test iz epistemologii

Komentarze

Transkrypt

test iz epistemologii
TEST III Z EPISTEMOLOGII
Imię i Nazwisko(drukowanymi)..........................................................................................
1. Wyjaśnij pojęcia:
Obiektualizm:
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Natywizm:
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Dokastyczna teoria percepcji:
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Aposterioryzm skrajny:
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Antyirracjonalizm:
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Stół Eddingtona:
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Iluzja:
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Racjonalizm genetyczny:
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Racjonalizm metodologiczny:
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Aprioryzm skrajny
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
1
2. W miejscu kropek postaw znak „+”, jeżeli uważasz, że jest to prawdziwe
zdanie. Jeżeli według Ciebie jest to fałszywe zdanie, postaw znak „-”:
1. O`Shaughnessy twierdził, że nie jest prawdą, iż:
a) percepcja nie jest intencjonalna.
b) percepcja jest ekstensjonalna.
c) akty intencjonalne są interpretacyjne.
d) ekstensjonalność percepcji polega jedynie
przedmiotu.
...........
...........
...........
na uświadamianiu sobie
...........
2. Brentano twierdził, że:
a) intencjonalność nie jest dystynktywnym atrybutem zjawisk mentalnych.
...........
b) przyczynowość nie jest dystynktywnym atrybutem zjawisk fizycznych.
...........
c) tzw. „istnienie w” polega na tym, że przedmiot aktu intencjonalnego
istnieje w tym akcie.
...........
d) akty intencjonalne są interpretacyjne.
...........
3. Fenomenalistami byli:
a) Hume,
b) Locke,
c) Kant,
d) Berkeley.
...........
...........
...........
...........
4. Współczesny empiryzm ma problemy z empiryczną interpretacją:
a) logiki,
...........
b) percepcji,
...........
c) języka,
...........
d) matematyki.
...........
5. Propozycjonalizm nie jest:
a) teorią percepcji,
b) sprzeczny z predykatywizmem,
c) pewną interpretacją zadań
wyrażających akty spostrzeżeniowe,
d) sprzeczny z obiektualizmem.
...........
...........
...........
...........
6. Zgodnie ze standardową koncepcją danych zmysłowych
następujące twierdzenia:
a) Dane zmysłowe nie są przedmiotami fizycznymi.
b) Dane zmysłowe są intencjonalne.
c) Ze zdań o danych zmysłowych nie wynikają tezy o
czegokolwiek poza nimi.
d) Być może jesteśmy świadomi danych zmysłowych.
fałszywe są
...........
...........
(nie)istnieniu
...........
...........
2

Podobne dokumenty