Przedmiotowy system oceniania BIOLOGIA

Komentarze

Transkrypt

Przedmiotowy system oceniania BIOLOGIA
Przedmiotowy system oceniania
BIOLOGIA
I.
Postanowienia ogólne.
Ocenie podlegaj :
1. wiadomo ci;
2. umiej tno ci.
Ucze otrzymuje dwie oceny klasyfikacyjne:
1. ródroczn /za I semestr/;
2. ko cow / za cały rok szkolny /.
Do pełnych ocen cz stkowych mo e by dodawany „ + „ lub „ - „
Raz w semestrze ucze mo e zgłosi nieprzygotowanie do lekcji oraz brak pracy domowej / z wyj tkiem
zapowiedzianych sprawdzianów, powtórek lub zaj w klasach, w których przewidziano 1 godz.zaj
tygodniowo/
II.
Kryteria ocen odpowiedzi ustnych.
Ocena niedostateczna:
Odpowied nie spełnia wymaga ni ej podanych kryteriów ocen pozytywnych.
Ocena dopuszczaj ca:
1. znajomo podstawowych poj i prawidłowo ci biologicznych
2. zastosowanie ich do rozwi zywania prostych problemów
3. umiej tno opisu i wyja nienia podstawowych procesów przyrodniczych
Ocena dostateczna:
1. pełna znajomo poj i prawidłowo ci przyrodniczych
2. stosowanie jej do rozwi zywania typowych problemów biologicznych
3. stosowanie wiadomo ci teoretycznych do opisu zjawisk biologicznych zachodz cych w przyrodzie
4. podstawowa znajomo terminologii słu cej do opisu procesów biologicznych
Ocena dobra:
1. pełna znajomo poj i prawidłowo ci biologicznych
2. swobodne jej stosowanie do rozwi zywania typowych i łatwiejszych nietypowych problemów biologicznych.
3. Wyci ganie prawidłowych wniosków z do wiadcze
4. Prawidłowa analiza wyników do wiadcze przedstawionych zarówno w formie opisowej, jak i wykresów i
diagramów
5. Swobodne stosowanie prawidłowej terminologii
6. Umiej tno zaplanowania prostych do wiadcze biologicznych maj cych za zadanie udowodnienia
postawionych hipotez
7. Umiej tno kojarzenia faktów i wyci gania wniosków logicznych przy wyja nianiu mechanizmów
procesów biologicznych, z niewielk pomoc nauczyciela.
Ocena bardzo dobra:
1. pełna znajomo poj i prawidłowo ci biologicznych
2. biegłe jej stosowanie do rozwi zywania ró nych problemów biologicznych
3. biegłe wyci ganie wniosków z do wiadcze
4. prawidłowa i dogł bna analiza wyników ró nych do wiadcze
5. umiej tno zaplanowania i przeprowadzenia do wiadcze o ró nym stopniu trudno ci potrzebnych do
rozwi zania typowych i nietypowych problemów biologicznych
6. samodzielna umiej tno kojarzenia faktów i wyci gania wniosków logicznych przy wyja nianiu
mechanizmów procesów biologicznych
PSO BIOLOGIA
STRONA 3
Ocena celuj ca :
Znajomo materiału wykraczaj ca poza przedstawiony w programie nauczania, udział z sukcesem w konkursach
i Olimpiadzie Biologicznej.
III.
Kryteria ocen odpowiedzi pisemnych.
Czas pracy zale y od stopnia trudno ci i ilo ci zada .
Przed ka da prac pisemn ,uczniowie s informowani o zakresie materiału, stopniu trudno ci i kryteriach
oceniania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
W przypadku stwierdzenia niesamodzielno ci pracy podczas sprawdzianu pisemnego, nauczyciel odbiera prac i
ucze zalicza j od nowa w terminie i formie wyznaczonej przez nauczyciela.
Przy rozwi zywaniu zada i problemów podczas pracy pisemnej ocenie podlega % poprawno ci udzielonych
odpowiedzi:
0% - 30%
niedostateczny
31% - 49%
dopuszczaj cy
50% -70%
dostateczny
71% - 86%
dobry
87% - 94%
bardzo dobry
95% oraz wiadomo ci wykraczaj ce poza program oceniane na celuj cy
IV.
Kryteria ocen prac domowych
Ucze udziela odpowiedzi referuj c prac domow . Stosowana jest pełna skala ocen
V.
Ocenianie wiadomo ci i umiej tno ci podczas odpowiedzi ustnej
Ocenie podlega opanowanie terminologii przedmiotu, stopie opanowania przerobionego materiału, swoboda w
umiej tno ci formułowania wniosków płyn cych z do wiadcze , umiej tno rozwi zywania problemów
biologicznych, umiej tno syntezy, w oparciu o znajomo całego przerobionego materiału.
Ocen wystawia nauczyciel i wpisuje j do zeszytu przedmiotowego i dziennika.
V.
Poprawa ocen.
Ucze ma prawo do poprawienia ocen cz stkowych otrzymanych ze sprawdzianów lub odpowiedzi ustnych.
Forma poprawy i jej termin zostaj uzgodnione przez ucznia z nauczycielem. Poprawa obejmuje tylko ten zakres
materiału, z którego ucze uzyskał niesatysfakcjonuj c go ocen .
Ucze ma prawo do poprawy oceny semestralnej lub ko coworocznej, proponowanej przez nauczyciela na dwa
tygodnie przed ko cem semestru / miesi c w przypadku oceny niedostatecznej/. Warunkiem jest, by ucze był
obecny na co najmniej 51% zaj w danym semestrze i wówczas, gdy próbował wcze niej poprawia oceny
cz stkowe. Je li wcze niej zaniedbywał swe obowi zki uczniowskie, nauczyciel nie ma obowi zku ponownego
sprawdzania wiedzy ucznia.
Poprawa mo e dotyczy podniesienia tylko o jedn ocen wy ej od proponowanej przez nauczyciela.
Forma, zakres materiału i termin poprawy zostaj uzgodnione przez nauczyciela i ucznia, nie pó niej ni na
dzie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
PSO BIOLOGIA
STRONA 4

Podobne dokumenty