karta kursu - Akademia Sztuki w Szczecinie

Komentarze

Transkrypt

karta kursu - Akademia Sztuki w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Wydział Sztuk Malarstwa i Nowych Mediów
kierunek: Grafika
specjalność: Multimedia
poziom: 2. stopnia
forma: stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
K A RTA KU R S U
A. Informacje ogólne
Metody
upowszechniania
nazwa kursu
kultury, reklama i
marketing sztuki
kod kursu
przynależność
do bloku
G.M.II.A4
prowadzący dr Mikołaj Iwański
rok
I
Semestr
1/2
Wykłady
Ćwiczenia
Warsztaty
E-learning
[email protected]
uki.eu
punkty ECTS
język
wykładowy
Obowiązkowy
typ
przedmiotu
liczba godzin
e-mail
Blok Kursów
Misyjnych
30+30
2+2
polski
suma
60
B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
Zdany egzamin wstępny na studia drugiego stopnia na kierunku Grafika.
C. Informacje dotyczące celów kursu
C1 – Przyswojenie najważniejszych pojęć z zakresu prawa autorskiego i umiejętność wskazania ich
zastosowania w zawieranych umowach
C2 – Ogólna wiedza na temat specyfiki prawnoautorskiej pracy twórczej w zakresie sztuk wizualnych na tle
regulacji dedykowanych filmowi, muzyce i utworom literackim. Przyswojenie najważniejszych regulacji
związanych ze instytucją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
C3 – Przyswojenie najważniejszych informacji dotyczących regulacji wspólnotowych z zakresu soft law w UE w
zakresie polityk dotyczących budowy sektora kreatywnego i ochrony własności intelektualnej oraz
regulacji dotyczących pracy artysty.
C4 – Przekazanie podstawowej wiedzy na temat relacji świata sztuki do obrotu komercyjnego
C5 – Rozeznanie w strategiach budowy polityk kulturalnych i szczególnej roli artysty w ich ramach
D. Efekty kształcenia dla kursu (EK) (opis osiągnięć
studenta po ukończeniu kursu)
Wiedza:
EK_W01 – dysponuje wiedzą dotyczącą prawno-autorskiego
kontekstu pracy artysty wizualnego
EK_W02 – rozróżnia rodzaje zobowiązań wynikających z
charakteru zawieranych umów
EK_W03 – Posiada ramową wiedzę na temat genezy obecnej
struktury art world i jej wpływu na twórczość
artystyczną
Efekty
modułu/bloku
(EKM),(EKB)
Efekty
kierunkowe
(EKK)
Efekty
obszarowe
(EKO)
BKM_W06
G2_W07
A2A_W11
BKM_W06
G2_W07
A2A_W11
BKM_W03
G2_W03
A2A_W09
EW_W04 – Jest w stanie określić hierarchie instytucji zajmujących
się wystawiennictwem oraz charakter relacji łączących
je artystami
Umiejętności:
EK_U01 – jest w stanie ze zrozumieniem czytać teksty typowych
umów
EK_U02 – potrafi w krytyczny sposób określać oczekiwania
dotyczące pracy artystów w typowych projektach
artystycznych
Kompetencje społeczne:
EK_K01 – ma świadomość zakresu negocjacji w ramach
zawieranych umów związanych z praca twórczą
EK_K02 – jest zdolny do jasnego formułowania własnych
oczekiwań w zakresie współpracy z instytucjami,
kolekcjonerami, galeriami komercyjnymi, domami
aukcyjnymi. Umiejętność oceny zakresu konfliktu
interesów w praktyce instytucjonalnej związanej ze
sztukami wizualnymi.
BKM_W08
G2_W10
A2A_W11
BKM_U03
G2_U09
A2A_U18
BKM_U05
G2_U11
A2A_U20
G2_K07
A2A_K05
G2_K19
A2A_K06
BKM_K06
BKM_K07
D1. Treści programowe
Wykłady I semestr
Temat
typ
Ćwa
Ćwa
Wprowadzenie w najważniejsze
zagadnienia prawa autorskiego. Problem
historycznego ujęcia zakresu
tematycznego na tle dynamiki zmian
otoczenia ekonomicznego.
Wprowadzenie w zagadnienia instytucji
zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi
ilość
godz.
typ
6
Ćwa
6
Ćwa
Ćwa
Przegląd inicjatyw EU dedykowanych
polityce wspierania kreatywności
4
Ćwa
Ćwa
Ekonomiczna i pieniężna geneza
współczesnego rynku sztuki współczesnej
2
Ćwa
Ćwa
Rola hierarchii tworzonych w świecie
sztuki w kreowaniu obrotu rynkowego
Wykorzystanie sztuki w budowaniu
struktury wartości renty monopolowej
Funkcjonowanie sztuki w kontekście
procesów dezindustrializacji.
Procesy wytwarzania na rynku sztuki.
4
Ćwa
2
Ćwa
2
Ćwa
2
Ćwa
Ekonomiczna pozycja artysty a asymetria
rynkowo/instytucjonalna świata sztuki.
Warsztaty
2
Ćwa
ilość
godz.
Typ
Ćwa
Ćwa
Ćwa
Wp
typ
Uwagi:
Wykłady II semestr
Temat
Analiza konkretnych sytuacji związanych z
prawem autorskim w pracy artysty
wizualnego.
Przegląd regulacji międzynarodowych
dotyczących polityki ochrony własności
intelektualnej UE, oraz rezolucji UE i
UNESCO dotyczących zawodu artysty.
Zarządzanie prawami autorskimi w
ramach obrotu na rynku sztuki
współczesnej
Najważniejsze zjawiska
makroekonomiczne wpływające na
zainteresowanie zakupem sztuki
Zarys instytucjonalnej architektury
współczesnego art world
Ekonomiczne oczekiwania wobec sztuki –
retoryka kreatywności.
Polityka procesów gentryfikacyjnych i
strategie instrumentalizacji sztuki
Etyczne aspekty pracy artystów w
kontekście relacji z otoczeniem
finansowym i instytucjonalnym.
Specyfika krajowego rynku sztuki.
ilość
godz.
5
6
3
2
4
2
4
2
2
E-learning
ilość
godz.
E1. Literatura obowiązkowa
1. Agnieszka Pindera (red) Praktyczny przewodnik dla artystów wyd. Sztuka cię szuka Toruń 2012
2. THE STATUS OF ARTISTS IN EUROPE white papers EC DG Directorate General Internal Policies of the
Union 2006
3. Ewa Mikina Sztuka, kolekcja i polski szyk, 2011 (niepublikowany)
4. David Harvey Sztuka renty, Globalizacja, monopol i utowarowienia kultury w Ekonomia Kultury
Przewodnik wyd. Krytyka Polityczna Warszawa 2010
5. Edwin Bendyk Bajka o pszczołach. Dywidenda artystyczna i gospodarka Warchola. [w:] Ekonomia w
sztuce MOCAK 2013
6. Jerzy Hausner Sztuka, komunikacja, ekonomia [w:] Ekonomia w sztuce MOCAK 2013
7. EUROPEJSKIE POLITYKI KULTURALNE 2015 RAPORT ZE SCENARIUSZAMI PRZYSZŁOŚCI PUBLICZNEGO
FINANSOWANIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W EUROPIE, wyd. Bęc Zmiana 2009
E2. Literatura uzupełniająca
1. Prawo autorskie , Podręcznik dla studentów szkół filmowych i artystycznych , Piotr Ślęzak, Katowice
2008
2. LE LIVRE BLANC THE WHITE BOOK - 1sr European Convention of visual and plastic artists, Le Maison des
artist 2008
3. Ekonomia Kultury Przewodnik wyd. Krytyka Polityczna Warszawa 2010
4. Hans Abbing Why Are Artists Poor?: The Exceptional Economy of the Arts, Amsterdam University Press
5. Thomas Skowronek, Efekty ekonomii – o kształtowaniu sposobów wartościowania w polskim świecie
sztuki, „Krytyka i rynek sztuki”, AICA 2009.
F. Dopasowanie form kształcenia do efektów kształcenia/metody kształcenia
wykład konwencjonalny
wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny/problemowy
ćwiczenia audytoryjne
ćwiczenia klauzurowe
ćwiczenia projektowe
ćwiczenia laboratoryjne
ćwiczenia studyjne
ćwiczenia terenowe
lektorat
konwersatorium
seminarium
warsztaty
E-learning
Efekty kształcenia dla kursu
Wk
Wk
Wd
Wp
Ćwa
Ćwk
Ćwp
Ćwl
Ćws
Ćwt
L
K
S
Wa
El
Wd
Wp Ćwa Ćwk Ćwp
EK_W01
X
EK_W02
X
EK_W03
X
EK_W04
X
EK_U01
X
EK_U02
X
EK_K01
X
EK_K02
X
Ćwl Ćws Ćwt
L
K
S
Wa
El
G. Dopasowanie metod oceniania do efektów kształcenia
egzamin ustny standaryzowany
egzamin ustny niestandaryzowany
egzamin pisemny standaryzowany
egzamin pisemny niestandaryzowany
egzamin pisemny "z otwartą książką"
egzamin pisemny test otwarty
egzamin pisemny test zamknięty
egzamin praktyczny
kolokwium ustne
kolokwium pisemne
sprawdzian ustny
sprawdzian pisemny
klauzura
konsultacje
przegląd/przesłuchanie cząstkowe/robocze
przegląd/przesłuchanie semestralne
przegląd/przesłuchanie końcowo-roczne
ocena ciągła
ocena formatywna
ocena sumatywna
Eus
Euns
Eps
Epns
Epok
Epto
Eptz
Epr
Ku
Kp
Su
Sp
Kl
Ko
Pc
Ps
Pk
Oc
Of
Os
Efekty
Oc Of Os
kształcenia
Eus Euns Eps Epns Epok Epto Eptz Epr Ku Kp Su Sp
dla kursu
EK_W01
x
x
EK_W02
x
x
x
x
EK_W03
x
EK_W04
EK_U01
x
EL_U02
EK_K01
x
EK_K02
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ps Pk
Kl
Ko Pc
x
H. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia
zaliczenie na ocenę:
aktywność w semestrze (20% oceny końcowej),
postępy w procesie kształcenia (10%),
kolokwium ustne i pisemne (70%)
ocena celująca
Ocena
ocena
bardzo dobry
dobry plus
(25)
(21-24)
(19-20)
Warunki egzaminu
ocena
dobry
(16-18)
ocena
dostateczny
plus (14-15)
ocena
dostateczny
(11-13)
ocena
niedostateczny
(10)
I. Nakład pracy studenta
Forma aktywności
godziny kontaktowe z nauczycielem
średnia liczba godzin
30+30
przygotowanie do zajęć
15+15
opracowanie materiału po zajęciach
15+15
konsultacje/ egzamin/sprawdzian/przegląd/przesłuchanie
15+15
przygotowanie do egzaminu/przeglądu/przesłuchania
15+15
suma godzin
60+60
liczba punktów ECTS
2+2
.........................................................................
................................................................
Podpis Autora treści Kursu
Podpis Osoby odpowiedzialnej dydaktycznie
.........................................................................
Podpis Przewodniczącego Rady Programowej Kierunku
....................................................
Data sporządzenia karty kursu