Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Transkrypt

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
CEL
Celem studiów jest przygotowanie do pracy w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Proponowany program ma wyposażyć słuchaczy
w wiedzę z zakresu nowoczesnej metod pracy przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
UCZESTNICY
Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne i chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie wychowania
przedszkolnego i nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej.
Wymagane od kandydata:


ukończone co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia,
przygotowanie pedagogiczne.
UWAGA! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach,
nauczania w szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.
PROGRAM
Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:






Dydaktyka przedmiotu
Pedagogika przedszkolna z metodyką
Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką
Rozwój psychospołeczny dziecka i jego zaburzenia
Pomoc dziecku z ryzykiem dysleksji w nauce czytania i pisania i matematyki
Praktyki w wymiarze 120 godzin
Czas trwania: 3 semestry, 360 godzin
Termin realizacji: październik 2014 - lipiec 2015 r.
60 punktów ECTS
WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie
wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie
wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do
egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.
ORGANIZACJA NAUKI
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie - w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00. Zajęcia w ramach
III semestru realizowane są w lipcu, także w dni powszednie. Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych
województwa wielkopolskiego.
OPŁATY
Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne: 2500 zł
3 raty: 835 zł
10 rat: 250 zł
Promocja: 2300 zł
*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 15.11.2014 r.

Podobne dokumenty