WNIOSEK O ZMIANĘ WYSOKOŚCI LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH

Transkrypt

WNIOSEK O ZMIANĘ WYSOKOŚCI LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH
WNIOSEK O ZMIANĘ WYSOKOŚCI LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH KARTY KREDYTOWEJ
Nazwa Użytkownika karty//Kredytobiorca: ........................................................................
Nr karty:
........................................................................
Proszę o:
zmianę wysokości dziennych limitów transakcyjnych
Uwaga: wartość limitów transakcyjnych należy określić w zaokrągleniu do 100 PLN
lp.
Numer karty
Imię i nazwisko Użytkownika karty
Dzienny limit
transakcji bezgotówkowych
Dzienny limit
transakcji gotówkowych
1
PLN
2
PLN
3
PLN
miejscowość i data
Użytkownik karty głównej
W imieniu jednostki Banku akceptuje:
data przyjęcia wniosku
upoważnionego
stempel kasowo-memoriałowy i podpis
pracownika jednostki Banku
* - niepotrzebne skreślić
- właściwe zaznaczyć krzyżykiem (X)

Podobne dokumenty