karta informacyjna dla rodziców ucznia klasy sportowej

Transkrypt

karta informacyjna dla rodziców ucznia klasy sportowej
III.
Szkoła zapewnia:
- 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu realizowanych nieodpłatnie
- wyspecjalizowaną kadrę trenerską
- zajęcia wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy
- sprzęt sportowy
- udział w rozgrywkach ŚZPN i innych turniejach
- organizację obozów sportowych
IV.
Rodzic zobowiązuje się do:
- dostarczenia odpowiedniej dokumentacji
- kontrolowania postępów dziecka w nauce i sporcie
V.
Obowiązki kandydata klasy sportowej:
1. Osiąganie co najmniej zadowalających wyników w nauce
2. Osiąganie postępów w sporcie
3. Uzyskanie co najmniej dobrej oceny z zachowania
4. Jeden raz w roku udział w zgrupowaniu sportowym
5. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych
VI.
Informacje dodatkowe:
1. Nieprzestrzeganie przez kandydata lub jego Rodziców zasad ujętych w „Karcie
Informacyjnej” spowoduje przeniesienie dziecka do klasy ogólnej, a w przypadku
kandydatów spoza rejonu powoduje niezakwalifikowanie do klasy sportowej.
2. Wszystkie przedmioty poza wychowaniem fizycznym realizowane są zgodnie
z ramowym przydziałem godzin ustalonym dla klas ogólnych.
3. Dodatkowe informacje na temat tworzonej klasy będzie można uzyskać:
w sekretariacie Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych
w Radzionkowie, ul. Sikorskiego 8a, tel. faks 032-286-62-52,
- na stronie internetowej szkoły www.zspg.radzionkow.pl
- na stronie internetowej KS Ruch Radzionków www.ruchradzionkow.com
KARTA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW KANDYDATA
DO KLASY SPORTOWEJ – I GIMNAZJUM
W ZESPOLE SZKÓŁ PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH RADZIONKOWIE
I. Informacje ogólne:
1.
W roku szkolnym 2011/12 utworzona zostanie klasa sportowa o profilu piłka nożna
dla uczniów kończących szkołę podstawową realizująca, oprócz 4-ch godzin
podstawy programowej z wychowania fizycznego, 6-cio godzinne ukierunkowane
szkolenie sportowe z zakresu: piłka nożna.
2.
Szkolenie ukierunkowane realizowane będzie na obiektach sportowych szkoły oraz
Klubu Sportowego Ruch Radzionków.
3.
Test Sprawności Fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do tej klasy
odbędzie się 20.05.2011 r. (piątek) o godzinie 930 na obiektach sportowych szkoły.
4.
Warunkiem przystąpienia kandydata do Testu Sprawności Fizycznej jest
wcześniejsze złożenie zaświadczenia od uprawnionego lekarza o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Teście Sprawności Fizycznej lub zgodę
rodziców/opiekunów.
5.
Wyniki Testu zostaną wywieszone na szkolnej tablicy ogłoszeń 23.05.2011 r.
do godz. 1500.
II. Zasady rekrutacji:
1.
Do klasy sportowej może być przyjęty kandydat, który:
a. do 06.05.2011r. złoży:
- podanie o przyjęcie do szkoły podpisane przez Rodzica
- zaświadczenie od uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań do udziału
w Teście Sprawności Fizycznej lub zgodę rodziców/opiekunów
- zaakceptowaną podpisem Rodzica „Kartę Informacyjną”
b. zaliczony Test Sprawności Fizycznej
c. do 28.06.2011, do godz. 1400 złoży w sekretariacie ZSPG Radzionków:
- oryginał świadectwa ukończenia SP
- zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej
- zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań
do uprawiania sportu
- 2 zdjęcia opisane danymi
d. na świadectwie ukończenia SP otrzymała bardzo dobrą lub celującą ocenę
z wychowania fizycznego.
2. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych nastąpi 30.06.2011 r. do godz. 1500.
Podstawa ustalenia zasad zawartych w Karcie Informacyjnej:
Rozporządzenie MENiS z dnia 30.07.2002 „w sprawie warunków tworzenia,
organizacji oraz działania klas i szkół sportowych”
Statut Szkoły
Akceptuję powyższe warunki i zgłaszam dziecko
…………………………………………………………………….
Imię/imiona i nazwisko kandydata
do klasy sportowej - I Gimnazjum - o profilu piłka nożna.
Data ......................................
Podpis Rodzica ......................................

Podobne dokumenty