Wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego PDA

Komentarze

Transkrypt

Wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego PDA
2005-11-02ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna
W STARACHOWICACH
Aleja Wyzwolenia 70
27-200 Starachowice
Poniedziałek
20 grudnia 2004
17:40
Wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego
PDA
Raport bieŜący Nr 42/2004
Zgodnie § 43 pkt 2) Rozporządzenia RM z dnia 16 października 2001r. w sprawie informacji bieŜących i raportów
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka Akcyjna Odlewnie Polskie z siedzibą w
Starachowicach informuje, iŜ w dniu 20 grudnia 2004 r. złoŜyła wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie SA o wprowadzenie do obrotu giełdowego 4.450.224 PDA zwykłych na okaziciela serii F.
Jednocześnie Spółka informuje, iŜ w tym samym dniu złoŜyła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
wniosek o zarejestrowanie PDA serii F.
Intencją Spółki jest aby pierwsze notowanie PDA serii F odbyło się w dniu 23 grudnia 2004 r.

Podobne dokumenty