Formatowanie dokumentu tekstowego

Komentarze

Transkrypt

Formatowanie dokumentu tekstowego
INFORMATYKA EUROPEJCZYKA
(klasy IV — VI szkoły podstawowej)
Rozkład materiału — wersja 2.1+2
Konspekt lekcji 5.1, 5.2
Temat: Edytor tekstu — powtórzenie. Wykonujemy
operacje na blokach tekstu. Formatowanie
dokumentu tekstowego — zmiana rodzaju,
rozmiaru, stylu i koloru czcionki
Czas realizacji: 2 godziny
Wymagane oprogramowanie
♦ system Windows lub Linux;
♦ program Word lub OpenOffice;
Pomoce dydaktyczne
♦ podręcznik:
o str./nr rozdziału:
117/R.5.6.1
121/R.5.6.2;
o zadanie 3, 10 str. 153;
o ćwiczenia: 5.7, 5.8;
♦ zeszyt ćwiczeń:
R.5.4,
R.5.5;
♦ uczniowskie stanowiska komputerowe;
Pliki wykorzystywane na lekcji
Uczeń w czasie lekcji nie korzysta z gotowych plików.
Forma organizacji zajęć
♦ zajęcia warsztatowe;
♦ praca indywidualna.
Dominujące metody prowadzenia zajęć
♦ podające — wykład przeplatany ćwiczeniami;
♦ ćwiczeń praktycznych — wykonanie ćwiczenia wg instrukcji.
Obecne i przewidywane możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności opanowanych w toku
zajęć
Obecne
Uczniowie powinni umieć włączyć i wyłączyć komputer oraz komunikować się z komputerem za pomocą
myszki i klawiatury. Powinni również uruchomić edytor tekstu wskazany przez nauczyciela i prawidłowo
zakończyć z nim pracę.
Przewidywane
Po lekcji uczeń:
♦ w zakresie podstawowym:
o uruchamia edytor tekstu wykorzystywany na lekcji z pomocą nauczyciela;
Opracowanie: Danuta Kiałka, © Wyd. HELION, Gliwice 2007
1/3
INFORMATYKA EUROPEJCZYKA
(klasy IV — VI szkoły podstawowej)
Rozkład materiału — wersja 2.1+2
pisze tekst z zachowaniem reguł poprawnego wprowadzania tekstu;
dokonuje podstawowych operacji formatowania tekstu: zmiana rodzaju czcionki i jej atrybutów;
wykorzystuje pasek narzędzi do formatowania tekstu;
rozumie pojęcie akapitu, dopisuje w tekście nowy akapit;
formatuje przepisany tekst w sposób zgodny z instrukcją formatowania przykładowego tekstu;
zapisuje plik we wskazanym katalogu;
prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z edytorem tekstu;
♦ w zakresie ponadpodstawowym:
o samodzielnie uruchamia różne edytory tekstu wykorzystywane na lekcji;
o pisze teksty świadomie stosując reguły poprawnego wprowadzania tekstu;
o prawidłowo zapisuje plik w katalogu dla niego przeznaczonym; prawidłowo nadaje nazwę plikowi;
o sprawnie dokonuje podstawowych operacji formatowania tekstu: zmiana rodzaju czcionki i jej
atrybutów;
o korzysta z paska menu, opcji format do formatowania tekstu;
o redaguje i formatuje tekst na zadany temat z wykorzystaniem różnych narzędzi i funkcji
poznanego edytora tekstu;
o wyjaśnia pojęcie akapitu, dzieli tekst na akapity, zaznacza i formatuje akapit.
o
o
o
o
o
o
o
Cele zajęć
♦ posługiwanie się podstawowym słownictwem komputerowym;
♦ przygotowanie do posługiwania się komputerem i Technologią Informacyjną;
♦ ćwiczenie czytania ze rozumieniem;
♦ nauka tworzenia dokumentów tekstowych przy pomocy dowolnego edytora tekstu;
♦ posługiwanie się podstawowym słownictwem komputerowym;
♦ w zakresie wychowania — przygotowanie uczniów do tego, aby:
o szanowali pracę innych i własną,
o przestrzegali regulaminu pracowni komputerowej;
Przebnieg lekcji
♦ na komputerze przeznaczonym do demonstracji — omówienie tematyki zajęć;
♦ uruchomienie edytorów na komputerach uczniowskich;
♦ praca z podręcznikiem, ciche czytanie ze zrozumieniem;
♦ wykonanie ćwiczeń wg instrukcji;
♦ zapisanie plików na dysku w miejscu wskazanym przez nauczyciela, nadając im własciwą nazwę;
♦ praca z zeszytem ćwiczeń;
♦ omówienie kryteriów oceniania;
Podsumowanie zajęć
Nauczyciel powinien przypomnieć cel i założenia lekcji, następnie pozytywnie ocenić najbardziej aktywnych
uczniów (np. dodatkowym punktem lub oceną) oraz uzupełnić punktację w zeszytach ćwiczeń.
Jeśli w trakcie wykonywania ćwiczeń przez uczniów potrzebna jest pomoc nauczyciela, to należy udzielać jej
indywidualnie w formie konsultacji. Wskazane jest zaangażowanie do pomocy uczniów bardziej
zaawansowanych w temacie, którzy na pewno pierwsi wykonają ćwiczenia i mogą pomóc słabszym. Pamiętajmy
o nagrodzeniu ich wysiłku, na przykład dodatkowym punktem.
Jeżeli nie starczy nam czasu na lekcji można pominąć część ćwiczeń, najważniejsze aby uczniowie dowiedzieli
się na czym polega czynność formatowania dokumentu tekstowego. Realizując dalsze tematy lekcji będziemy
często do tego tematu wracać, więc na pewno uczniowie opanują tę umiejętność.
Ocenianie uczniów
Oceniamy:
♦ praca na lekcji:
o wykonywanie poleceń;
o staranność wykonania prac;
o samodzielność podczas pracy;
o efektywność wykorzystania czasu pracy;
o aktywność na zajęciach;
♦ praca w grupie:
o poszanowanie cudzej pracy i twórczości;
o pomoc innym uczniom: na ich prośbę, z własnej inicjatywy;
o kulturalne komunikowanie się: z nauczycielem, z kolegami;
Opracowanie: Danuta Kiałka, © Wyd. HELION, Gliwice 2007
2/3
INFORMATYKA EUROPEJCZYKA
(klasy IV — VI szkoły podstawowej)
Rozkład materiału — wersja 2.1+2
♦ przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej oraz zasad BHP;
♦ przygotowanie do lekcji;
♦ zadanie domowe (jeśli było zadane).
Opracowanie: Danuta Kiałka, © Wyd. HELION, Gliwice 2007
3/3

Podobne dokumenty