Upoważnienie do odbioru wyników badań w laboratorium

Transkrypt

Upoważnienie do odbioru wyników badań w laboratorium
Dmog/0104
......................................
miejscowość, data
UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA
Ja, niżej podpisana/y ...............................................................................................
Legitymujący/a się dowodem osobistym nr ............................................................
PESEL
Upoważniam Panią/Pana .......................................................................................
Legitymującą/ego się dowodem osobistym nr .......................................................
do odbioru wyników badań laboratoryjnych nr zlecenia ........................................
.............................
podpis
Dmog/0104
......................................
miejscowość, data
UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA
Ja, niżej podpisana/y ...............................................................................................
Legitymujący/a się dowodem osobistym nr ............................................................
PESEL
Upoważniam Panią/Pana .......................................................................................
Legitymującą/ego się dowodem osobistym nr .......................................................
do odbioru wyników badań laboratoryjnych nr zlecenia ........................................
.............................
podpis

Podobne dokumenty