Kierunek Zarządzanie

Transkrypt

Kierunek Zarządzanie
Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy
kierunku ZARZĄDZANIE, I0 – licencjat
Wiedza o zarządzaniu
1.
Przegląd funkcji kierowniczych.
2.
Teorie motywacyjne i przywódcze.
3.
Współczesne koncepcje zarządzania.
4.
Zarządzanie w skali globalnej.
5.
Instytucja kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przyrodniczego.
6.
Metody oceny potencjału strukturalno-energetycznego środowiska przyrodniczego.
7.
Istota procesów gospodarowania środowiskiem.
8.
Formy turystyki wiejskiej – (agroturystyka, ekoturystyka, turystyka krajoznawcza,
turystyka specjalistyczna, agroekoturystyka, turystyka kulturowa, itd.).
9.
Zarządzanie środkami Unii Europejskiej w rozwoju agroturystyki.
10.
Projekt, rodzaje projektów i cele projektu.
11.
Cykl Ŝycia projektu i fazy jego realizacji.
12.
Zarządzanie projektami i jego funkcje.
13.
Funkcje kierownika projektu.
14.
Teoria dyfuzji innowacji i jej wykorzystanie w praktyce doradczej.
15.
Modele powiązań nauki i doradztwa z praktyką gospodarczą (modele doradztwa).
16.
Funkcje, formy i metody doradztwa w agrobiznesie.
17.
Rodzaje doradztwa rolniczego w Unii Europejskiej i ich charakterystyka.
18.
Podstawowe modele decyzyjne.
19.
Etapy procesu racjonalnego podejmowania decyzji.
20.
Definiowanie pojęcia organizacji. RóŜnice w podejściu systemowym i sytuacyjnym,
uniwersalne cechy organizacji.
21.
Modele cyklu Ŝycia organizacji.
22.
Podział organizacji w trzyelementowej typologii związanej z zaspokajaniem potrzeb i
motywu podejmowania działania (komercyjne, publiczne i społeczne) - podobieństwa i
róŜnice.
23.
Współdziałania w organizacji.
24.
Techniki i metody motywowania pracowników
25.
Rekrutacja i derekrutacja pracowników.
26.
Zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez stanowisko pracy.
27.
Dokumentacja systemu i polityka jakości.
28.
Certyfikacja wyrobów
1
29.
Proces produkcji, proces pracy, proces technologiczny
30.
Elementy materialnego (fizycznego) środowiska pracy ich wpływ na efekty pracy.
31.
Proces informacyjny i jego fazy
32.
Komunikacja społeczna – istota, pojęcia, definicje
33.
Poziomy, typy, bariery komunikowania się.
Wiedza o agrobiznesie
34.
Znaczenie rolnictwa w gospodarce kraju oraz cele polityki rolno-Ŝywnościowej
państwa.
35.
Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki Ŝywnościowej na tle krajów Unii
Europejskiej
36.
Czynniki produkcji w rolnictwie (zasoby czynników produkcji i ich pomiar, struktura,
cechy szczególne).
37.
System podatkowy w rolnictwie.
38.
Gospodarstwo rolnicze a przedsiębiorstwo rolne (sposoby definiowania, wielkość
ekonomiczna, organizacja i planowanie w gospodarstwie rolnym).
39.
Sytuacja polskiego rolnictwa przed i po integracji Polski ze strukturami UE
40.
Struktura agrobiznesu.
41.
Kompleksowy rozwój agrobiznesu.
42.
Strategie firm agrobiznesu
43.
Podstawowe modele rynku (struktury rynkowe ) od strony podaŜy i popytu.
44.
Mechanizm rynkowy – analiza popytu i podaŜy, elastyczność i jej zastosowanie.
Wiedza o marketingu
46.
Sektor usług w gospodarce – teoria trzech sektorów.
47.
Przedmarketingowe koncepcje prowadzenia działalności gospodarczej - pojęcia
orientacji, produkcyjnej, produktowej, sprzedaŜowej.
48.
Decyzje i działania przedsiębiorstwa związane z produktem
49.
Działania związane z promocją w przedsiębiorstwie
50.
Istota i obszary badań marketingowych.
51.
Cechy współczesnego konsumenta Ŝywności.
52.
Specyfika rynku produktów ekologicznych, Ŝywności funkcjonalnej, regionalnych.
53.
Marketing społeczny jako element działań przedsiębiorstw spoŜywczych.
54.
Metody pozyskiwania danych do badań marketingowych.
Wiedza o UE
2
55.
Płatności bezpośrednie w rolnictwie i ich znaczenie (zasada współzaleŜności crosscompliance).
56.
Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej oraz jej zasadnicze reformy.
57.
Specyfika i zasady funkcjonowania rynków rolnych w Unii Europejskiej.
58.
Osie i działania w PROW 2007-2013: kryteria dostępu, beneficjenci i wysokość
wsparcia.
59.
Fundusze strukturalne UE i programy operacyjne w latach 2007-2013 w Polsce
60.
Ewolucja wydatków na rolnictwo i obszary wiejskie w budŜecie UE.
61.
Związki i organizacje rolnicze w UE.
62.
Strategia Lizbońska a rozwój obszarów wiejskich.
63.
Problemy rozwoju obszarów wiejskich UE.
64.
Udział rolnictwa w zatrudnieniu i PKB w krajach UE
Statystyka i informatyka
65.
Pojęcie modelu w ogóle oraz modelu ekonometrycznego.
66.
Podział modeli ekonometrycznych
67.
Średnia arytmetyczna, jej rodzaje oraz własności.
68.
Pomiar stopnia zmienności zjawisk społeczno-ekonomicznych.
69.
ZagroŜenia dla bezpieczeństwa systemów informatycznych w przedsiębiorstwie i
sposoby przeciwdziałania nieautoryzowanemu wypływowi informacji z systemów
informatycznych.
70.
Schemat procesu wyboru systemów informatycznych dla potrzeb zarządzania w
przedsiębiorstwie.
71.
Badanie współzaleŜności w ekonomii (korelacja, regresja).
Rachunkowość, finanse i bankowość
71.
Bilans – zasady sporządzania, informacje wynikające z bilansu.
72.
Warianty ewidencji kosztów.
73.
Wynik finansowy i jego prezentacja w rachunku zysków i strat – wariant kalkulacyjny i
porównawczy
74.
System bankowy w Polsce.
75.
Polityka pienięŜna banku centralnego.
76.
Zasady wstępnej analizy finansowej przedsiębiorstwa.
77.
Ocena rentowności działalności przedsiębiorstwa, płynności i wypłacalności
finansowej.
78.
Zasady zarządzania majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie
3
79.
Przydatność decyzyjna progu rentowności, dźwigni operacyjnej i finansowej w
przedsiębiorstwie
80.
Operacje bankowe aktywne, bierne i pośredniczące.
4
ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: dyplom
STACK:
(zarzdzanie)
/Title
()
/Subject
(D:20100209140343+01’00’)
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20100209140343+01’00’)
/CreationDate
(Maria)
/Author
-mark-

Podobne dokumenty