Do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny ................. Pozew o

Komentarze

Transkrypt

Do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny ................. Pozew o
...........................................
Do
Sądu Rejonowego
Wydział Cywilny
.................
Powódka: Józefa S.
Pozwani: Monika i Jarosław małżonkowie K.
Wartość przedmiotu sporu:
50.000 zł
Pozew o rozwiązanie umowy o dożywocie
Wnoszę:
1. o rozwiązanie umowy o dożywocie zawartej między stronami w dniu .................. w
Kancelarii
Notarialnej
.........................................................
za
numerem
Repertorium A ......................... i wydanie powódce nieruchomości położonej w
.............................................
2. o zwolnienie powódki od kosztów sądowych w sprawie i ustanowienie dla niej
pełnomocnika z urzędu.
Uzasadnienie
W dniu .......................... w Kancelarii Notarialnej ............................ zawarta została
umowa dożywocia, mocą której powódka przeniosła na pozwanych własność nieruchomości
położonej w ....................................... w zamian za dożywotnie utrzymanie.
W chwili zawierania umowy powódka liczyła 85 lat i nie zdawała w pełni sprawy ze
skutków wynikających z umowy. Była przekonana, że zawiera umowę, która przeniesie
własność spornej nieruchomości dopiero po jej śmierci (testament).
Pozwani są ludźmi zupełnie obcymi dla powódki, których powódka znała od około 2
lat i którzy wywierali na nią presję na zawarcie umowy. Sami zorganizowali spotkanie u
notariusza, zawieźli potrzebne dokumenty i zapewnili powódkę, że zawierana umowa jest
rozporządzeniem testamentowym.
Po zawarciu umowy przestali interesować się powódką, nie zapewniają jej
wyżywienia, opieki. Zdaniem powódki dochodzi do sytuacji, że wynoszą jej dokumenty z
domu.
Powódka utrzymuje się z renty w wysokości 679 zł miesięcznie.
Dowód. odcinek renty ze stycznia 2006 roku.
Ze względu na wiek i stan zdrowia nie jest w stanie samodzielnie prowadzić sprawy w
sądzie. Nie jest również w stanie ponieść kosztów związanych z ustanowieniem
pełnomocnika z wyboru. Nie posiada żadnych oszczędności i majątku.
Z tych względów wniosek o zwolnienie jej od kosztów i ustanowienie pełnomocnika z
urzędu jest uzasadniony.
Józefa S.
Załączniki:
1. oświadczenie powódki
2. akt notarialny umowy o dożywocie
3. odcinek renty

Podobne dokumenty