Branża budowlana - Millennium Dom Maklerski

Komentarze

Transkrypt

Branża budowlana - Millennium Dom Maklerski
6 lipca 2012
Branża budowlana
czerwiec 2012
W maju 2012 roku produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych była wyższa
o 6.2% w ujęciu rocznym i wyższa o 23.7% w porƒwnaniu z miesiącem poprzednim.
Po wyeliminowaniu czynnikƒw o charakterze sezonowym wartości te ukształtowały
się na poziomach odpowiednio: +7.2% r/r i +0.3% m/m. W okresie styczeń-maj 2012
roku poziom produkcji budowlano-montażowej był o 11.9% wyższy niż w
analogicznym okresie 2011 roku. W maju br. ceny produkcji budowlano-montażowej
ukształtowały się na poziomie nieznacznie niższym od odnotowanego w poprzednim
miesiącu (-0.1% m/m) oraz wyższym o 0.9% r/r. Ogƒlny klimat koniunktury w
budownictwie ukształtował się w czerwcu 2012 roku na poziomie minus 14, podczas
gdy w czerwcu ub.r. ukształtował się na poziomie plus 4 (w maju br. minus 10).
Poprawę koniunktury zgłasza 13% przedsiębiorstw (16% w maju br., 16% w kwietniu),
natomiast jej pogorszenie sygnalizuje 27% (26% w maju br., 26% w kwietniu).
4 600
WIG Budownictwo
4 200
rel.WIG
3 800
3 400
3 000
2 600
2 200
1 800
1 400
lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze
11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12
Istotne kontrakty i inne informacje
W czerwcu najważniejsze wiadomości były związane z sytuacją grupy PBG po złożeniu na
2 600
początku miesiąca wniosk‚w o upadłość z możliwością zawarcia układu. Prezes PBG nie uzyskał
2 400
absolutorium za 2011 rok i wraz z wiceprezesem ds. finansowych złożyli rezygnacje z pełnionych
2 200
funkcji (trafili do rady nadzorczej). Absolutorium za wykonywane w minionym roku obowiązki nie
2 000
otrzymali r‚wnież członkowie zarządu Polimeksu-Mostostal, w kt‚rym wypowiedziany został
układ zbiorowy pracy. Program zwolnień grupowych do 450 os‚b ogłosił także Mostostal
1 800
Warszawa. Wnioski o upadłość złożył w czerwcu r‚wnież ABM Solid oraz sp‚łki zależne Trakcji-
1 600
Tiltra, kt‚rej prezes, Maciej Radziwiłł zrezygnował z pełnionej funkcji (na początku lipca został
1 400
powołany do rady nadzorczej). W przypadku deweloper‚w najwięcej uwagi wzbudzała
1 200
zakończona sukcesem emisja 100 mln akcji GTC.
WIG Deweloperzy
rel.WIG
1 000
lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze
11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12
Rynek deweloperski
W okresie styczeń-maj 2012 roku oddano do użytkowania 56.5 tys. mieszkań, czyli o 23.6%
więcej niż w pierwszych pięciu miesiącach 2011r. kiedy przybyło ich 45.7 tys. W tym samym
czasie og‚lna liczba wydanych pozwoleń na budowę wzrosła o 5.2% r/r do 73 tys. Jeśli chodzi
o mieszkania budowane w celach sprzedaży, liczba oddań w pierwszych pięciu miesiącach br.
była wyższa o 49.5% w ujęciu rocznym i wyniosła 21.5 tys., natomiast liczba pozwoleń na
budowę wzrosła o 23.6% r/r (do 33.5 tys.). Liczba rozpoczętych bud‚w w okresie styczeń-maj
br. była wyższa od ubiegłorocznej i wyniosła 67.3 tys. (+5.1% r/r) og‚łem oraz 30.1 tys. (+27.5%
Zmiany kursƒw
WIG
WIG20
1m
3m
12 m
8.8%
0.5%
-14.9%
8.4%
1.1%
-18.1%
WIG-budownictwo
-7.0%
-28.2%
-62.3%
WIG-deweloperzy
3.6%
-9.0%
-44.9%
r/r) w przypadku lokali na sprzedaż.
Rekomendacje DM Millennium
Spƒłka
Echo Investment
GTC
Dom Development
Gant
JW. Construction
Polnord
Robyg
Mirbud
rekomendacja
kupuj
kupuj
**
**
**
**
**
kupuj
data
rekomendacji
4-sty-2012
4-sty-2012
17-sty-2012
17-sty-2012
17-sty-2012
17-sty-2012
17-sty-2012
17-sty-2012
cena
docelowa
4.5
**
**
**
**
**
**
**
cena
bieżąca
3.60
6.57
28.35
6.66
4.73
14.90
1.35
1.14
P/E*
10.8
6.4
4.9
17.7
6.2
12.1
4.5
P/BV*
0.73
0.48
0.82
0.21
0.52
0.28
0.82
0.42
* na podstawie kwartalnych spr. fin. (2Q'11-1Q'12), przy cenach z dnia poprzedzającego datę raportu; ** - aktualizacja
Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze sp‚łką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz
pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.2005 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.
Maciej Krefta
+22 598 26 88
[email protected]
Rynek budownictwa
Produkcja budowlano-montażowa
W maju 2012 roku produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych była wyższa o 6.2% w ujęciu rocznym
i wyższa o 23.7% w por‚wnaniu z miesiącem poprzednim. Po wyeliminowaniu czynnik‚w o charakterze
sezonowym wartości te ukształtowały się na poziomach odpowiednio: +7.2% r/r i +0.3% m/m.
W maju br. w stosunku do analogicznego miesiąca ub.r. wzrost produkcji odnotowały przedsiębiorstwa
zajmujące się wznoszeniem budynk‚w (+11.9% r/r) oraz specjalizujące się w budowie obiekt‚w inżynierii
lądowej i wodnej (+5.8% r/r), natomiast spadek przypadł na firmy zajmujące się robotami budowlanymi
specjalistycznymi (-2.5% r/r).
W ujęciu miesięcznym podmioty wszystkich dział‚w odnotowały wzrost produkcji, przy czym zajmujące się
budową obiekt‚w inżynierii lądowej: +27.8% m/m, robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem
budynk‚w: +27.4% m/m, robotami budowlanymi specjalistycznymi: +11.3% m/m.
W okresie styczeń-maj 2012 roku poziom produkcji budowlano-montażowej był o 11.9% wyższy niż w
analogicznym okresie roku ubiegłego.
Dynamika prod. budowlano-montażowej (miesiąc poprzed. roku = 100)
135
2009
2010
2011
2012
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Źrƒdło: GUS
Ceny produkcji budowlano-montażowej
W maju 2012 roku ceny produkcji budowlano-montażowej ukształtowały się na poziomie nieznacznie niższym
niż odnotowany w poprzednim miesiącu (-0.1% m/m) oraz wyższym o 0.9% r/r. W ujęciu miesięcznym spadek
cen dotyczył budowy budynk‚w (-0.1% m/m), zaś ceny budowy obiekt‚w inżynierii lądowej i wodnej oraz
rob‚t budowlanych specjalistycznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do odnotowanego w
poprzednim miesiącu br.
Budownictwo
2
Ceny produkcji budowlano-montażowej (miesiąc poprzedn. roku = 100)
103.0
2009
102.5
2010
2011
2012
102.0
101.5
101.0
100.5
100.0
99.5
99.0
98.5
98.0
97.5
97.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Źrƒdło: GUS
Ogƒlny klimat koniunktury
Og‚lny klimat koniunktury w budownictwie (prognozy przedsiębiorstw)
40%
poprawa
30%
pogorszenie
saldo
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
-40%
2009
2010
2011
2012
Źrƒdło: GUS
Og‚lny klimat koniunktury w budownictwie ukształtował się w czerwcu 2012 roku na poziomie minus 14,
podczas gdy w czerwcu ub.r. kształtował się na poziomie plus 4 (w maju br. minus 10). Poprawę koniunktury
zgłasza 13% przedsiębiorstw (16% w maju br., 16% w kwietniu), natomiast jej pogorszenie sygnalizuje 27%
(26% w maju br., 26% w kwietniu). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Bieżący i przewidywany portfel zam‚wień, produkcja budowlano-montażowa oraz sytuacja finansowa
oceniane są pesymistycznie i gorzej niż przed miesiącem. Zwiększają się znaczące op‚źnienia w terminowym
ściąganiu należności za wykonane prace budowlano-montażowe, dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają
większe ograniczenie zatrudnienia niż przed miesiącem, a spadek cen prac budowlano-montażowych w
najbliższych trzech miesiącach może być nieco bardziej znaczący od zapowiadanego w maju. Spośr‚d
badanych sp‚łek 21% planuje prace budowlano-montażowe poza granicami Polski (przed rokiem 21%). Firmy
prowadzące prace za granicą spodziewają się ograniczenia zam‚wień na tych rynkach, nieco większego
niż przewidywali przed miesiącem.
Brak barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej zgłasza w czerwcu 3.3% badanych
przedsiębiorstw (3.5% przed miesiącem i 4.4% przed rokiem). Największe trudności zgłaszane w czerwcu
dotyczyły konkurencji na rynku (60% w czerwcu br., 56% przed rokiem) oraz koszt‚w zatrudnienia (59% w
czerwcu br., 57% przed rokiem). W por‚wnaniu z czerwcem 2011r. najbardziej wzrosło znaczenie bariery
związanej z niepewnością og‚lnej sytuacji gospodarczej (z 32% do 45%) oraz wysokimi obciążeniami na
rzecz budżetu (z 32% do 36%).
Budownictwo
3
Opinia przedsiebiorstw dotycząca posiadanych mocy produkcyjnych w
stosunku do portfela zleceń oraz ich wykorzystanie (%)
25
100
wykorzystanie mocy (skala prawa)
zbyt duże
zbyt małe
90
20
80
70
15
60
50
10
40
30
5
20
10
0
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
0
2009
2010
2011
2012
Źrƒdło: GUS
W czerwcu 2012 roku 20% przedsiębiorstw ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w por‚wnaniu
do oczekiwanego rocznego portfela zam‚wień (13% przed rokiem, 19% przed miesiącem), 68% jako
wystarczające (77% przed rokiem, 70% przed miesiącem), natomiast 12% jako zbyt małe (10% przed rokiem,
11% przed miesiącem).
W ykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane w czerwcu przez przedsiębiorc‚w wynosi średnio 73%
(77% przed rokiem, 72% przed miesiącem).
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie brutto w budownictwie
5 000
500
Przeciętne zatrudnienie (w tys.) - skala prawa
4 800
480
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN/m-c)
Średnia wynagrodzeń za 12 m-cy
4 600
460
Średnia liczba zatrudnionych za 12 m-cy - skala prawa
440
4 200
420
4 000
400
3 800
380
3 600
360
3 400
340
3 200
320
3 000
300
V
VI
VII
VII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
4 400
2009
2010
2011
2012
Źrƒdło: GUS
Przeciętne wynagrodzenie w budownictwie wyniosło w maju 3,682.33 PLN, czyli o 1.2% więcej niż w
analogicznym okresie roku ubiegłego i o 1.6% mniej niż w miesiącu poprzednim.
W budownictwie pracowało w maju przeciętnie 482 tys. os‚b, ok. 2 tys. więcej niż w miesiącu poprzednim
i o 13 tys. więcej niż przed rokiem.
Budownictwo
4
Produkcja wyrob‚w przemysłowych (miesiąc poprzed. roku = 100%)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
V'11
VI'11
VII'11
VIII'11
IX'11
X'11
XI'11
XII'11
I'12
II'12
III'12
IV'12
Cegły i elementy wypalane z gliny (mln szt.)
Cement (tys. t)
Wapno (tys. t)
Masa betonowa prefabrykowana (tys. t)
Stal surowa (tys. t)
Pręty i płaskowniki (tys. t)
V'12
Źrƒdło: GUS
Produkcja wyrob‚w przemysłowych (poprzedni miesiąc = 100%)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
V'11
VI'11
VII'11
VIII'11
IX'11
X'11
XI'11
XII'11
I'12
II'12
III'12
Cegły i elementy wypalane z gliny (mln szt.)
Cement (tys. t)
Wapno (tys. t)
Masa betonowa prefabrykowana (tys. t)
Stal surowa (tys. t)
Pręty i płaskowniki (tys. t)
IV'12
V'12
Źrƒdło: GUS
W maju 2012 roku największy spadek produkcji w ujęciu rocznym przypadł na cegły (-36.0% r/r) oraz pręty
i płaskowniki (-19.4% r/r), natomiast nieznaczny wzrost przypadł na produkcję stali (+0.9% r/r).
W ujęciu miesięcznym największy wzrost produkcji przypadł w maju na cement (+10.7% m/m) oraz masę
betonową (+6.4% m/m), natomiast spadki produkcji dotyczyły stali (-6.5% m/m) oraz pręt‚w i płaskownik‚w
(-1.8% m/m).
Budownictwo
5
Rynek deweloperski
W okresie styczeń-maj 2012 roku oddano do użytkowania 56.5 tys. mieszkań, czyli o 23.6% więcej niż w
pierwszych pięciu miesiącach 2011r. kiedy przybyło ich 45.7 tys. W tym samym czasie og‚lna liczba wydanych
pozwoleń na budowę wzrosła o 5.2% r/r do 73 tys. Jeśli chodzi o mieszkania budowane w celach sprzedaży,
liczba oddań w pierwszych pięciu miesiącach br. była wyższa o 49.5% w ujęciu rocznym i wyniosła 21.5
tys., natomiast liczba pozwoleń na budowę wzrosła o 23.6% r/r (do 33.5 tys.). Liczba rozpoczętych bud‚w
w okresie styczeń-maj br. była wyższa od ubiegłorocznej i wyniosła 67.3 tys. (+5.1% r/r) og‚łem oraz 30.1
tys. (+27.5% r/r) w przypadku lokali na sprzedaż.
Rynek mieszkaniowy w Polsce
I-V 2012
I-V 2011
zmiana
V 2012
V 2011
56.5
45.7
23.6%
10.1
8.8
15.1%
21.5
14.4
49.5%
4.0
3.4
19.2%
Mieszkania oddane do użytkowania
w tym: przeznaczone na sprzedaż
Wydane pozwolenia
w tym: przeznaczone na sprzedaż
Rozpoczęte budowy
w tym: przeznaczone na sprzedaż
zmiana
73.0
69.4
5.2%
15.5
16.6
-6.6%
33.5
27.1
23.6%
5.6
6.1
-8.8%
67.3
64.1
5.1%
15.6
16.3
-4.2%
30.1
23.6
27.5%
5.2
4.8
7.1%
Źrƒdło: GUS; w tys.
W maju 2012 roku liczba mieszkań oddanych do użytkowania og‚łem wyniosła 10.1 tys. (+15.1% r/r), z czego
4.0 tys. lokali oddali deweloperzy (+19.2% r/r). Liczba wydanych pozwoleń na budowę og‚łem wyniosła w
maju 15.5 tys. (-6.6% r/r), z czego na deweloper‚w przypadło 5.6 tys. (-8.8% r/r). Liczba rozpoczętych
bud‚w w maju br. wyniosła 15.6 tys. (-4.2% r/r), z czego 5.2 tys. dotyczyło mieszkań budowanych przez
deweloper‚w na sprzedaż (+7.1% r/r).
Średnie ceny 1m2 nowego mieszkania w Polsce
Średnia cena ofertowa 1 m2 mieszkań og‚łem1, według raport‚w redNet Consulting, wyniosła w Polsce w
maju 2012 roku 6,835 PLN wobec 6,794 PLN w kwietniu (+0.6% m/m) i 7,193 PLN przed rokiem (-5.0 % r/r).
Średnia cena ofertowa 1 m2 spośr‚d mieszkań sprzedanych w Polsce2 wyniosła w maju br. ok. 6,587 PLN
wobec 6,683 PLN w kwietniu (-1.4% m/m) i 6,744 przed rokiem (-2.3% r/r).
Średnie ceny mieszkań w Polsce (w tys. PLN)*
8.00
10%
r‚żnica śr. cen ofertowych i transakcyjnych*
średnia cena transakcyjna 1 mkw*
7.75
9%
% r‚żnica cen transakcyjnych i ofertowych (skala prawa)
maj 12
mar 12
sty 12
0%
lis 11
1%
5.50
wrz 11
5.75
lip 11
2%
maj 11
6.00
mar 11
3%
sty 11
6.25
lis 10
4%
wrz 10
6.50
lip 10
5%
maj 10
6.75
mar 10
6%
sty 10
7.00
lis 09
7%
wrz 09
7.25
lip 09
8%
maj 09
7.50
Źrƒdło: redNet Consulting na podstawie danych tabelaofert.pl; * - dotyczy 7 największych aglomeracji Polski (Warszawa, Krakƒw, Wrocław, Gdańsk,
Poznań, Łƒdź oraz Katowice)
R‚żnica średnich cen ofertowych mieszkań sprzedanych w stosunku do ceny ofertowej mieszkań og‚łem
wzrosła wyniosła w maju br. 3.6% i była wyższa niż w poprzednim miesiącu o ok. 2 p.p.
1 - średnia cena ofertowa
1 m 2 mieszkania og‚łem mierzona jako średnia cena ofertowa 1 m 2 spośr‚d wszystkich mieszkań w projektach deweloperskich
wystawionych do sprzedaży według stanu z 29 dnia danego miesiąca w 7 największych miastach Polski (tj.: Katowice, Krak‚w, Ł‚dź, Poznań, Gdańsk, Warszawa
oraz Wrocław).
2 - średnia cena transakcyjna
1 m2 mieszkania mierzona jako średnia spośr‚d cen ofertowych 1 m2 mieszkań sprzedanych przez deweloper‚w w okresie ostatnich
3 miesięcy
Budownictwo
6
Mniejsza r‚żnica oznacza, że deweloperzy oferują mieszkania lepiej dopasowane do potrzeb swoich klient‚w.
Deweloperzy, odpowiadając na potrzebę rynku, budują mieszkania mniejsze (podobna liczba pokoi na mniejszym
metrażu) i tańsze (więcej lokali w standardzie popularnym, w mniej atrakcyjnej lokalizacji)
Ceny ofertowe 1 m2 nowego mieszkania w wybranych miastach
W maju br. w por‚wnaniu z analogicznym miesiącem 2011 roku ceny ofertowe mieszkań były niższe w
większości analizowanych miastach Polski. Największy spadek odnotowano w Krakowie (-9.7% r/r) i w
Warszawie (-6.8% r/r), a wzrost przypadł na Tr‚jmiasto (+5.2% r/r) oraz Poznań (+0.5% r/r). W ujęciu
miesięcznym ceny mieszkań w analizowanych miastach nie zmieniły się o więcej niż 0.3 p.p. m/m.
R‚żnica cen mieszkań w bieżącej ofercie deweloper‚w i średniej ofertowych cen mieszkań kupionych w
ciągu ostatnich trzech miesięcy od deweloper‚w była w ubiegłym miesiącu najwyższa w Tr‚jmieście (+12.6%)
oraz w Poznaniu (+8.7%) i we Wrocławiu (+7.2%), a najniższa w Krakowie (+0.1%) i w Katowicach (1.4%).
W Warszawie r‚żnica ta wynosiła +1.4%.
1
2
2
Ceny ofertowe* i transakcyjne* 1m mieszkania (w tys. PLN)
Warszawa -oferta
Warszawa -transakcje
Wrocław -oferta
Wrocław -transakcje
Tr‚jmiasto -oferta
Tr‚jmiasto -transakcje
Ł‚dź -oferta
Ł‚dź -transakcje
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
maj09
lip09
wrz09
lis09
sty10
mar10
maj10
lip10
wrz10
lis10
sty11
mar11
maj11
lip11
wrz11
lis11
sty12
mar12
maj12
Źrƒdło: redNet Consulting na podstawie danych tabelaofert.pl
1
2
2
Ceny ofertowe* i transakcyjne* 1m mieszkania (w tys. PLN)
9.5
Krak‚w - oferta
Poznań - oferta
Katowice - oferta
Krak‚w - transakcje
Poznań - transakcje
Katowice - transakcje
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
maj09
lip09
wrz09
lis09
sty10
mar10
maj10
lip10
wrz10
lis10
sty11
mar11
maj11
lip11
wrz11
lis11
sty12
mar12
maj12
Źrƒdło: redNet Consulting na podstawie danych tabelaofert.pl
1 - średnia cena ofertowa
1 m 2 mieszkania og‚łem mierzona jako średnia cena ofertowa 1 m 2 spośr‚d wszystkich mieszkań w projektach deweloperskich
wystawionych do sprzedaży według stanu z 29 dnia danego miesiąca w 7 największych miastach Polski (tj.: Katowice, Krak‚w, Ł‚dź, Poznań, Gdańsk, Warszawa
oraz Wrocław).
2 - średnia cena transakcyjna 1 m2 mieszkania mierzona jako średnia spośr‚d cen ofertowych 1 m2 mieszkań sprzedanych przez deweloper‚w w okresie ostatnich
3 miesięcy
Budownictwo
7
Zmiana kursƒw
W ciągu ostatniego miesiąca spośr‚d sp‚łek budowlanych najbardziej wzrosła wartość akcji PBG (+49%
m/m) oraz Instal Krak‚w(+12% m/m), natomiast najgłębsze spadki dotknęły Polimex-Mostostal (-28% m/m)
oraz Budimex (-9.4% m/m). W ujęciu rocznym wszystkie sp‚łki budowlane notowane były na niższych
poziomach, przy czym największe spadki dotknęły PBG (-93.2% r/r) oraz Polimeksu-Mostostal (-75.9% r/r), a
najmniejsze Instal Krak‚w (-9.3% r/r) i Budimex (-34% r/r).
W przypadku prezentowanych sp‚łek deweloperskich w ostatnim miesiącu prawie wszystkie akcje zyskały
na wartości przy czym najbardziej GTC (+19% m/m), JW Construction (+17.7% m/m), a spadek kursu wystąpił
w przypadku Dom Development (-8.3% m/m). W przypadku rocznych st‚p zwrotu wszystkie kursu są niższe,
przy czym największe spadki dotyczyły JW. Construction (-68% r/r) oraz GTC (-58.1% r/r), a najmniejsze
Robyga (-28.6% r/r) oraz Echo Investment (-29.7% r/r).
Spƒłki budowlane
PBG
1m
zmiana kursu
3m
12 m
Spƒłki deweloperskie
1m
zmiana kursu
3m
12 m
48.9%
-71.7%
-93.2% GTC
19.0%
14.3%
-58.1%
-28.1%
-34.9%
-75.9% Echo Investment
-3.0%
-15.9%
-29.7%
-9.4%
-29.5%
-34.0% Dom Development
-8.3%
-20.1%
-42.1%
Mostostal Warszawa
8.1%
-4.0%
5.7%
-17.2%
-42.1%
Elektrobudowa
7.8%
-12.0%
-39.1% JW. Construction
17.7%
-19.3%
-68.0%
Mirbud
10.7%
-41.5%
-70.5% Polnord
2.8%
1.7%
-43.8%
Instal Krak‚w
11.9%
0.1%
-9.3% Robyg
13.4%
-11.8%
-28.6%
Polimex-Mostostal
Budimex
-53.8% Gant
Źrƒdło: Bloomberg, ceny z dnia poprzedzającego dzień wydania raportu
Budownictwo
8
Znaczące umowy i informacje sp‚łek budowlanych i deweloperskich: VI 2012 roku (s.1/2)
Spƒłka
Opis
ABM Solid
Sp‚łka poinformowała 12 czerwca o podpisaniu listu intencyjnego dot. nawiązania strategicznej wsp‚łpracy, a także
rozważeniu zaangażowania kapitałowego w sp‚łce przez Unibep S.A. w ramach subskrypcji prywatnej w pakiecie dającym do
20% praw głosu. Dnia 25 czerwca Unibep S.A. poinformował o rezygnacji z zamiaru zaangażowania kapitałowego tłumacząc
decyzję sytuacją w budownictwie i na rynkach finansowych.
Dnia 27 czerwca IDM S.A. poinformował o rezygnacji z przeprowadzenia dla sp‚łki oferty emisji warrant‚w i akcji, a dnia 28
czerwca zarząd sp‚łki złożył w sądzie w Tarnowie wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. W
kolejnych dniach sp‚łka informowała o żądaniu wykupu obligacji złożonym przez Pekao PTE oraz PKO Bankowy, a także o
wypowiedzianych umowach kredytowych przez bank PKO BP oraz bank BGŻ, a naruszeniu umowy z Bankiem ING.
Budimex
Budopol
Wrocław
DSS
ED Invest
Wyb‚r oferty sp‚łki przez GDDKiA Białystok na budowę 6.5 km odcinka obwodnicy miejscowości Stawiski (S-61). Wartość
oferty wynosi 99.8 mln PLN netto, a termin zakończenia rob‚t 15 miesięcy od daty rozpoczęcia.
Wyb‚r oferty sp‚łki w konsorcjum na zaprojektowanie i budowę spalarni w Białymstoku. Wartość oferty wynosi 332.96 mln
PLN netto (udział sp‚łki 50.4%), a termin realizacji 31.12.2015 roku.
Decyzja o odpisie wartości udział‚w PNI Sp. z o.o. w wysokości 182.3 mln PLN (100% udział‚w PNI kosztowało 225 mln
PLN), kt‚ry zostanie rozpoznany w roku 2011 poprzez korektę wyniku z lat ubiegłych.
Umowa ze sp‚łką z grupy Gant na realizację budowy zespołu budynk‚w mieszkalnych, wielorodzinnych we Wrocławiu przy
ul. Racławickiej. Wartość zlecenia wynosi 42.2 mln PLN netto, a termin realizacji 31 sierpnia 2013 roku.
WZA zdecydowało 20 czerwca o skupie do 5 mln akcji za max 1.3 mln PLN w celu umorzenia w czasie do 36 miesięcy.
Sp‚łka otrzymała 29 czerwca br. zwrot 11.8 mln PLN podatku VAT.
Sąd rejonowy w Warszawie w dniu 29 czerwca 2012 roku wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia
postępowania upadłościowego sp‚łki, z postępowania obejmującego likwidację majątku na postępowanie z możliwością
zawarcia układu. Sąd postanowił także o ustanowieniu zarządu własnego sp‚łki nad majątkiem.
WZA przegłosowało 20 czerwca wypłatę DPS = 0.15 PLN. Dzień dyw. ustalono na 19 lipca, a dzień wypłaty na 25 lipca br.
WZA przegłosowało 14 czerwca wypłatę DPS = 0.25 PLN. Dzień dywidendy ustalono na 7 września, a dzień wypłaty na 21
Energoinstal
września br.
Banki: PBP, BGŻ, Paribas BP, Pekao oraz BRE wypowiedziały sp‚łce umowy kredytowe.
EnergomontażSp‚łka zwołała na 18 lipca, na żądanie akcjonariusza, NWZA ws. podwyższenia kapitału. Akcjonariusz Maciej Zientara
Południe
oczekuje że sp‚łka zbierze 50-70 mln PLN i sam got‚w jest wesprzeć sp‚łkę 10 mln EUR.
Umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Opocznie na budowę kanalizacji sanitarnej. Wartość zlecenia wynosi
Energopol
18.4 mln PLN brutto, a termin realizacji 24 miesiące od daty umowy.
Umowa na wybudowanie Centrum Handlowego "Galeria Solna" w Inowrocławiu za 77.43 mln PLN netto z terminem realizacji
do 8.05.2013
Umowa z MBG na budowę szpitala w Belgii o wartości 5.7 mln EUR netto z terminem realizacji do 31 maja 2013 roku.
Erbud
Wejście w życie umowy z Dakota Investment z dnia 9 marca br. dot. budowy 16-piętrowego budynku biurowego klasy A z
garażem podziemnym w Warszawie za 336.7 mln PLN netto.
Wezwanie od NCS do zapłacenia 308.8 mln PLN kary za nieterminową realizację Stadionu Narodowego (grupa PBG miała
50% w konsorcjum wykonawczym)
Złożenie wniosk‚w o upadłość z możliwością zawarcia układu: spłata w 100% zobowiązań do 10 tys. PLN, w 80%
Hydrobudowa zobowiązań do 1 mln PLN oraz w 44% zobowiązań powyżej 1 mln PLN. Uprawomocnienie się upadłości układowej
ogłoszonej przez sąd nastąpiło 11 czerwca br. Po ogłoszeniu upadłości banki wypowiedziały umowy kredytowe, a
obligatariusze zażądali wcześniejszego wykupu obligacji (także niespłacanych obligacji PBG, dla kt‚rych sp‚łka była
poręczycielem)
Instal Krakƒw
Kupno prawa użytkowania wieczystego 2ha działki przy ul. Przew‚z w Krakowie za 18.45 mln PLN brutto w dniu 28 czerwca.
WZA przegłosowało 29 czerwca wypłatę DPS = 0.29 PLN. Dzień dywidendy ustalono na 6 lipca, a dzień wypłaty na 17
Interbud Lublin
grudnia br.
WZA przegłosowało 24 czerwca wypłatę DPS = 0.1 PLN. Dzień dywidendy ustalono na 20 września, a dzień wypłaty na 6
Mirbud
grudnia br. Prezesem Zarządu nowej kadencji, tj. od 23 czerwca br. został Jerzy Mirgos, gł‚wny akcjonariusz sp‚łki
Mostostal
Warszawa
Mostostal
Zabrze
PBG
…
Budownictwo
Zwolnienia grupowe do 450 os‚b do końca stycznia 2013 roku związane z dostosowaniem struktury grupy do planowanej
działalności i kontraktacji na kolejne lata, w szczeg‚lności w segmencie budownictwa drogowego
Sąd w Opolu wydał 13 czerwca br. z wniosku Przedsiębiorstwa Rob‚t Drogowych i Mostowych S.A. w Kędzierzynie-Koźlu
(sp‚łka pośrednio 99.45% zależnej) postanowienie o ogłoszeniu upadłości PRDiM obejmującej likwidację majątku.
Zawarcie w dniu 25 czerwca br. ugody z Elektrownią Połaniec S. A. z Grupy GDF Suez Energia Polska oraz Elporem i
Elpoautomatyka Sp. z o.o. w związku z kontraktem realizowanym w Electrabel Polska S.A. W wyniku ugody Elektrownia
Połaniec zgodziła się pokryć część dodatkowych koszt‚w poniesionych na kontrakcie, a strony odstąpią od pozostałych
roszczeń.
Wezwanie od NCS do zapłacenia 308.8 mln PLN kary za nieterminową realizację Stadionu Narodowego (grupa PBG miała
50% w konsorcjum wykonawczym)
Złożenie wniosk‚w o upadłość z możliwością zawarcia układu: spłata w 100% zobowiązań do 10 tys. PLN, w 80%
zobowiązań do 1 mln PLN oraz w 69% zobowiązań powyżej 1 mln PLN. Uprawomocnienie się upadłości układowej
ogłoszonej przez sąd nastąpiło 13 czerwca br. W związku z wnioskiem o upadłość agencja Standard & Poor’s Ratings
Services obniżyła długoterminową ocenę ratingową obligacji z „SD” do „D”, banki wypowiedziały umowy kredytowe, a
obligatariusze zażądali wcześniejszego wykupu obligacji. W dniu 18 czerwca w związku z udzielonymi poręczeniami kredyt‚w
na rzecz grupy PBG kolejne 8 sp‚łek zależnych złożyło wnioski o upadłość z możliwością zawarcia układu: Przedsiębiorstwo
Inżynieryjne "Metorex" Sp. z o.o., PBG Energia Sp. z o.o., PBG Technologia Sp. z o.o., KWG S.A., PBG AVATIA Sp. z o.o.,
"Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST" sp. z o.o., "Przedsiębiorstwo Rob‚t Inżynieryjno-Drogowych" sp. z o.o.,
Strateg Capital Sp. z o.o.
Agencja Standard & Poor’s Ratings Services obniżyła długoterminową ocenę ratingową obligacji z „SD” do „D”, co wynikało
ze złożenia przez sp‚łkę oraz sp‚łki zależne (Aprivia, Hydrobudowa) wniosk‚w o upadłość układową
…
% sprzed.
2011*
nd
nd
1.8%
3.0%
nd
26.4%
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
14.2%
5.2%
1.6%
22.5%
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
…
9
Znaczące umowy i informacje sp‚łek budowlanych i deweloperskich: VI 2012 roku (s.2/2)
% sprzed.
2011*
Spƒłka
Opis
…
…
…
PBG
Jerzy Wiśniewski, Prezes Zarządu i gł‚wny udziałowiec sp‚łki oraz Przemysław Szkudlarczyk, wiceprezes złożyli rezygnację
z dniem 28 czerwca br. z pełnionych funkcji, a następnie zostali wybrani na członk‚w rady nadzorczej sp‚łki. WZA nie
udzieliło Jerzemu Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązk‚w Prezesa Zarządu za 2011 rok. Nowym
Prezesem został Prezes 66% zależnego Rafako, Wiesław R‚żacki, kt‚ry zapewnił o utrzymanie odrębności Rafako.
nd
PolimexMostostal
Rafako
Trakcja-Tiltra
Ulma
ZUE
Gant
GTC
JW.
Construction
Polnord
Wyb‚r oferty konsorcjum sp‚łki dotyczącego zaprojektowania i wykonania rob‚t budowlanych dla modernizacji linii kolejowej
E75, odcinek Warszawa Rembert‚w – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne). Wartość zlecenia wynosi 1.3 mld PLN netto, z czego
udział sp‚łki i zależnego Torpolu (lider) w konsorcjum wynosi 80%.
Wypowiedzenie w całości z dniem 29 czerwca br. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia.
WZA z dnia 27 czerwca br. nie udzieliło zarządowi sp‚łki absolutorium za wykonywanie obowiązk‚w w 2011 roku.
Według nieoficjalnych informacji PB Konrad Jask‚ła, Prezes Zarządu, naciska na przeprowadzenie emisji ratunkowej, na
kt‚rą nie chcą się zgodzić najwięksi akcjonariusze instytucjonalni.
Złożenie w dniu 1 czerwca w Sądzie Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu pozwu w postępowaniu
arbitrażowym przeciwko sp‚łkom ALSTOM Power Systems GmbH oraz ALSTOM Power sp. z o.o., o zapłatę następujących
kwot: 374 mln PLN oraz 4.3 mln EUR tyt. realizacji kontraktu dla Elektrowni Bełchat‚w S.A.
Umowa z Elektrownią Połaniec S.A. na modernizację części kotła na siedmiu blokach energetycznych. Inwestycja,
podzielona na 7 etap‚w, realizowana do końca 2014 roku, a wartość zlecenia 93.5 mln PLN netto.
Wiesław R‚żacki, Prezes Zarządu, zostały wybrany jednocześnie na stanowisko Prezesa PBG (sp‚łki dominującej).
Maciej Radziwiłł, Prezes Zarządu, zrezygnował z pełnionej funkcji i z dniem 4 lipca został powołany na członka rady
nadzorczej.
Zmiana wniosku o upadłość zależnego Poldimu z układowej na obejmującą likwidację majątku. Sąd wydał postanowienie o
upadłości likwidacyjnej 13 czerwca, kt‚re uprawomocniło się 20 czerwca. W dniu 20 czerwca Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy wydał postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej zależnego Silentio Investments sp.
z o.o. z uwagi na niewystarczające środki do zaspokojenia koszt‚w postępowania. W dniu 29 czerwca Walne Zgromadzenie
zależnego Lithold AB (Litwa) podjęło uchwałę w sprawie likwidacji sp‚łki w postępowaniu upadłościowym.
WZA przegłosowało 25 czerwca wypłatę DPS = 3.81 PLN, przy czym sp‚łka wypłaciła już dywidendę zaliczkową w wysokości
1.15 PLN na akcję. Dzień przyznania II raty (DPS = 2.66 PLN) ustalono na 21 sierpnia, a dzień wypłaty na 10 września br.
Umowa z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawy
awaryjne infrastruktury tramwajowej w Krakowie o wartości 33.14 mln PLN brutto, realizacja do 30 kwietnia 2015r.
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
5.1%
Aneks z dnia 18 czerwca do umowy z bankiem Raiffeisen BP S.A przedłużający termin spłaty kredytu przez GANT PM 99 sp. z o.o.
SOKOŁOWSKA S.K.A. do 30 listopada 2012 r.
Umowa z dnia 22 czerwca z bankiem BZ WBK na kredyt budowlany do max 61.46 mln PLN na finansowanie budowy budynku
mieszkalnego przy ul. Bochenka w Krakowie z terminem spłaty do 30 czerwca 2014 r.
Deweloper przeprowadził w czerwcu emisję 100 mln akcji (z prawem poboru), po jednostkowej cenie emisyjnej 4.45 PLN. W okresie
subskrypcji w dniach 5-15 czerwca w ramach wykonania pp złożono zapisy na 97.82 mln akcji oraz zapisy dodatkowe na 105.37 mln akcji.
Przedwstępna umowa z dnia 14 czerwca br. z grupą Allianz Real Estate dot. sprzedaży budynk‚w PBP I-V łącznie za 173.37 mln EUR.
Dwie przedwstępne umowy sprzedaży do sp‚łki J.W. Consulting sp. z o.o. J.W. 3 SKA o łącznej wartości 54.6 mln PLN brutto, w tym
dw‚ch budynk‚w pensjonatowych o łącznej powierzchni użytkowej 2,848 m2 w Sopocie przy ul. Parkowej. Umowa przyrzeczona ma
WZA z dnia 29 czerwca zostało przerwane przed podjęciem decyzji o podziale zysku i będzie kontynuowane w dniu 28 lipca
(rekomendacja zarządu DPS: 0.44 PLN)
List intencyjny z Elektrim SA w sprawie realizacji wsp‚lnej inwestycji na terenie Portu Praskiego w Warszawie (I etap inwestycji
mieszkaniowej wraz z usługami o PU ok. 40 tys. mkw, przewidywana wartość projektu w cenach sprzedaży to ok..o 320 mln PLN).
Robyg
Umowa kupna nieruchomości umożliwiającej realizację 300 mieszkań w warszawskim Bemowie za 14 mln PLN netto.
Ronson
Umowa przedwstępna kupna nieruchomości w warszawskim Mokotowie, przy ul. Jaśminowej o pow. 118.4 tys. m2 za 83 mln PLN. Umowa
ostateczna nie p‚źniej niż 30 czerwca 2014 roku
Źrƒdło: Raporty bieżące spƒłek; * - wartość kontraktu (netto) jako odsetek sprzedaży w 2011 roku
Przedsprzedaż mieszkań netto w II kwartale 2012
II kw. 2011
zmiana
r/r
0.0%
427
-13.3%
-16.6%
238
5.5%
-33.1%
300
-40.7%
206
-35.4%
224
-40.6%
206
-31.6%
230
-38.7%
71
97
-26.8%
81
-12.3%
Inpro
81
98
-17.3%
106
-23.6%
Wikana
78
88
-11.4%
110
-29.1%
II kw. 2012
I kw. 2012
Dom Development
370
370
Robyg
251
301
Polnord
178
266
Gant
133
JW. Construction*
141
Ronson
zmiana
kw/kw
Źrƒdło: "Parkiet" z dn. 06.07.2012, spƒłki; * - dane brutto
Budownictwo
10
Analiza porƒwnawcza
Wycena por‚wnawcza do sp‚łek krajowych i zagranicznych
Sp‚łki budowlane
EV/EBITDA
EV/EBIT
P/E
Ticker
Kraj
POLIMEX-MOSTOSTAL SA
PXM
POLAND
7.7
7.0
6.2
13.7
12.7
11.0
4.3
6.0
5.3
BUDIMEX
BDX
POLAND
10.4
12.3
14.3
11.4
15.2
17.3
5.9
7.9
9.1
PBG SA
PBG
POLAND
10.2
8.6
8.0
13.0
27.1
11.1
0.9
1.4
1.1
TRAKCJA-TILTRA SA
TRK
POLAND
19.9
11.2
9.3
70.6
15.9
12.5
1.9
6.3
4.2
MOSTOSTAL WARSZAWA SA
MSW
POLAND
-7.8
9.7
7.2
-5.6
18.5
11.1
nd
9.2
5.5
10.2
9.7
8.0
13.0
15.9
11.1
3.1
6.3
5.3
Mediana
Sp‚łki budowlane
Ticker
Kraj
2011
2012
2013
2011
EV/EBITDA
2011
2012
2012
2013
2011
EV/EBIT
2013
2011
2012
2012
2013
P/E
2013
2011
2012
2013
HOCHTIEF AG
HOT
GERMANY
5.6
6.8
5.5
13.4
16.7
11.2
nd
15.2
9.4
BILFINGER BERGER SE
GBF
GERMANY
8.6
7.6
7.6
12.5
10.6
10.6
7.6
11.2
11.4
STRABAG SE-BR
STR
AUSTRIA
7.8
8.8
8.7
17.2
21.4
21.2
9.9
12.8
12.2
SKAB
SWEDEN
11.4
9.9
8.8
15.9
12.9
11.0
5.7
14.2
12.0
ALSTOM
ALO
FRANCE
7.3
7.3
6.8
10.5
10.6
9.4
10.4
7.8
7.0
VINCI SA
DG
FRANCE
8.9
8.7
8.5
13.6
12.9
12.5
10.4
10.2
9.8
IMPREGILO SPA
IPG
ITALY
10.3
11.0
9.7
14.1
16.2
14.2
7.2
16.3
13.4
SKANSKA AB-B SHS
ASTALDI SPA
AST
ITALY
8.2
7.3
6.9
10.3
9.4
8.6
6.9
5.8
5.1
FERROVIAL SA
FER
SPAIN
14.5
18.3
17.8
21.8
23.0
21.9
5.1
37.2
32.6
ACCIONA SA
ANA
SPAIN
10.3
9.6
9.0
22.7
20.1
18.4
13.1
15.4
13.0
OBRASCON HUARTE LAIN S.A.
OHL
SPAIN
6.5
6.1
5.9
8.2
7.6
7.4
7.6
7.2
6.2
ENKA INSAAT VE SANAYI AS
ENKAI
TURKEY
12.3
11.7
11.2
14.3
13.5
13.0
15.5
13.0
12.6
ALARKO HOLDING
ALARK
TURKEY
12.8
10.5
9.8
17.5
13.8
12.5
8.2
8.0
7.0
INSTITUT IGH
IGHRA
CROATIA
12.4
11.4
11.6
19.7
18.6
19.7
67.7
2.9
8.2
AS MERKO EHITUS
MRK1T
ESTONIA
-17.0
19.3
13.6
-13.9
18.0
13.6
nd
16.8
12.1
8.9
9.6
8.8
14.1
13.8
12.5
8.2
12.8
11.4
Mediana
Sp‚łki deweloperskie
Ticker
Kraj
EV/EBITDA
2011
2012
P/BV
2013
2011
2012
P/E
2013
2011
2012
2013
DOM
POLAND
13.4
13.2
16.8
0.82
0.78
0.75
8.4
7.6
10.8
JW CONSTRUCTION HOLDING SA JWC
POLAND
14.9
9.5
8.5
0.52
0.49
0.47
8.2
10.4
9.1
POLNORD SA
PND
POLAND
14.2
11.3
23.7
0.28
0.26
0.25
5.0
4.7
5.9
ECHO INVESTMENT S.A.
ECH
POLAND
26.1
19.2
18.7
0.73
0.71
0.66
8.6
9.1
9.7
GLOBE TRADE CENTRE SA
GTC
POLAND
28.3
27.2
26.8
0.49
0.59
0.58
nd
nd
23.9
14.9
13.2
18.7
0.52
0.59
0.58
8.3
8.3
9.7
DOM DEVELOPMENT SA
Mediana
Sp‚łki deweloperskie
Ticker
Kraj
EV/EBITDA
2011
2012
P/BV
2013
2011
2012
P/E
2013
2011
2012
2013
NXI
FRANCE
8.0
8.1
8.4
0.55
0.60
0.60
16.9
7.5
8.0
TK DEVELOPMENT
TKDV
DENMARK
95.3
29.3
32.2
0.30
0.33
0.33
21.2
nd
33.7
ORCO PROPERTY GROUP
ORC
LUXEMBOURG
40.3
26.9
15.1
0.15
0.26
0.23
nd
nd
nd
IVG IMMOBILIEN AG
IVG
GERMANY
53.6
31.1
31.0
0.35
0.27
0.28
nd
nd
16.8
16.5
NEXITY
DWNI
GERMANY
23.6
20.2
17.2
1.25
1.17
1.13
27.0
21.0
IMMOFINANZ AG
IIA
AUSTRIA
18.7
20.0
17.9
0.47
0.47
0.45
8.3
9.3
9.1
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
CAI
AUSTRIA
21.0
19.2
19.4
0.41
0.41
0.40
11.1
13.6
11.8
CONWERT IMMOBILIEN INVEST SECWI
24.7
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
AUSTRIA
20.1
25.4
25.5
0.58
0.56
0.57
30.6
25.9
BENI STABILI SPA
BNS
ITALY
13.8
17.5
17.0
0.35
0.34
0.34
35.4
10.3
9.5
PERSIMMON PLC
PSN
BRITAIN
12.3
9.6
8.3
1.05
1.02
1.03
17.7
13.6
11.2
HUFVA
SWEDEN
20.3
19.6
19.0
1.25
1.23
1.21
10.7
21.3
21.6
JERSEY
25.6
14.8
14.5
0.58
0.57
0.56
9.2
12.8
12.6
SPAIN
20.8
22.6
19.5
0.14
0.15
0.14
12.2
nd
5.6
20.8
20.0
17.9
0.47
0.47
0.45
16.9
13.6
12.2
HUFVUDSTADEN AB-A SHS
ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATEATRS
INMOBILIARIA COLONIAL SA
Mediana
COL
Źrƒdło: Bloomberg, ceny z dnia poprzedzającego dzień wydania raportu
Budownictwo
11
Wyniki finansowe sp‚łek deweloperskich i budowlanych w I kw. 2012
Przychody
I kw. 2012
Przychody
I kw. 2011
GTC*
36.5
34.7
Echo
153.8
86.0
Dom Development
144.0
20.2
613.8%
Gant
198.4
20.9
848.1%
JW Construction
46.5
125.6
-63.0%
Polnord
83.6
21.5
289.5%
11.0
5.7
91.1%
Robyg
85.6
34.8
145.8%
20.9
5.9
251.0%
Przychody
I kw. 2012
Przychody
I kw. 2011
EBITDA
I kw. 2012
EBITDA
I kw. 2011
715.8
477.6
49.9%
-21.7
57.0
Polimex-Mostostal
1 029.7
879.7
17.1%
67.7
53.7
26.0%
Budimex
1 083.3
797.8
35.8%
50.4
64.6
-21.9%
Mostostal Warszawa
712.2
549.3
29.6%
1.0
9.6
-89.8%
Elektrobudowa
184.8
145.1
27.4%
12.7
7.3
74.3%
Trakcja Polska
201.2
78.1
157.6%
-0.2
1.9
-
Mirbud
100.6
75.2
33.7%
8.1
16.9
-52.0%
Instal Krak‚w
91.6
65.3
40.4%
5.4
3.7
44.8%
Spƒłki deweloperskie
Spƒłki budowlane
PBG
wynik brutto na
sprzed. I kw.'12
wynik brutto na
sprzed. I kw.'11
5.0%
22.9
22.3
2.5%
78.8%
89.1
62.3
43.0%
39.8
4.1
869.6%
7.8
2.9
169.3%
13.0
38.4
-66.1%
% r/r
% r/r
% r/r
% r/r
-
Źrƒdło: Raporty okresowe spƒłek; dane w mln PLN; * - mln EUR
Wyniki finansowe sp‚łek deweloperskich i budowlanych w I kw. 2012
Spƒłki
deweloperskie
EBIT
I kw. 2012
EBIT
I kw. 2011
% r/r
Wynik netto
I kw. 2012
Wynik netto
I kw. 2011
GTC*
18.6
29.4
-36.7%
6.3
10.3
-38.5%
51.0%
17.3%
Echo
-32.0
127.1
-
30.7
55.2
-44.5%
-20.8%
19.9%
Dom Development
18.5
-14.8
-
14.6
-12.2
-
12.9%
10.1%
Gant
15.0
29.8
-49.6%
11.8
14.7
-19.6%
7.6%
6.0%
JW Construction
11.0
31.6
-65.3%
2.5
19.3
-87.3%
23.6%
5.3%
Polnord
16.2
18.4
-12.2%
1.9
15.7
-88.1%
19.4%
2.2%
Robyg
14.4
2.1
575.2%
7.3
0.9
668.2%
16.8%
8.5%
EBIT
I kw. 2012
EBIT
I kw. 2011
% r/r
Wynik netto
I kw. 2012
Wynik netto
I kw. 2011
% r/r
PBG
-41.5
45.7
-
-60.5
24.1
-
-5.8%
-8.5%
Polimex-Mostostal
43.2
30.0
44.1%
17.0
12.5
36.5%
4.2%
1.7%
Budimex
37.2
57.9
-35.7%
37.1
46.7
-20.6%
3.4%
3.4%
Mostostal Warszawa
-8.2
0.0
-
-12.9
0.6
-
-1.1%
-1.8%
Elektrobudowa
9.5
4.3
121.6%
8.1
3.5
133.6%
5.1%
4.4%
Trakcja Polska
-6.3
-0.9
-
-7.8
-0.4
-
-3.1%
-3.9%
Mirbud
6.8
13.4
-49.5%
3.0
8.2
-63.2%
6.7%
3.0%
Instal Krak‚w
4.8
3.2
52.1%
4.2
2.7
56.6%
5.3%
4.6%
Spƒłki budowlane
Marża
EBIT
% r/r
Marża
EBIT
Marża
netto
Marża
netto
Źrƒdło: Raporty okresowe spƒłek; dane w mln PLN; * - mln EUR
Budownictwo
12
Sprzedaż
Departament Analiz
Dyrektor
banki, ubezpieczenia
Radosław Zawadzki
+22 598 26 34
[email protected]
Adam Kaptur
+22 598 26 59
[email protected]
Analityk
branża spożywcza, handel
Arkadiusz Szumilak
+22 598 26 75
[email protected]
Maciej Krefta
+22 598 26 88
[email protected]
Analityk
budownictwo i deweloperzy
Marek Przytuła
+22 598 26 68
[email protected]
Marcin Materna, CFA
Doradca Inwestycyjny
+22 598 26 82
[email protected]
Wojciech Wƒźniak
+22 598 26 58
[email protected]
Łukasz Siwek
+22 598 26 71
[email protected]
Asystent
Jarosław Ołdakowski
+22 598 26 11
[email protected]
Asystent
Aleksandra Jastrzębska
+22 598 26 90
[email protected]
Dyrektor
Grażyna Mendrych
+22 598 26 26
[email protected]
Millennium Dom Maklerski S.A.
Ul. Żaryna 2A, Harmony Office Center IIIp
02-593 Warszawa Polska
Fax: +22 598 26 99
Tel. +22 598 26 00
Objaśnienia terminologii fachowej użytej w raporcie
EV - wycena rynkowa sp‚łki + wartość długu odsetkowego netto
EBIT - zysk operacyjny
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja
WNB - wynik na działalności bankowej
P/CE - stosunek ceny akcji do zysku netto na akcję powiększonego o amortyzację na akcję
P/E - stosunek ceny akcji do zysku netto na 1 akcję
P/BV - stosunek ceny akcji do wartości księgowej na 1 akcję
ROE - stopa zwrotu z kapitał‚w własnych
ROA - stopa zwrotu z aktyw‚w
EPS - zysk netto na 1 akcję
CEPS - wartość zysku netto i amortyzacji na 1 akcję
BVPS - wartość księgowa na 1 akcję
DPS - dywidenda na 1 akcję
NPL - kredyty zagrożone
Skala rekomendacji stosowana w Millennium Dom Maklerski S.A.
KUPUJ - uważamy, że akcje sp‚łki posiadają ponad 20% potencjał wzrostu
AKUMULUJ - uważamy, że akcje sp‚łki posiadają ponad 10% potencjał wzrostu
NEUTRALNIE - uważamy, że cena akcji sp‚łki pozostanie stabilna (+/- 10%)
REDUKUJ - uważamy, że akcje sp‚łki są przewartościowane o 10-20%
SPRZEDAJ - uważamy, że akcje sp‚łki są przewartościowane o ponad 20%
Rekomendacje wydawane przez Millennium Dom Maklerski S.A. obowiązują 6 miesięcy od daty
wydania, o ile wcześniej nie zostaną zaktualizowane. Millennium Dom Maklerski S.A. dokonuje
aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej oraz oceny analityka.
Stosowane metody wyceny
Rekomendacja sporządzona jest w oparciu o następujące metody wyceny (wybrane 2 z 3):
Metoda DCF (model zdyskontowanych strumieni pieniężnych) - metoda uznawana za najbardziej odpowiednią do wyceny przedsiębiorstw. Wadą metody DCF jest wrażliwość otrzymanej w ten spos‚b wyceny na przyjęte
założenia dotyczące zar‚wno samej firmy jak i jej otoczenia makroekonomicznego.
Metoda por‚wnawcza (por‚wnanie odpowiednich wskaźnik‚w rynkowych przy kt‚rych jest notowana sp‚łka z podobnymi wskaźnikami dla innych firm z tej samej branży bądź branż pokrewnych) - lepiej niż metoda DCF
odzwierciedla postrzeganie branży w kt‚rej działa sp‚łka przez inwestor‚w. Wadą metody por‚wnawczej jest wrażliwość na dob‚r przyjętej grupy por‚wnawczej oraz por‚wnywanych wskaźnik‚w a także wysoka zmienność
wyceny w zależności od koniunktury na rynku.
Metoda ROE-P/BV (model uzależniający właściwy wskaźnik P/BV od rentowności sp‚łki) - metoda uznawana za najbardziej odpowiednią do wyceny bank‚w. Wadą tej metody jest wrażliwość otrzymanej w ten spos‚b wyceny
na przyjęte założenia dotyczące zar‚wno samej firmy (zyskowność, efektywność) jak i jej otoczenia makroekonomicznego.
Powiązania Millennium Dom Maklerski S.A. ze spƒłką będąca przedmiotem niniejszego raportu.
Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla sp‚łek: Ciech, Wielton, Sygnity, Ergis-Eurofilms, od kt‚rych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Millennium Dom Maklerski S.A. pełni funkcję
animatora rynku dla sp‚łek: Bank Handlowy, TP SA, KGHM, PKN Orlen, Techmex, Skyline Investment, Konsorcjum Stali, Aplisens, Alterco. Millennium Dom Maklerski S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję
oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji sp‚łek: Ferro, Internet Group, od kt‚rych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. Pomiędzy Millennium Dom Maklerski S.A., a sp‚łkami będącymi przedmiotem niniejszego
raportu nie występują żadne inne powiązania o kt‚rych mowa w Rozporządzeniu Rady Ministr‚w z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrument‚w finansowych
lub ich emitent‚w, kt‚re byłyby znane sporządzającemu niniejszy raport.
Pozostałe informacje
Nadz‚r nad Millennium Dom Maklerski S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Osoba lub osoby wskazane w prawym dolnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji sporządziły raport, informacja o
stanowiskach os‚b sporządzających jest zawarta w g‚rnej części ostatniej strony niniejszej publikacji. Data wskazana w prawym g‚rnym rogu pierwszej strony niniejszej publikacji jest datą sporządzenia oraz datą
pierwszego udostępnienia. Nie wystąpiły istotne zmiany w stosunku do poprzedniej rekomendacji dotyczące metod i podstaw wyceny przyjętych przy ocenie instrumentu finansowego lub emitenta instrument‚w
finansowych oraz projekcji cenowych zawartych w raporcie chyba, że zostało to wyraźnie zaznaczone w treści analizy. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Millennium Dom Maklerski S.A. wyłącznie na
potrzeby klient‚w Millennium Dom Maklerski S.A., nie stanowi reklamy ani oferowania papier‚w wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środk‚w masowego przekazu, na podstawie każdorazowej
decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody Millennium Dom Maklerski S.A. jest zabronione. Niniejsza
publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak Millennium Dom Maklerski S.A. nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne.
Podstawą przygotowania publikacji były wszelkie informacje na temat sp‚łki, jakie były publicznie dostępne i znane sporządzającemu do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę
przeprowadzoną przez Millennium Dom Maklerski S.A. bez uzgodnień ze sp‚łką będącą przedmiotem rekomendacji ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, kt‚re w przyszłości mogą okazać się
nietrafne. Millennium Dom Maklerski S.A. nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Treść raportu nie była udostępniona sp‚łkom będącym przedmiotem analizy przed jej opublikowaniem.
Pełna treść raport‚w, na kt‚rych oparte są prezentowane w niniejszym raporcie rekomendacje dostępne są na stronach internetowych Millennium DM S.A. Millennium Dom Maklerski S.A. może świadczyć usługi na
rzecz firm, kt‚rych dotyczą analizy. Millennium Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym.