Warszawa, 5 czerwca 2008 r. Temat: Wprowadzenie do obrotu

Komentarze

Transkrypt

Warszawa, 5 czerwca 2008 r. Temat: Wprowadzenie do obrotu
Warszawa, 5 czerwca 2008 r.
Temat: Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H
K2 Internet S.A.
Raport bieżący nr 15/2008
Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka) informuje, iż otrzymał informację o podjęciu w dniu 4 czerwca 2008 r.
przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały nr 433/2008 w sprawie
wprowadzenia z dniem 6 czerwca 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku
podstawowym następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki K2 Internet S.A., oznaczonych przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLK2ITR00010” o wartości nominalnej 1,00 zł.
(jeden złoty) każda:
− 30 000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii A,
− 277 530 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji serii B,
− 870 000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C,
− 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
− 219 537 (dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji serii E,
− 92 940 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) akcji serii F,
− 149 993 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji serii G,
− 330 000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji serii H
Akcje Spółki będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „K2INTERNT” i
oznaczeniem „K2I”
Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa powyżej, nastąpi pod warunkiem dokonania
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 czerwca 2008 r. rejestracji akcji serii H i
oznaczenia ich kodem „PLK2ITR00010”.
Równocześnie na podstawie Uchwały nr 434/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku Zarząd Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. podjął decyzję o wyznaczeniu na dzień 5 czerwca 2008 roku
ostatniego notowania 330.000 (trzystu trzydziestu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H
spółki K2 Internet S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLK2ITR00028".
Podstawa prawna:
Art. 56 ust 1, pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
§ 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209,
poz. 1744).