5 - Czytelnia Online

Transkrypt

5 - Czytelnia Online
CONTENTS – TABLE DES MATIERES
Joanna Wegner-Kowalska
The idea of governance and contemporary directions of development of the law
L’idée de governance et les directions contemporaines de développement de droit
Piotr Bystranowski
Economic analysis of the law in view of the problem of optimum precision of legal
principles
L’analyse économique de droit face au problème de la précision optimale
des directives juridiques
Jerzy Duży
Indirect prohibition of reformationis in peius versus the basic objective of the criminal
trial
La prohibition indirecte de reformationis in peius et le but principal du procès pénal
Katarzyna Rowińska
Piotr Sadowski
EU citizenship of immigrants’ children as an argument for legalisation of their parents’
stay
La citoyenneté de l’Union européenne des enfants immigrants en tant qu’une prémisse
la légalisation de séjour de leur parents
Agnieszka Pyrzyńska
Invalidity of legal acts. Remarks against the background of Art. 6 of the Competition
and Consumers Protection Act
La nullité d’un acte juridique – remarques à propos de l’article 6 de la loi sur
la protection de la concurrence et des consommateurs
Paweł Kubacki
Captains Regent as the heads of state in San Marino
Les capitaines-régents en tant que chefs de l’état de Saint Marin
Helena Praškova
Liability for crimes and for administrative torts in the Czech Republic
La responsabilité pour les infractions et les délits administratifs à la République
Tchèque
POLEMICS – POLEMIQUE
A specific „gift” – an unnecessary response to Professor Roman Tokarczyk
Le «talent» spécifique – une réponse inutile à M. le Professeur Roman Tokarczyk
(Jerzy Zajadło)
BOOK REVIEWS – COMPTES RENDU
Paweł Dańczak, Administrative decisions in the individual cases of students
and doctoral students
Paweł Dańczak, La décision administrative dans les affaires individuelles
des étudiants et doctorants (Agnieszka Skóra, Aleksander Jakubowski)
PAŃSTWO i PRAWO 5/2016
157
Содержание номера
Иоанна Вегнер-Ковальска
Идея governance и современное направление развития права
Петр Быстрановски
Экономический анализ права, связанный с проблемой оптимальной точности правовых
директив
Ежи Дужи
Косвенный запрет reformationis in peius и основная цель уголовного процесса
*
Катажина Ровиньска
Петр Садовски
Гражданство Европейского союза детей иммигрантов как основание для легализации
проживания их родителей
Агнешка Пыжиньска
Недействительность юридической сделки – заметки на фоне ст. 6 закона о защите
конкуренции и потребителей
Павел Кубацки
Капитаны-регенты как глава государства в Сан -Марино
Хелена Прашкова
Ответственность за преступления и административные деликты в Чешской республике
ПОЛЕМИКА
Своеобразный „талант” – ненужный ответ профессору Роману Токарчику (Ежи Заядло)
РЕЦЕНЗИИ
Павел Даньчак, Административное решение по индивидуальным делам студентов и докторантов
(рец. Агнешка Скура, Александр Якубовски)
158
PAŃSTWO i PRAWO 5/2016
TREŚĆ ZESZYTU 5/2016 „PAŃSTWA I PRAWA”
Dr Joanna Wegner-Kowalska, Uniwersytet Łódzki
Idea governance a współczesne kierunki rozwoju prawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mgr Piotr Bystranowski, Uniwersytet Jagielloński
Ekonomiczna analiza prawa wobec problemu optymalnej precyzji dyrektyw prawnych. . . . . 18
Dr Jerzy Duży, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pośredni zakaz reformationis in peius a podstawowy cel procesu karnego . . . . . . . . . . . . . . 34
*
Mgr Katarzyna Rowińska, Instytut Nauk Prawnych PAN
Dr Piotr Sadowski, Warszawa
Obywatelstwo Unii Europejskiej dzieci imigrantów jako przesłanka do legalizacji pobytu
ich rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr Agnieszka Pyrzyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nieważność czynności prawnej – uwagi na tle art. 6 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paweł Kubacki, Uniwersytet Łódzki
Kapitanowie Regenci jako głowa państwa w San Marino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doc. Helena Praškova, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy
Odpowiedzialność za przestępstwa i za delikty administracyjne w Republice Czeskiej . . . .
45
59
74
90
POLEMIKA
Specyficzny „talent” – zbędna odpowiedź Profesorowi Romanowi Tokarczykowi
(Jerzy Zajadło). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Krzysztof Poklewski-Koziełł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
RECENZJE
Paweł Dańczak, Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów
i doktorantów (rec. Agnieszka Skóra, Aleksander Jakubowski). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
SPRAWOZDANIA
Wydziały prawa na rozdrożach (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Stambuł,
16–19.04.2015 r.) (Marek Grzybowski, Jacek Petzel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie – w poszukiwaniu idealnego modelu
(Ogólnopolska konferencja naukowa, Toruń 16 kwietnia 2015 r.) (Michał Leciak) . . . . 114
Nowelizacja procesu karnego – starzy aktorzy w nowych rolach (Konferencja naukowa,
16 maja 2015 r.) (Małgorzata Seroczyńska). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
Glosa Dominiki Ewy Harasimiuk do wyroku z 11.11.2014 r., C-333/13, Elisabeta Dano,
Florin Dano przeciwko Jobcenter Leipzig (wyłączenie dostępu do nieskładkowych
świadczeń pieniężnych wobec nieaktywnych zawodowo obywateli UE). . . . . . . . . . . . . . 119
Z ORZECZNICTWA IZBY KARNEJ ORAZ IZBY WOJSKOWEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO
Glosa Barbary Nity-Światłowskiej do postanowienia z 26.06.2014 r., I KPZ 9/14 (przesłanki
tymczasowego aresztowania osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania) . . . . 128
Glosa Roberta Stefanickiego do uchwały z 26.06.2014 r., I KPZ 14/14 (wznowienie
postępowania karnego po wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka). . . . . . . . 135
POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
PAŃSTWO i PRAWO 5/2016
159