UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Transkrypt

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WYDZIAŁ POLONISTYKI
CENTRUM JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY POLSKIEJ
DLA CUDZOZIEMCÓW ,,POLONICUM”
Warszawskie Spotkania z Językiem Polskim i Kulturą Polską
Jaka piękna jest w lipcu Warszawa...
Warszawa, 6 – 26 lipca 2014 roku
KARTA
ZGŁOSZENIOWA
1.
Imię/Imiona .....................................................................................................................
2.
Nazwisko .........................................................................................................................
3.
Płeć: kobieta / mężczyzna (właściwe zakreślić)
4.
Data i miejsce urodzenia ..................................................................................................
dzień
miesiąc
rok
miejscowość
5.
Kraj .................................................................................................................................
6.
7.
Nr paszportu
Nr dowodu
8.
Adres do korespondencji .................................................................................................
miejscowość
kraj
kod pocztowy
..........................................................................................................................................
ulica
numer domu
numer mieszkania
9.
E-mail ............................................................Tel./Fax. ..................................................
10.
Uczelnia ..........................................................................................................................
11.
Kierunek studiów ............................................................................................................
12.
Rok studiów ....................................................................................................................
13.
Czas i intensywność nauki języka polskiego ..................................................................
14.
Znajomość języków obcych .............................................................................................
15.
Opinia lektora kierującego uczestnika na kurs (ocena poziomu znajomości języka
polskiego)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
16.
Imię i nazwisko lektora języka polskiego ……………………………………………
.........................................
Podpis lektora
.......................
Data
...........................
Podpis uczestnika

Podobne dokumenty