Pytania i odpowiedzi.

Transkrypt

Pytania i odpowiedzi.
Dotyczy realizacji projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „ Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Pytania i odpowiedzi.
2. W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest określone, że do każdego oferowanego
produktu należy dołączyć osobną kartę katalogową, zaś w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia w punkcie 6: "W przypadku, gdy meble nie będą wykonywane na zamówienie,
Wykonawca zobowiązany jest do określenia w składanej ofercie: producenta mebli, a także
dostarczenia kart katalogowych oferowanych produktów.." w związku z tym czy jeśli meble są
robione na zamówienie, to trzeba dołączać karty katalogowe każdego produktu?
ODP: W pkt 7 załącznika nr 1 do SIWZ stwierdza się, co następuje: „W przypadku mebli wg
indywidualnego wykonania, których wymiary należy dostosować do wytycznych
Zamawiającego, Wykonawca przedstawi wstępny projekt/szkic z opisem poszczególnych
elementów. Wykonawca przedstawi opis elementów: półek, drążków poprzecznych i
podłużnych, ich liczbę i wymiary dla poszczególnych mebli oraz wykaz użytych materiałów
(oddzielnie dla każdej pozycji).” Dodatkowo, w części III pkt I.3 SIWZ zostało zawarte
wyraźne zastrzeżenie treści: „Uwaga! W przypadku, gdy karta katalogowa nie będzie zawierać
wszystkich informacji pozwalających na weryfikacje spełniania wymagań dotyczących
przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia innego dodatkowego
dokumentu zawierającego te informacje.” Znajduje ono zastosowanie również w przypadku,
gdy dla danego obiektu, stanowiącego przedmiot zamówienia, karta katalogowa nie jest
dostępna z uwagi na to, że jest on wykonywany indywidualnie na potrzeby przedmiotowego
zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający uznaje zapisy w aktualnym brzmieniu za dostatecznie
precyzyjne i postanawia pozostawić je bez zmian.

Podobne dokumenty