
agania odbyły się
Gu
Zm
rd
.
a)
ko
re
żd
ka
zy
in
ws
m
er
Pi
po 10
yskał dystans
rwami na masaże
W nie całą dobę uz
.
ze
pr
km
6
10
(z
d
h
na
24
po
o
ie
a
w czas
należący do Anglik
221 razy.
a. Pobił tam rekord
sz
tu
ra
ł
kó
kg zza karku na
wo
iał okrążyć ratusz
to
us
au
m
ł
że
ha
,
pc
ka
ek
ni
m
wy
tangi o wadze 100
ze
a
sz
ni
że
ciu
rą
bi
gdzie Pr
ok
wy
o
na
eg
cz
on
wyliczeń pojedyn
rekord.
ałogardzie. Polegał
ponad 52,3 km. Z
czym pobił kolejny
źniej w 2013 r. w Bi
ń,
pó
k
ze
ro
ór
e
wt
rekordu było
ni
po
ad
1
kł
72
do
ł
mnieć, że bicie tego
zemek uzyska
po
Pr
.
ws
Drugi rekord padł
zy
u
ra
sc
iej
ść
m
ilo
ą
m
sz
ty
wą akcję.
arto w
dzin jak najwięk
ponad 72000kg. W
pomagał tę wyjątko
ił
ws
uc
z
rz
ac
ze
sił
barki w czasie 2 go
pr
sz
ie
na
as
a
cz
,
pobił wcześczynki
zi, że w tym
erykaninowi, który
czkę 2,5 letniej dziew
Am
ała
Przeliczając wychod
bi
ym
on
na
uc
ej
rz
or
ch
z
iem
an
ingiem na rzec
w 2014 r. i był wyzw
połączone z happen
ież w Białogardzie
wn
ró
rzeczona Addł
pa
,
rd
ko
i kibicująca mu na
śc
no
ól
Kolejny, trzeci re
eg
cz
sz
w
a
mka z 2012 r.
ziewali się najbliżsi,
niejszy rekord Prze
ie 80,4 km. Jak spod
ns
sta
dy
na
.
jak największej
d
hó
oc
ała na wykonaniu
łość ponad 82,2 km
leg
leg
Przepchał on sam
po
od
ł
cja
ka
en
ys
ur
uz
i
nk
k
dąc pochynie. Ko
konał ten wyni
sporcie siłowym. Bę
m razem w Koszali
w
ty
ch
r.,
ny
15
wa
rianna, Przemek po
20
ny
ko
aju
m
wy
ecy, ręce i nogi
ćwiczeń
stał pobity w
ane są wówczas pl
no z najcięższych
wi
jed
sta
Czwarty rekord zo
to
wy
st
ę
Je
.
ób
gu
pr
a
cią
N
wej.
zdobył czwarty
tzw. martwym
em do klatki piersio
wtórzeń Przemek
ni
po
że
6
57
cią
ilości powtórzeń w
ob
em
z
ki
ę
ni
ng
ta
wy
z
trzeba unosić sz
. Po 10 godzinach
lonym do przodu,
podnoszenia 200 kg
do
r
ża
cię
o pasja, rodzaj
,
in
dz
go
cie rekordów to jeg
bi
,
ań
zawodnika. Czas 12
zw
wy
e
bi
so
iększą nagrodą
wianie
NESSA.
t to dla niego najw
ości fizycznych, sta
jes
s
liw
za
oż
tytuł rekordu GUIN
m
wc
ch
wó
oi
to
,
sw
e
do ustanowieosobom
podnoszeni
e przygotowuje się
tym pomóc innym
ni
zy
ec
Jak sam twierdzi,
pr
ob
e
że
oż
a,
m
y
ad
gd
wi
a
iata amatorów
ść, odpo
uzależnienia,
h do mistrzostw św
o plany na przyszło
jac
ny
ac
ta
in
Py
pewnego zdrowego
m
.
eli
bi
ro
w
ć
co
,
wa
czeniem tego
ści chciałby wystarto
i pozytywnym zwień
niedalekiej przyszło
w
a
u,
rd
ko
re
go
nia kolejnego, nowe
Karol Stefanek
ęć.
MAN.
i i nowych osiągni
śc
ało
zawodów STRONG
trw
wy
ę
cz
ży
sukcesów,
Osobiście gratuluję
I Turniej Siatkówki
o Puchar Wójta Gminy Lubiszyn, Baczyna 2015
W sobotę 4 lipca na boisku zewnętrznym przy Zespole Szkół w Baczynie odbył się I Turniej Siatkówki o Puchar
Wójta Gminy Lubiszyn, organizowany wspólnie przez Urząd
Gminy Lubiszyn i Stowarzyszenie Edukacyjne „Pro Academia”. W rozgrywkach wzięło udział blisko 60 zawodników.
Do udziału w turnieju mogły zgłosić się drużyny, męskie,
żeńskie i mieszane. Organizatorzy przyjmowali w pierwszej kolejności zgłoszenia od mieszkańców Gminy Lubiszyn, ale wśród
uczestników znalazły się także ekipy z innych gmin i miast, jak
na przykład z Krzeszyc czy oddalonego o 120 kilometrów Lubasza.
O godzinie 10:00 uczestników przywitał i oficjalnie otworzył
zawody Wójt Gminy Lubiszyn Artur Terlecki, życząc wszystkim
dobrej zabawy i dużo sportowych emocji. Po losowaniu rozpoczęła się faza grupowa, w której w dwóch grupach grano do
dwóch wygranych setów w systemie każdy z każdym.
14
-Przy trzydziestostopniowym upale walka była dodatkowo
utrudniona, lecz ambicja i wola zwycięstwa robiły swoje, każdy
walczył do ostatniej piłki, a kibice dobrze się bawili przy puszczanej z głośników muzyce – mówił główny sędzia zwodów, Przemysław Suliński. Na szczęście organizatorzy pomyśleli o zapewnieniu wszystkim przybyłym schronienia przed palącym słońcem.
Do dyspozycji kibiców i zawodników były rozstawione namioty
bez ścian, zapewniające cień i możliwość swobodnego przepływu powietrza oraz napoje i woda.
Po rozegraniu fazy grupowej na wszystkich przybyłych czekała miła niespodzianka przygotowana przez organizatorów
– prawdziwa wojskowa grochówka! Tak posileni zawodnicy od
razu przystąpili do fazy pucharowej, w której drużyny z trzecich
miejsc w obu grupach zagrały o piąte miejsce, a dwie najlepsze
drużyny w każdej grupie wystąpiły w półfinałach.
Z życia gminy
wieści
Otwarcie „Lubusika” w Marwicach
8 sierpnia 2015r. w Marwicach oficjalnie został otwarty
„Lubusik” - boisko do gry w siatkówkę plażową. Boisko powstało dzięki dotacji ze środków Województwa Lubuskiego, w ramach programu pt. „Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej – Lubusik – sportowe Lubuskie na lato”. Inicjatorem budowy boiska
był radny Mariusz Nacz. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
o dofinansowanie radny Mariusz Naczk wraz z mieszkańcami
Marwic oraz pracownikami Gminy wykonali boisko do siatkówki plażowej. Oficjalnego otwarcia boiska dokonał Wójt Gminy
Lubiszyn Artur Terlecki. Następnie przeprowadzono turniej
siatkówki plażowej. Z uwagi na dużą liczbę zgłoszonych do turnieju drużyn (12 – same męskie) zawody rozegrano w systemie
brazylijskim. Zawodników podzielono na dwie kategorie wiekowe: do oraz powyżej 15 lat. Przy przepięknej aurze rozegrano
wiele emocjonujących spotkań.
Klasyfikacja w kategorii do 15 lat:
I miejsce - „FC Barcelona” w składzie Maciej Oleksy i Jakub Bijak
II miejsce - „ZKS Marwice” w składzie Dominik Pawłowski i Kacper Zawiasa
III miejsce - „Polska”, w składzie Patryk Pawłowski i Szymon Zawiasa
Klasyfikacja w kategorii powyżej 15 lat:
I miejsce - „Grzmot Marwice” w składzie Mariusz Naczk i Gabriel Fajfer
II miejsce - „Oldboje” w składzie Tomasz Pasternak i Zbigniew Zarzycki
III miejsce - „GKS Marwice” w składzie Daniel Antoszczyk i Marek Nowak
Zwycięzcy otrzymali nagrody, puchary oraz medale ufundowane przez Wójta Gminy Lubiszyn Artura Terleckiego. Wszystkie ekipy dostały pamiątkowe medale i drobne upominki. Imprezę sportową w Marwicach należy zaliczyć do bardzo udanych.
Budowa takich boisk oraz rozgrywanie turniejów przyczynia się
do szerokiej popularyzacji tej pięknej dyscypliny sportu oraz integracji lokalnych społeczeństw. Co ciekawe, część zawodników
na bieżąco podczas gry uczyło się przepisów – są one często odmienne od tych obowiązujących w tradycyjnej siatkówce halowej – co jedynie podgrzewało atmosferę zawodów. Nad stroną
organizacyjną zawodów czuwali pracownicy Gminy Lubiszyn,
którzy zadbali także o posiłki i napoje dla zawodników. Imprezę wspomagało także sołectwo Marwice. Z uwagi na palące
sierpniowe słońce, należało rozstawić namioty oraz zraszacz,
który pełnił rolę „zimnego prysznica”. Szczególne podziękowania należą się wszystkim tym mieszkańcom Marwic, którzy
bezpośrednio zaangażowali się w wykonanie boiska i bardzo
ciężką, bezinteresowną pracą doprowadzili do jego powstania.
Dziękujemy. Boisko do siatkówki plażowej w Marwicach jest jedynym, ale jestem przekonany, że nie ostatnim obiektem tego
typu w Gminie Lubiszyn. O potrzebie tego typu – stosunkowo
niedrogich – inwestycji świadczy bardzo duże obłożenie boiska
w miesiącach letnich; całymi dniami bawiły się tam dzieci, a po
południu młodzież, dorośli, a nawet ci „bardzo dorośli” godzinami rozgrywają mecze w świetnej, przyjaznej atmosferze.
Mariusz Naczk
I jak to zwykle podczas takich zawodów bywa, najwięcej emocji przysporzyły zebranym kibicom właśnie półfinały oraz mecze o trzecie i pierwsze miejsce. Zawody stały
na bardzo wysokim poziomie, co podkreślali również sami zawodnicy. Równie ważna,
co sportowa rywalizacja, była rodzinna atmosfera i dobra zabawa, których na boisku
w Baczynie nie brakowało!
Ostatecznie puchar dla najlepszej drużyny odebrała drużyna Amatorów z Krzeszyc,
zaprzeczając postawą na boisku swojej nazwie. W finale pokonali oni inną przyjezdną
drużynę – Volley Lubasz. Natomiast w meczu o trzecie miejsce spotkały się dwie ekipy
związane z Baczyną. BackstreetBoys okazali się lepsi od Niedźwiedzi. Najlepszą zawodniczką turnieju, decyzją organizatorów, została Joanna Majchrzak z drużyny UKS Żak
Krzeszyce, natomiast nagrodę dla najlepszego zawodnika turnieju odebrał Dawid Tomasik z BackstreetBoys.
Okazałe medale dla wszystkich uczestników, a także puchary i nagrody o łącznej
wartości 4 tysięcy złotych, wręczył na zakończenie imprezy Wójt Gminy Lubiszyn Artur
Terlecki. Zawodnicy nie szczędzili słów uznania pod kierunkiem organizatorów i deklarowali udział w kolejnym turnieju, który być może zostanie rozegrany w 2016 roku.
Końcowa klasyfikacja:
1. Amatorzy z Krzeszyc
2. Volley Lubasz
3. Backstreet Boys Baczyna
4. Dorosłe Niedźwiedzie Baczyna 5. UKS Żak Krzeszyce
6. Grzmot Marwice
7. Ogrodowa Baczyna
15
Z życia gminy
nr 3 / 2015
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Szansa” w Baczynie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” powstało w 2003 roku w Baczynie. Początkowo liczyło 18
członków. Pierwszym przewodniczącym Stowarzyszenia był Pan
Jerzy Obara , który pełnił tę funkcję do 2011 roku. Od 2011 do
2015 roku Stowarzyszeniu przewodniczyła Pani Henryka Kowalczyk. Od czerwca 2015 roku ponownie funkcję przewodniczącego sprawuje Pan Jerzy Obara. Obecnie Stowarzyszenie liczy
57 członków oraz sympatyków. Wpis do KRS uzyskało w czerwcu 2004 roku. Głównym działaniem Stowarzyszenia jest integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych i starszych. Realizowane jest to przez organizowanie spotkań integracyjnych oraz
wspólnych wyjazdów. O potrzebie tego typów działań świadczy
liczba uczestników jaka każdorazowo bierze udział w tych przedsięwzięciach. Tradycją są już organizowane od samego początku
spotkania opłatkowe, które nieprzerwanie cieszą się wysoką frekwencją. Jeżeli pozwalały na to warunki, to uczestniczyło w takim spotkaniu jednorazowo nawet ponad trzysta osób. Są to już,
jak widać po liczbie uczestników, ogromne przedsięwzięcia. Często to jedyne okazje dla osób niepełnosprawnych i starszych by
wyjść z domu oraz spotkać się z ludźmi.
Dużym powodzeniem cieszą się organizowane w okresie letnim, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wyjazdy nad morze. Ostatnim wspólnym przedsięwzięciem
było plenerowe spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych
wraz z opiekunami na terenie sportowo rekreacyjnym w Tarnowie.
Stowarzyszenie działa w oparciu o fundusze pozyskiwane ze
składek członków stowarzyszenia oraz ze środków pozyskiwanych w ramach konkursów grantowych organizowanych przez
Gminę, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Urząd Marszałkowski,
a także środki z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .
Wszystkie organizowane przez Stowarzyszenie wydarzenia
charakteryzują się bardzo niskimi kosztami. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia oraz ogromnej rzeszy ludzi, którzy bezinteresownie udzielają nam pomocy. Angażują się nauczyciele, personel pomocniczy i uczniowie z Zespołu
Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie, Zespołu Szkól im.
Polskich Olimpijczyków w Baczynie oraz koła gospodyń wiejskich i sołtysi z tych miejscowości. Pomagają nam także pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie, Koła
Gospodyń i Kluby Seniora oraz sołtysi z Lubiszyna, Wysokiej,
Ściechówka, Tarnowa wraz z Radą Sołecką. Od kilku lat znaczącego finansowego wsparcia udziela nam pan Daniel Miłostan.
Uczestnicy pamiętają do dzisiaj zrealizowany w 2008 wyjazd integracyjny do sanatorium w Dusznikach Zdroju z wycieczką do
Pragi, w ramach projektu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Stowarzyszenie nie ma możliwości zdobycia informacji o osobach niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubiszyn. Stąd nie ma
później możliwości informowania tych osób o organizowanych
spotkaniach. Osoby, posiadające orzeczenia o niepełnosprawności, proszone są o dostarczenie kserokopii orzeczenia bezpośrednio do przewodniczącego Stowarzyszenia Pana Jerzego Obary,
lub przesłanie na adres: 66 – 432 Baczyna, ul. Osiedlowa 23 A / 2.
Wdzięczni będziemy również za każdą pomoc. Jesteśmy otwarci
na wszelkie inicjatywy na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i starszych. Chciałbym też poinformować, że pozyskaliśmy
środki z budżetu Gminy Lubiszyn na realizacje zadania publicznego pod tytułem „ Spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Gminy Lubiszyn” w kwocie 7.000 zł, które
planowane jest w grudniu b .r. w Ściechowie.
Przewodniczący Stowarzyszenia
Jerzy Obara
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lubiszynie
28 września 2015r. Lubiszyn odwiedzili aktorzy gorzowskiego Teatru im. Juliusza Osterwy. W Sali Widowiskowej odbyło się
przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek” autorstwa Cezarego Żołyńskiego na motywach powieści Charles`a Perraulta i braci Grimm.
Autor scenariusza zajął się też reżyserią, projektem lalek i scenografią do przedstawienia. Spektakl obejrzały dzieci w wieku
wczesnoszkolnym z terenu całej Gminy. Widownia była pełna i bardzo zaangażowana w przeżywanie bajkowej przygody
prezentowanej przez aktorów: Beatę Chorążykiewicz, Annę
Łaniewską, Kamilę Pietrzak – Polakiewicz oraz Cezarego
Żołyńskiego. Przedstawienie łączyło w sobie elementy teatru
lalek i musicalu z nastawieniem na stałą interakcję z widownią. Po entuzjastycznie przyjętym przez dzieci spektaklu zorganizowano warsztaty słowno – muzyczne dla najmłodszej
publiczności.
Projekt dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję
gościć aktorów Teatru Osterwy w naszej Gminie.
16
wieści
70 lecie Szkoły
w Baczynie
„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła…” Słowa piosenki nasunęły się
nam, gdy rozbrzmiały pierwsze dźwięki orkiestry podczas Mszy Świętej
inaugurującej niezwykły jubileusz siedemdziesięciolecia szkoły, który obchodziliśmy 25 września. Wzruszające słowa księdza Jarosława Zagozdy
skierowane w tym wyjątkowym dniu do kilku pokoleń absolwentów i uczniów, byłych i obecnych pracowników, jednoczyły we wspólnej modlitwie i
zadumie nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością tej szkoły.
Uczestnicząc w niezwykle podniosłym momencie poświęcenia sztandaru i wsłuchując w słowa przysięgi złożonej przez panią dyrektor Jolantę
Gintowt, zdaliśmy sobie sprawę, iż od tej chwili jest on symbolem Naszej
Szkoły i nas wszystkich z nią związanych, a głębokie słowa „Dopóki zwyciężasz jesteś zwycięzcą” są mottem w naszych codziennych zmaganiach.
Ten wyjątkowy dla nas dzień okazał się dniem zadumy, głębokiej refleksji
i radości.
Nastrój, towarzyszący pochodowi zmierzającemu w kierunku szkoły, udzielał się mieszkańcom Baczyny. A było, co podziwiać! Nie co dzień
obserwuje się taki widok: kolorowe mażoretki, zręcznie wymachujące pałeczkami w rytm nadającej ton orkiestry, uśmiechnięci uczniowie, nauczyciele i pracownicy oraz przyjaciele szkoły... Wzruszenie towarzyszyło nam
przy przekraczaniu szkolnych podwoi. Dla wielu nauka w szkole w Baczynie była tylko początkiem na trudnej drodze zdobywania wiedzy, jednak
szacunek, z jakim wspominają te, być może srogie mury, wymagających
a jednak wspierających nauczycieli, świadczy o tym, iż pozostaje ona najdroższą Alma Mater, początkiem obranej drogi życiowej.
Uroczysta akademia, przygotowana przez nauczycieli i uczniów naszej
szkoły, rozpoczęta została wejściem sztandarów. Pierwszy raz w historii tej
szkoły zaszczyciły nas obecnością poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych
szkół. Absolwenci szkoły w Baczynie, pani Mirosława Bil, pani Katarzyna
Habiera i pan Paweł Pura, dokonując uroczystego przekazania sztandaru
obecnym uczniom, nie kryli wzruszenia, podobnie jak i uczniowie, którzy
dostąpili tego niezwykłego zaszczytu, Sara Mielcarek, Iga Gołębiowska i
Jakub Gubar.
Z życia gminy
Z okazji tak pięknego jubileuszu padło wiele pięknych i wzruszających
słów. Gratulacje i słowa uznania, podsumowujące pracę wszystkich, którzy
przyczynili się do rozwoju naszej szkoły, skierowane zostały m.in. przez
panią Kurator Oświaty - Bognę Ferensztajn, Wicestarostę - Marcina Cyganiaka, Wójta Gminy Lubiszyn - Artura Terleckiego, Przewodniczącego Zarządu Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” - Jerzego Jankowskiego, oraz jego zastępcę wybitnego trenera LA - Zbigniewa
Lewkowicza. Do życzeń dołączyli się również: w imieniu Nadleśniczego
Nadleśnictwa Bogdaniec - Wojciech Ćwiejkowski, w imieniu Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego - Jerzy Kaliszan oraz w imieniu polskich
olimpijczyków - Tomasz Kucharski i Karolina Kowalczyk.
Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych pracowników naszej szkoły,
których wkład w rozwój naszej placówki jest nieoceniony, by następnie
tanecznym krokiem przejść do artystycznej części akademii. Żywiołowo
wykonany przez uczniów pani Anny Sulmińskiej krakowiak, zyskał uznanie wszystkich gości.
W uroczystości, którą wyjątkowo prowadzili nauczyciele, pani Anna
Wiśniewska i pan Wojciech Radziński, wziął udział gość honorowy- Nasza Szkoła. W rolę niezwykłego gościa wcieliła się Wiktoria Matkowska,
która zabrała nas w podróż przez minione dziesięciolecia. Ten niezwykły
pomysł wędrówki przez dzieje szkoły, autorstwa pani Stelli Rowińskiej,
zrealizowany przy zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, pozwolił
nam uświadomić sobie, ile zmieniło się na przestrzeni tych lat. W niemal
poetyckiej scenerii, wykonanej przez panią Barbarę Horyń, wielu oddało
się wspomnieniom, które przerywane niezapomnianymi utworami m.in.
Anny Jantar, w wykonaniu Izabeli Pasternak, Sandry Malec, Lilianny
Piątek, Zofii Owczarek były jak krótkie przebudzenia ze snu. Pani Iwona
Wojciechowska zadbała, aby zawładnął słuchaczami wspomnień czar a entuzjazm nie wygasł, aż do końca uroczystości. Tak jak noworoczny koncert
w Operze Wiedeńskiej, tak i oficjalną część naszej uroczystości zakończył
Marsz Radeckiego.
Uroczystość siedemdziesięciolecia szkoły to niezwykły jubileusz,
wieńczący okres pracy wielu ludzi, którzy z zaangażowaniem, często przez
wiele lat, wykonywali powierzane im obowiązki. Doceniając ich trud oraz
pragnąc uchronić od zapomnienia fakty z życia szkoły w Baczynie, postanowiliśmy przygotować monografię poświęconą naszej szkole. Napisana
przez pana Marcina Trojeckiego, okazała się pozycją budzącą niezwykłe
emocje-zachęcamy do jej lektury. Podczas uroczystego obiadu rozmowom
i wspomnieniom, podsycanym przez przygotowaną przez panią Elżbietę
Zarębę prezentację multimedialną, nie było końca.
Uroczystość zakończyliśmy degustacją wyjątkowego tortu z wizerunkiem szacownej Jubilatki, wykonanego przez miejscowego cukiernika
pana Jacka Różyckiego. Tym razem nikt nie przeliczał kalorii.
Anna Owczarek
Pierwsze Święto
Baczyńskiej Szarlotki
5 września 2015 r. na stadionie piłkarskim spotkali się mieszkańcy Baczyny oraz okolicznych miejscowości. Uroczystość otworzyli - Wójt Gminy Lubiszyn pan Artur Terlecki oraz sołtys Baczyny pan Józef Witkowski.
Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu znakomitych gości, między innymi
pani poseł Elżbieta Rafalska, pani senator Helena Hatka jak również przewodnicząca Stowarzyszenia Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich
pani Antonina Kowalska-Korban.
Ważnym punktem imprezy było zorganizowanie punktu krwiodawstwa, gdzie chętni mogli oddać krew, co jako jeden z pierwszych uczynił
Wójt Gminy Lubiszyn. Przybyło wielu wystawców z ciekawymi ofertami
z zakresu prowadzonych przez siebie działalności, a zainteresowanie nimi
było ogromne. Przez cały czas trwania baczyńskiego święta można było
degustować nasze różnorodne szarlotki, przygotowane przez członkinie
koła gospodyń wiejskich i nie tylko. Była też smaczna grochówka, kiełbasa z grilla, dobre regionalne piwo oraz inne pyszności. Przygotowano
także wiele atrakcji dla dzieci. Hitem były zabawy na zamkach dmuchanych, gry, konkurencje ruchowe i wiele różnych konkursów z nagrodami.
Dla dorosłych natomiast zorganizowano Quiz wiedzy o Baczynie nagrodzony przez sołtysa. Całość imprezy uświetniały występy artystyczne takich wykonawców jak: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Drezdenka, Zespół
Śpiewaczy „Tarnowianki”, zespół muzyczny z Baczyny. Szkoda, że deszcz
uniemożliwił zrealizowanie wszystkich zaplanowanych punktów programu. Impreza przyczyniła się do integracji mieszkańców Baczyny. Mamy
nadzieję, że na kolejne Święto Baczyńskiej Szarlotki przybędzie jeszcze
więcej mieszkańców i gości.
Nad całością czuwało Koło Gospodyń Wiejskich z Baczyny jako pomysłodawca i organizator, wspierane przez sołtysa pana Józefa Witkowskiego. Oczywiście bez sponsorów nie byłoby możliwe zorganizowanie
naszego I Święta Szarlotki, za co wszystkim im z głębi serca dziękujemy.
Koło Gospodyń Wiejskich w Baczynie, tekst AlinaCywińska
17
Lubiszyńskie osobowości
twórczość
lokalna
GENOWEFA ILMAK, LUBNO
SKĄPY DZIADEK
Skąpił dziadek skąpił, co tu dużo gadać,
Bo chciał sobie jeszcze na trumnę uskładać.
Lecz śmierć się do dziadka wcale nie spieszyła,
A cena na trumnę w górę podskoczyła.
Co miał robić dziadek? Dalej zaczął składać,
Bo nie mieć trumny-no to nie wypada.
Więc zacisnął pasa. Składał przez rok cały,
A po roku trumny znowu podrożały.
Podrapał się dziadek w swoje czoło łyse,
Bo chciał kupić trumnę jeszcze przed kryzysem.
I chciał ją postawić chociażby pod stołem,
Że to nie wesołe? Lecz życie wesołe.
Składał nasz dziadunio znowu przez rok cały,
A po roku trumny znowu podrożały.
Przestań składać dziadku, zawołaj: cholera!
Jak nie masz na trumnę-no to nie umieraj.
Za grosz uciułany kup sobie gorzały,
I przestań się martwić, że trumny zdrożały.
LUDZKA DOBROĆ
Każdą kromką chleba z wami się podzielę,
Żeby go nigdy nie zabrakło na rodzinnym stole.
Mam też kominiarza, co szczęście przynosi,
Niech wszystkie kłopoty w górę dym unosi.
Cóż wam jeszcze mogę podarować do tego?
Oprócz moich myśli i serca mojego?
Podaruję wam chabry, maki i kąkole,
Żeby zawsze miłość była w naszym siole.
nr 3 / 2015
LUBISZYŃSKIE OSOBOWOŚCI
ze świata…kultury
W tym miejscu prezentować będziemy niebanalne osobowości z terenu naszej Gminy.
Przedstawimy sylwetki ludzi, którzy w jakiś sposób wyróżniają się swoją pasją, niecodziennymi dokonaniami, zainteresowaniami, sukcesami w różnych dziedzinach, np. kulturze,
sporcie, życiu społecznym. Na ile to możliwe, będziemy również starali się pokazać choćby
próbkę twórczości lokalnych artystów.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy do współtworzenia tego cyklu.
Zaczynamy od postaci znanej czytelnikom Wieści Lubiszyńskich z artykułów jakie od
kilku lat zamieszcza na ich łamach. Często opisuje w nich sylwetki ciekawych osób. Dziś
nadszedł czas na przedstawienie jej samej.
Katarzyna Maciantowicz
Urodziła się w 1979 r. Mieszka w Baczynie.
Jest mamą sześcioletniej Hani.
Ukończyła Liceum Ekonomiczne oraz Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową w Gorzowie. Debiutowała w 1998 r. na łamach „Filipinki”. Jest autorką dwóch tomików poezji: Międzybywanie (Gorzów 2000)oraz Skóra(Gorzów 2003). Związana
z Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury w Gorzowie. Uczestniczka wielu wieczorów poetyckich i warsztatów,
m.in. Potyczek Literackich czy też Czytań Rocznicowych.
Z kwartalnikiem Wieści Lubiszyńskie współpracuje od kilku lat, publikując w nim artykuły i felietony, m.in. w cyklu „Kot nie drapie, czyli kwestionariusz osobowy twórcy”.
Oprócz działalności literackiej wiele czasu poświęca również na działalność społeczną i integrowanie lokalnego środowiska. Jest członkiem założycielem Nieformalnej Grupy Agrafka w Baczynie, która organizuje zajęcia oraz spotkania literackie, plastyczne itp. dla dzieci,
a także ich rodzin. Zainicjowała działalność artystyczno-edukacyjną w Centrum SpołecznoKulturalnym w Baczynie pod nazwą „Remiza”. Organizowała i prowadziła tam oraz na terenie całej gminy zajęcia dla dzieci, warsztaty plastyczne, literackie czy też spotkania twórców
lokalnych oraz mieszkańców. Dzięki niej do dziś odbywają się w Remizie bezpłatne zajęcia
komputerowe i językowe dla mieszkańców wsi.
Jej niebanalna osobowość i ogromna charyzma, wrażliwość, potrafi łączyć pokolenia
oraz sprawiać, że ludzie otwierają się na innych, ale także odkrywają i rozwijają swój własny
potencjał.
Dialog z gwiazdami
z nocą rozmawiać
otwieram okno by
z
spojrzeć jej w twar
odsuwam firankę, by
a noc
rozmawia
gwiazdami ze mną
skrzydła prostuje
tko
hu
cic
gdy świerszcz
czasem
e gwiazd
tylko słucham bo tyl
wa
sło
je
mo
że zbędne
czasem
łomówna
szepczę gdy noc ma
je z nieba
zu
ma
wy
it
św
y
a gd
wa
pojedyncze sło
zamykam okno
przysłaniam firanką
ostatnią z gwiazd
i przecieram oczy
agniona
kolejnej rozmowy spr
inny świat
w słońcu
ą
nawet kałuża kałuż
ko
nie jest tyl
jeziorem
kitne nurkuje.
w którym niebo błę
18
mrugnięcia
każde uchylenie
powiek
to ciche
kocham
każde zamknięcie
to milczące
odchodzę
żaroodporna
nie jestem
żaroodporna
popękałam
od palącego
samoobycia
sezon
ludzie znów kochają
parasole
parasole
nóg dostają
uciekając
przed deszczem
***
na klamce
otwartego
okna
zawisł
klucz
dzikich
gęsi
Międzybywanie
między snem a snem
nad przepaścią wiszę
skiem
między księżyca bla
em
ski
bla
a
yc
a księż
wbijam się w maskę
między wschodem
a zachodem dnia
m
w parodii życia gra
Miejscowości
CUDZE CHWALICIE – SWEGO NIE ZNACIE
- dziś kolejna miejscowość naszej gminy
SMOLINY
PODLESIE
Smoliny (niemiecka nazwa Staffelder Teerofen). Kolonia
sołecka położona nad Pręgą 3km w kierunku południowym
od miejscowości Staw, przy drodze z Myśliborza do Ściechowa i Wysokiej. Niemiecka nazwa oznacza dosłownie „ stawską
smolarnię”, nazwa polska również nawiązuje do tej tradycji.
Początek wsi dała smolarnia, którą można odnaleźć na mapie
z 1720 r., znajdowała się ona w sąsiedztwie huty szkła należącej
do Stawu. Już na początku XVIII wieku osada znajdowała się na
dużej leśnej polanie powstałej na skutek eksploatacji drzewostanu dla potrzeb smolarni i huty. Smoliny przez cały XVIII i XIX
wiek podlegały urzędowi domeny w Karsku. Od 1945 roku pod
administracją polską, wówczas też przekształcono przysiółek
Stawu w samodzielną gromadę i sołectwo. Do 1970 roku w powiecie myśliborskim, w latach 1973 – 75 sołectwo należało do
gminy Staw. W 1976 roku w skład sołectwa włączono leśniczówkę Skrobacz, która na późniejszych mapach występuje już jako
Smoliny.
Przed 1945 rokiem osada podlegała parafii w Stawie, a po
objęciu przez administrację polską należy do parafii pw. Św. Józefa w Trzcianej.
W 1949r. Smoliny liczyły 73 mieszkańców, w 1959r. -35,
w 1970r.-45, w 1988r.-48. Liczba zabudowań oscyluje w okolicy
10. Aktualnie w miejscowości zamieszkują 44 osoby.
Podlesie to niewielka wieś leżąca 1,5 km na południowy
wschód od Stawu. Niemiecka nazwa – Staffelder Kossathenfeld
oznacza dosłownie „stawskie pola zagrodnicze”. Historycznie
odnosi się do tej części gminy wiejskiej , którą zamieszkiwali zagrodnicy czyli gospodarze nie mający statusu chłopów. Do 1945
roku Podlesie administracyjnie podlegało gminie wsi Staw, po
wojnie gromadzie lub sołectwu Staw. Nazwa wsi została nadana w 1949 roku. Od 1975 roku wspólnie ze Smolinami tworzy sołectwo. Podlega parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Józefa
w Trzcianej. W 1982 r. wieś liczyła 14 domostw. Ludność 1995r.71 osób, 2000r.-77, 2015r.-82.
Opr. na podst. Słownika Gorzowskiego
J. Zysnarskiego
J. Byczkiwicz
19
Wydawca: Urząd Gminy Lubiszyn • Plac Jedności Robotniczej 1 • 66-433 Lubiszyn
Redaktor Naczelny: Sylwia Mikołajczuk
Współredagujący: pracownicy Urzędu oraz nauczyciele i mieszkańcy z terenu gminy Lubiszyn
Druk: Drukarnia SONAR Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 89, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 72 50 335
e-mail: [email protected]; www.sonar.pl