Bezpieczny transport i przechowywanie endoskopów - Media-Med

Komentarze

Transkrypt

Bezpieczny transport i przechowywanie endoskopów - Media-Med
Bezpieczny transport
i przechowywanie
endoskopów elastycznych
Bezpieczny i wygodny
transport endoskopów
Mo liwo krótkotrwa ego
przechowywania
Ochrona przed uszkodzeniem
oraz ska eniem
Kontrolowane parametry
suszenia i przechowywania
endoskopów
Transport ska onego endoskopu stanowi powa ne zagro enie bezpiecze stwa.
Endoskop w procesie dekontaminacji przechodzi szereg etapów: od transportu
ska onego endoskopu rozpoczynaj c a na dostarczeniu bezpiecznego, czystego
i zdezynfekowanego oraz gotowego do u ycia ukolejnego pacjenta ko cz c.
Idealnym sposobem przechowywania endoskopów jest stworzenie warunków
gwarantuj cych kontrol suszenia i kondycjonowania endoskopów gi tkich
poddanych wcze niej procesowi automatycznej dekontaminacji wysokiego stopnia.
Z uwagi na ryzyko zaka enia oraz w trosce o rodki finansowe proponujemy Pa stwu
rozwi zania b ce najnowszymi osi gni ciami wspó czesnej my li technicznej oraz
odpowiadaj ce klasyfikacjom wyrobu medycznego zgodnie z dyrektyw 93/42/EEC.
Wizualne zró nicowanie sprz tu czystego i ska onego
Ograniczenie mo liwo ci kontaktu
z potencjalnie niebezpiecznym endoskopem
Izolacja ska onego endoskopu oraz zabezpieczenie przed
mechanicznym uszkodzeniem w drodze do etapu mycia
wst pnego
Ograniczenie mo liwo ci kontaktu z zanieczyszczeniami
z powietrza
Mo liwo krótkotrwa ego przechowywania endoskopów
Bezpieczny, wygodny i atwy dost p do endoskopu
Tace wykonane z wytrzyma ego tworzywa ABS
Kod
produktu
CleanaScope - 10 tac
103631
CleanaScope - 2 tace
103632
CleanaScope - 5 tac
103633
CleanaScope - 6 tac
103630
CleanaScope - Dozownik na pokrowce
103604
CleanaScope - Pokrowce ochronne - `a 200 szt. 103580
CleanaScope - Pokrywa tacy
103615
CleanaScope - Taca transportowa
103614
Nazwa produktu
Klasyfikacja wyrobu medycznego wg dyrektywy 93/42/EEC
System z ekranem dotykowym, wbudowan drukark i skanerem
do szybkiej identyfikacji sprz tu i dokumentacji procesu
Ruchome mocowania umo liwiaj ce przemieszczanie wieszaków
umo liwiaj ce pionowe przechowywanie wielu endoskopów
atwa obs uga urz dzenia oraz zdalny dost p poprzez sie
Mo liwo kontroli warunków przechowywania endoskopów
* Temperatura
* Ci nienie
* Przep yw powietrza
* Kontrola filtracji systemu
* Czas suszenia
* Kontrola otwarcia/zamkni cia drzwi
* Blokada przed nadmiernym ci nieniem
* Wilgotno wzgl dna
Nazwa produktu
CondiScope - 200
CondiScope - 300
CondiScope - 300D
CondiScope - 300 + SC + PR
CondiScope - 300D + SC + PR
Kod
produktu
02009903
02011903
02012903
02013001
02014001

Podobne dokumenty