pobierz pdf

Komentarze

Transkrypt

pobierz pdf
WZÓR: Pozew o zasądzenie alimentów na rzecz rozwiedzionego małżonka Płock, dnia 20 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Płocku III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Kilińskiego 10b 09-­‐400 Płock Powódka: Ewelina Nowak PESEL 58200326545 ul. Książąt Mazowieckich 14/28 09-­‐400 Płock Pozwany: Marek Nowak ul. Leśna 12/4 09-­‐400 Płock Wartość przedmiotu sporu: 8.400,00 zł POZEW O ALIMENTY Wnoszę o: 1. zasądzenie od pozwanego Marka Nowaka na rzecz powódki Eweliny Nowak alimentów w kwocie 700,00 zł miesięcznie, płatnych do jej rąk z góry do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od dnia wniesienia pozwu, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat, Ponadto, wnoszę o: 2. zobowiązanie pozwanego Marka Nowaka do przedstawienia sądowi zaświadczenia o wysokości dochodów netto uzyskiwanych przez pozwanego ze stosunku pracy w CEWEX sp. z o.o. za ostatnie 6 miesięcy. UZASADNIENIE Sąd Okręgowy w Płocku, wyrokiem z dnia 20 grudnia 2013 roku rozwiązał małżeństwo stron przez rozwód z winy obu stron. /dowody: odpis sentencji wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 20 grudnia 2013 roku wraz ze stwierdzeniem prawomocności/ Powódka znajduje się w niedostatku ze względu na to, że jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku i w żaden sposób nie może znaleźć pracy. Powódka przez 30 lat małżeństwa z powodem zajmowała się domem i wychowywała trójkę wspólnych dzieci. Z wykształcenia powódka jest nauczycielką 2 wychowania przedszkolnego i ze względu na 30 letnią przerwę w pracy nie może obecnie znaleźć zatrudnienia zarówno w zawodzie, jak i poza wyuczonym zawodem. /dowody: zaświadczenie z urzędu pracy, zeznania powódki/ Zaspokojenie niezbędnych potrzeb powódki wymaga miesięcznych nakładów pieniężnych w wysokości około 1.000,00 zł. Na kwotę tę składają się koszty utrzymania mieszkania, wyżywienie powódki, ubrania oraz leki związane z nadciśnieniem tętniczym, na które cierpi powódka. /dowody: zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o wysokości czynszu, zestawienie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem powódki, zaświadczenie od lekarza prowadzącego/ Pozwany jest monterem urządzeń elektromechanicznych zatrudnionym w spółce CEWEX sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Powódka nie zna dokładnej wysokości zarobków pozwanego, ale jego możliwości zarobkowe ocenia na kwotę 4.000,00 zł netto ze względu na jego kwalifikacje oraz doświadczenie. Pozwany nie ma nikogo na utrzymaniu. /dowody: zeznania pozwanego/ W tym stanie rzeczy powództwo jest uzasadnione, ponieważ powódka znajduje się w niedostatku. Wniosek o zobowiązanie do złożenia przez pozwanego zaświadczenia o wysokości zarobków znajduje uzasadnienie w treści art. 248 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Biorąc to wszystko pod uwagę, wnoszę jak na wstępie. Ewelina Nowak (własnoręczny podpis powódki) Załączniki: -­‐ odpis pozwu i innych załączników, -­‐ odpis sentencji wyroku rozwodowego, -­‐ zaświadczenie z urzędu pracy, -­‐ zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, -­‐ zestawienie bieżących wydatków na utrzymanie powódki, -­‐ zaświadczenie od lekarza prowadzącego. Uwagi: •
•
•
•
Obowiązek świadczeń alimentacyjnych na rzecz rozwiedzionego małżonka wynika z art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy o alimenty jest sąd rejonowy, a właściwość miejscową określa się w oparciu o art. 27 § 1 albo art. 32 Kodeksu postępowania cywilnego. Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych jest zwolniona od kosztów sądowych w całości (art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Wartość przedmiotu sporu w sprawie o alimenty ustala się na podstawie art. 22 Kodeksu postępowania cywilnego. 

Podobne dokumenty