Kartą Zgłoszenia

Transkrypt

Kartą Zgłoszenia
KARTA ZGŁOSZENIA
pracy plastycznej w konkursie „Chrystus między nami w Roku Miłosierdzia”
1.
Imię i Nazwisko uczestnika (autora pracy)
........………………………………………………………………………
Nazwa placówki (jeżeli udział w konkursie zgłasza placówka np. szkoła, świetlica)
...………........………………………………………………………………
2.
Imię i nazwisko rodziców uczestnika / opiekuna uczniów biorących
udział w konkursie: ………………………………………………………………………
3.
Adres uczestnika
ulica ……………………………………………..
kod ……… miejscowość ……………………………………..
gmina ………………………
województwo .....……………………..
tel. ………………………………….
4.
e-mail ...........................................
Kategoria wiekowa: .................................................
5.
Akceptujemy Regulamin konkursu: Chrystus między nami w Roku
Miłosierdzia
6.
Miejscowość i data………………………………………
Podpis Rodzica
……………………………………..
podpis
Dyrektor placówki
………………………………
podpis i pieczęć

Podobne dokumenty