Rozrywka z komputerem — gry

Komentarze

Transkrypt

Rozrywka z komputerem — gry
INFORMATYKA EUROPEJCZYKA
(klasy IV — VI szkoły podstawowej)
Rozkład materiału — wersja 3.1+1+2
Konspekt lekcji 6.2
Temat: Rozrywka z komputerem — gry
Czas realizacji: 1 godzina
Wymagane oprogramowanie
♦ system Windows lub Linux;
♦ dowolna przeglądarka internetowa;
Pomoce dydaktyczne
♦ podręcznik:
o str./nr rozdziału:
168/R.6.4.1;
o adresy przykładowych stron internetowych ze str. 167;
♦ zeszyt ćwiczeń:
R.6.4;
♦ uczniowskie stanowiska komputerowe;
♦ płyty CD z edukacyjnymi grami komputerowymi (mogą być przyniesione przez uczniów, należy je tylko
wcześniej sprawdzić);
♦ połączenie z Internetem;
Pliki wykorzystywane na lekcji
Uczeń w czasie lekcji nie korzysta z gotowych plików.
Forma organizacji zajęć
♦ zajęcia warsztatowe;
♦ praca w grupie.
Dominujące metody prowadzenia zajęć
♦ podające — wykład przeplatany ćwiczeniami;
♦ ćwiczeń praktycznych — wykonanie ćwiczenia wg instrukcji.
Obecne i przewidywane możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności opanowanych w toku
zajęć
Obecne
Uczniowie powinni umieć:
♦ włączyć i wyłączyć komputer;
♦ komunikować się z komputerem za pomocą myszki i klawiatury;
♦ uruchamiać programy;
♦ uruchamiać przygotowaną płytę CD;.
Przewidywane
Po lekcji uczeń:
♦ w zakresie podstawowym:
o uruchamia wybraną przeglądarkę internetową z pomocą nauczyciela;
o wprowadza w polu adresowym przeglądarki podany adres internetowy;
o wymienia źródła informacji o grach komputerowych;
o przegląda otwartą stronę WWW;
o wyszukuje i zna regulamin korzystania z uruchomionej strony internetowej;
o wymienia przeznaczenie dostępnych opcji otwartej strony internetowej;
Opracowanie: Danuta Kiałka, © Wyd. HELION, Gliwice 2007
1/3
INFORMATYKA EUROPEJCZYKA
(klasy IV — VI szkoły podstawowej)
Rozkład materiału — wersja 3.1+1+2
wymienia dostępne opcje uruchomionej gry edukacyjnej (z Internetu lub CD);
prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z programem;
♦ w zakresie ponadpodstawowym:
o potrafi korzystać z wyszukiwarki internetowej z pomocą nauczyciela;
o wskazuje na zagrożenia płynące z bezkrytycznego korzystania z Internetu (np. przemoc w grach
komputerowych);
o zna i omawia regulamin korzystania z uruchomionej strony internetowej;
o wymienia i opisuje przeznaczenie dostępnych opcji otwartej strony internetowej;
o wymienia i opisuje działanie i przeznaczenie dostępnych opcji uruchomionej gry edukacyjnej;
o
o
Cele zajęć
♦ zdobycie podstawowej umiejętności korzystania z Internetu;
♦ ćwiczenie czytania ze zrozumieniem;
♦ posługiwanie się podstawowym słownictwem komputerowym;
♦ uwrażliwienie uczniów na temat legalności oprogramowania oraz prawa autorskiego;
♦ ćwiczenie umiejętności krytycznego podejścia do gier komputerowych;
♦ przygotowanie do posługiwania się komputerem i Technologią Informacyjną;
♦ przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym;
♦ w zakresie wychowania — przygotowanie uczniów do tego, aby:
o szanowali pracę innych i własną;
o przestrzegali regulaminu pracowni komputerowej;
o ćwiczenie umiejętności pracy w grupie.
Przebieg lekcji
♦ omówienie tematyki zajęć;
♦ przypomnienie zasad korzystania z Internetu, netykieta;
♦ praca z podręcznikiem, czytanie ze zrozumieniem;
♦ na komputerze do demonstracji:
o uruchomienie i przypomnienie przeglądarki internetowej zainstalowanej w szkolnej pracowni
komputerowej;
o prezentacja i omówienie kilku stron internetowych z grami edukacyjnymi (polecam
www.zyraffa.pl)
♦ uruchomienie przez uczniów na komputerach uczniowskich wybranej przeglądarki internetowej według
instrukcji nauczyciela; uczeń wprowadza w polu adresowym przeglądarki podany przez nauczyciela adres
internetowy; przegląda otwartą stronę WWW;
♦ wyszukanie i omówienie regulamin korzystania z przykładowej strony internetowej;
♦ omówienie sposobu prawidłowego zakończenia pracy z uruchomionym programem;
♦ uruchomienie i omówienie przyniesionej przez uczniów gry komputerowej;
♦ praca z zeszytem ćwiczeń.
Podsumowanie zajęć
Nauczyciel powinien przypomnieć cel i założenia lekcji, następnie pozytywnie ocenić najbardziej aktywnych
uczniów (np. dodatkowym punktem lub oceną) oraz najbardziej aktywna grupę. Dzieci powinny pracować w
zespołach dwuosobowych, pamiętajmy jednak, aby posadzić ucznia dobrego z dobrym, słabego ze słabym.
Pracują oni wówczas w równym tempie odpowiednim do ich umiejętności.
Jeśli w trakcie wykonywania ćwiczeń przez uczniów potrzebna jest pomoc nauczyciela, to należy udzielać jej
indywidualnie w formie konsultacji. Należy udzielić kilku praktycznych porad:
♦ w jaki sposób radzić sobie z najczęściej spotykanymi problemami;
Ocenianie uczniów
Oceniamy:
♦ praca na lekcji:
o wykonywanie poleceń;
o samodzielność podczas pracy;
o efektywność wykorzystania czasu pracy;
o aktywność na zajęciach;
♦ praca w grupie:
o umiejętność pracy w grupie;
o poszanowanie cudzej pracy i twórczości;
o pomoc innym uczniom:
o na ich prośbę;
Opracowanie: Danuta Kiałka, © Wyd. HELION, Gliwice 2007
2/3
INFORMATYKA EUROPEJCZYKA
(klasy IV — VI szkoły podstawowej)
Rozkład materiału — wersja 3.1+1+2
o z własnej inicjatywy;
kulturalne komunikowanie się:
o z nauczycielem;
o z kolegami;
przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej oraz zasad BHP.
o
Opracowanie: Danuta Kiałka, © Wyd. HELION, Gliwice 2007
3/3

Podobne dokumenty