pobierz pdf

Komentarze

Transkrypt

pobierz pdf
WZÓR: Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej Płock, dnia 15 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Płocku III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Kilińskiego 10b 09-­‐400 Płock Powódka: Natalia Nowak PESEL 84200326545 ul. Książąt Mazowieckich 14/28 09-­‐400 Płock Pozwany: Marek Nowak ul. Leśna 12/4 09-­‐400 Płock Wartość przedmiotu sporu: 200.000,00 zł POZEW O USTANOWIENIE ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ Wnoszę o: 1. ustanowienie z dniem wniesienia pozwu rozdzielności majątkowej pomiędzy powódką Natalią Nowak a pozwanym Markiem Nowakiem, pozostającymi w związku małżeńskim zawartym w dniu 11 lipca 2005 roku przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku, 2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych. UZASADNIENIE Powódka i pozwany pozostają w związku małżeńskim zawartym w dniu 11 lipca 2005 roku przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku. /dowody: odpis aktu małżeństwa/ Strony pozostają w ustroju wspólności ustawowej ze względu na to, że nie zawierały żadnych umów majątkowych małżeńskich. Powódka jest pracownikiem Urzędu Miasta Płocka. Zatrudniona jest na stanowisku Specjalisty. Pozwany pracuje dorywczo jako hydraulik. Pozwany jest uzależniony od alkoholu i ma skłonności do podejmowania ryzykownych inwestycji środków pochodzących z majątku wspólnego. Przede wszystkim pozwany lokuje zarobione przez małżonków pieniądze w fundusze inwestycyjne oraz w pozornie atrakcyjne produkty inwestycyjne oferowane przez firmy niebędące bankami, lecz zajmujące się działalnością zbliżoną do działalności bankowej. Z zestawienia przygotowanego na życzenie powódki przez pozwanego z inwestycji prowadzonych przez niego w latach 2011-­‐2013 2 wynika, że stracił on ok. 45% zainwestowanych środków. Kolejne inwestycje służą odwróceniu niekorzystnej sytuacji, ale są nieprzemyślane i nieskuteczne. /dowody: zeznania stron, zaświadczenie o podjęciu terapii leczenia uzależnienia od alkoholu przez pozwanego, zestawienie rentowności inwestycji z lat 2011-­‐2013 przygotowane przez pozwanego/ W ocenie powódki, działania podejmowane przez pozwanego prowadzą do poważnego zagrożenia jej interesów majątkowych. Nieporozumienia, do których dochodzi na skutek niepowodzeń pozwanego prowadzą do utraty zdolności do wykonywania racjonalnego (wspólnego) zarządu majątkiem wspólnym. W tym stanie rzeczy powództwo jest uzasadnione. Ustanowienie rozdzielności majątkowej uzasadnione jest ważnymi powodami w postaci ryzykownych inwestycji pozwanego, które zagrażają stanowi majątku wspólnego. Biorąc to wszystko pod uwagę, wnoszę jak na wstępie. Natalia Nowak (własnoręczny podpis powódki) Załączniki: -­‐ odpis pozwu i innych załączników, -­‐ odpis aktu małżeństwa rodziców, -­‐ zaświadczenie o podjęciu terapii odwykowej, -­‐ zestawienie rentowności inwestycji powoda, -­‐ dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 200 zł. Uwagi: •
•
•
•
•
Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy niezależnie od wartości przedmiotu sporu (art. 16 w zw. z art. 17 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego). Wartość przedmiotu sporu stanowi wartość majątku wspólnego małżonków. Właściwość miejscową ustala się w oparciu o art. 41 Kodeksu postępowania cywilnego. Jest to powództwo ze stosunku małżeństwa. Pozew u ustanowienie rozdzielności majątkowej podlega opłacie stałej w wysokości 200 zł (art. 27 pkt 6 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). 

Podobne dokumenty