ZARZADZENIE Nr 108 Źródło: intranet.kuratorium.waw.pl

Transkrypt

ZARZADZENIE Nr 108 Źródło: intranet.kuratorium.waw.pl
ZARZADZENIE Nr 108
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Głogowie Młp. organizacji i przeprowadzenia w roku szkolnym
2010/2011 konkursu tematycznego dla uczniów gimnazjum
województwa mazowieckiego
pod nazwą :
Konkurs Prymasa Tysiąclecia „Być jak …? słowa uczą przykłady pociągają”
Na podstawie oraz art. 31 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), § 1 – 6
oraz § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U.
z 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zmianami) oraz § 6 ust. 4 i § 23 ust. 2 pkt 2 Regulaminu
Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie zatwierdzonego przez Wojewodę
Mazowieckiego w dniu 15 lipca 2010 r. zarządzam, co następuje:
§ 1.
Zlecam Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
z siedzibą w Głogowie Młp. przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (zwanemu
dalej „zleceniobiorcą”) organizację i przeprowadzenie konkursu tematycznego dla
uczniów gimnazjum, w celu pogłębienia wiedzy o życiu Wielkiego Polaka , nauczyciela
i wychowawcy Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod nazwą: Konkurs Prymasa
Tysiąclecia „Być jak …? słowa uczą przykłady pociągają”
§ 2.
Na wniosek zleceniobiorcy, w miarę posiadanych środków Mazowiecki Kurator
Oświaty może dokonać refundacji części poniesionych przez zleceniobiorcę kosztów
przeprowadzenia konkursu.
§ 3.
Zleceniobiorca, o którym mowa w § 1, przyjmując zadania zobowiązany jest do
upowszechnienia konkursu w gimnazjach na terenie całego województwa
mazowieckiego, prowadzenia dokumentacji dotyczącej organizacji i przebiegu
konkursu, przedstawienia sprawozdania z przebiegu konkursu.
§ 4.
Nadzór nad organizacją i przebiegiem konkursu powierzam Dyrektorowi Wydziału
Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
mgr inż. Karol Semik
Źródło: intranet.kuratorium.waw.pl

Podobne dokumenty