Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Transkrypt

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy
Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy
Kierunek: EKONOMIA Io (licencjat)
Ekonomia i gospodarka
1.
Popyt, podaŜ, równowaga rynkowa
2.
Struktury rynku
3.
Zachowanie konsumenta na rynku
4.
Rachunek dochodu narodowego
5.
Cykl koniunkturalny oraz rozwój i wzrost gospodarczy
6.
Pieniądz, inflacja i system bankowy
7.
Bezrobocie i formy przeciwdziałania bezrobociu
8.
Pojęcie budŜetu państwa, cechy i funkcje budŜetu, zasady budŜetowe.
9.
Rodzaje, źródła i struktura dochodów budŜetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
10. Wydatki publiczne: rodzaje oraz kierunki wydatkowania środków publicznych.
11. Równowaga budŜetowa oraz problemy deficytu sektora finansów publicznych oraz długu
publicznego.
12. Gospodarcze i społeczne konsekwencje opodatkowania
13. Instytucje realizujące polityką społeczną w Polsce.
14. Problemy polityki społecznej: bezrobocie, ubóstwo, zmiany demograficzne, alkoholizm,
przestępczość, przemoc w rodzinie
15. Polityka pienięŜna
16. Polityka fiskalna
17. Polityka ekologiczna i energetyczna
18. Polityka naukowo-innowacyjna
19. Systemy gospodarcze i doktryny polityczne
20. Konkurencyjność regionów, polityka regionalna Unii Europejskiej
21. Regionalizacja a globalizacja
22. Czynniki i koncepcje rozwoju regionalnego
23. Czynniki warunkujące i realizujące procesy oddziaływań międzynarodowych
24. Teorie handlu międzynarodowego
Wiedza o agrobiznesie
25. Znaczenie rolnictwa w gospodarce kraju oraz cele polityki rolno-Ŝywnościowej państwa.
26. Elastyczność cenowa i dochodowa popytu na Ŝywność (prawo Engla).
27. Otoczenie instytucjonalne gospodarki Ŝywnościowej w Polsce.
28. Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki Ŝywnościowej na tle krajów Unii Europejskiej
29. Struktura agrobiznesu a struktura kompleksu gospodarski Ŝywnościowej
30. Kompleksowy rozwój agrobiznesu
31. Strategie firm agrobiznesu
32. Czynniki produkcji w rolnictwie (zasoby czynników produkcji i ich pomiar, struktura, cechy
szczególne).
33. Integracja pozioma i pionowa w agrobiznesie.
34. System podatkowy w rolnictwie
35. Gospodarstwo rolnicze a przedsiębiorstwo rolne
36. Wielkość ekonomiczna gospodarstw rolnych
37. Zasady organizacji i planowania w gospodarstwie rolnym
38. Miary efektywności produkcji (efektywność techniczna i ekonomiczna)
39. WspółzaleŜności między gałęziami produkcji rolniczej
40. Koszty - pojęcie, cechy, kryteria podziału, efekt skali
41. Miary względne i bezwzględne opłacalności produkcji (NB, SNB, dochód rolniczy brutto,
netto, z tyt. zaangaŜowanego kapitału i zarządzania; wskaźniki opłacalności)
42. Opłacalność produkcji podstawowych działalności produkcji rolniczej (np. zboŜa, Ŝywiec,
mleko i in.)
43. Zasady rachunkowości
44. Sprawozdanie finansowe – badanie i ogłaszanie sprawozdań.
45. Bilans – zasady sporządzania, informacje wynikające z bilansu.
46. Warianty ewidencji kosztów.
47. Wynik finansowy i jego prezentacja w rachunku zysków i strat – wariant kalkulacyjny i
porównawczy
48. Rodzaje i metody analizy ekonomicznej.
49. Zasady finansowania działalności gospodarczej.
50. Statyczny i dynamiczny rachunek płynności finansowej.
51. Ocena sprawności działania przedsiębiorstwa.
52. Rentowność przedsiębiorstwa
Wiedza o Unii Europejskiej
53. Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej oraz jej zasadnicze reformy.
54. Specyfika i zasady funkcjonowania rynków rolnych w Unii Europejskiej.
55. Osie i działania w PROW 2007-2013: kryteria dostępu, beneficjenci i wysokość wsparcia.
56. Fundusze strukturalne UE i programy operacyjne w latach 2007-2013 w Polsce
57. Ewolucja wydatków na rolnictwo i obszary wiejskie w budŜecie UE.
58. Związki i organizacje rolnicze w UE.
59. Strategia Lizbońska a rozwój obszarów wiejskich.
60. Problemy rozwoju obszarów wiejskich UE.
61. Udział rolnictwa w zatrudnieniu i PKB UE
62. Pojęcie i istota międzynarodowej integracji gospodarczej
63. Ugrupowania integracyjne w Europie i na świecie
64. Globalizacja stosunków międzynarodowych
65. Istota, cel i etapy integracji gospodarczej
66. Płatności bezpośrednie – obszarowe jako instrument oddziaływania na produkcję i producentów
67. Programy rolno środowiskowe jako instrument ekologizacji wsi i rolnictwa
Podstawy zarządzania i doradztwa
68. Środowisko organizacji.
69. Procesy planistyczne i kontrolne w zarządzaniu.
70. Koncepcje tworzenia struktur organizacyjnych.
71. Teorie motywacyjne i przywódcze.
72. Zarządzanie procesami informacyjnymi
73. Teoria dyfuzji innowacji i jej wykorzystanie w praktyce doradczej.
74. Modele powiązań nauki i doradztwa z praktyką gospodarczą (modele doradztwa).
75. Funkcje, formy i metody doradztwa w agrobiznesie.
76. Rodzaje doradztwa rolniczego w Unii Europejskiej i ich charakterystyka
77. Związki ekonometrii z naukami ekonomicznymi i innymi dyscyplinami
78. Ekonometria, model w ogóle oraz model ekonometryczny.
79. Stochastyczny charakter praw ekonomicznych w przełoŜeniu na modelowanie ekonometryczne.
80. Podział modeli ekonometrycznych

Podobne dokumenty