Pobierz - Trouw Nutrition

Transkrypt

Pobierz - Trouw Nutrition
ISSN 2080-489X
2(14)/2011
Dwumiesięcznik „Trouw i MY”
Nowe strategie żywienia i optymalizacji
przebiegu metabolicznych procesów
u krów mlecznych w okresie okołoporodowym
3
OD REDAKCJI
Dwumiesięcznik „Trouw i MY”
2(14)/2011
Szanowni Czytelnicy,
TRZODA chlewna
witamy Was w wiosennym biuletynie. W obecnym wydaniu opisujemy wydarzenia ostatnich miesięcy.
Zdajemy relację z IX Międzynarodowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej, Targów Ferma oraz Agrotech.
Odwiedziliśmy firmę Prem-Vit w Inowrocławiu oraz gospodarstwa w Lipiach i Czarnowie. W dziale weterynaria znajdziecie wiadomości o strategii żywienia bydła w okresie okołoporodowym. Czytając artykuł
prof. Pejsaka, dowiecie się, jakie konsekwencje mogą mieć błędy organizacyjne ekosystemu hodowlanego.
Wszystkich fanów łamigłówek zapraszamy do rozwiązania krzyżówki.
Życzymy miłej lektury
dr Jolanta Gdala
Błędy w organizacji – pierwotna przyczyna
większości chorób i obniżonej opłacalności
produkcji trzody chlewnej (cz. II)
Wydawca:
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Najważniejsze parametry ekosystemu hodowlanego, których niedostosowanie do wymagań poszczególnych grup wiekowych i fizjologicznych świń może przyczyniać się do
ujawnienia różnych zespołów chorobowych.
Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 21/25
05-­825 Grodzisk Mazowiecki
telefon: +48 22 755 03 00
fax: +48 22 755 03 72
www.trouwnutrition.pl
03
18
Typ stada
SPIS TREŚCI
Z pewnością największe ryzyko wystąpienia
12
03
zachorowań ma miejsce w tuczarniach. Błędy
Redakcja:
najczęściej popełniane przez prowadzących
Błędy w organizacji – pierwotna
przyczyna większości chorób
i obniżonej opłacalności
produkcji trzody chlewnej (cz. II)
Redaktor naczelna:
dr Jolanta Gdala
Redaktorzy naukowi:
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
dr wet. Przemysław Dudko
otwartą produkcję tuczników to: nieprzygo-
Anna Klimecka
partii prosiąt – w tym przypadku najczęst-
Martin&Jacob Sp. z o.o.
szym błędem jest niedogrzanie komór, do
towanie tuczarni do wprowadzenia nowej
których mają być wprowadzone prosięta.
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
Zakładając, że zazwyczaj zakupuje się prosięta w wieku około 8-10 tygodni, optymal-
14
06
Zdrowe krowy zdrowe mleko dają
Anna Klimecka
Martin&Jacob Sp. z o.o.
Opracowanie:
Świnka na dachu
Targi, targi, targi
10
na temperatura w pomieszczeniu dla takiej
Nowe strategie żywienia
i optymalizacji przebiegu
metabolicznych procesów
u krów mlecznych w okresie
okołoporodowym
grupy wiekowej świń to 20°C; powyższe jest
dr wet. Przemysław Dudko
z ferm nierozpoznanych pod względem
szczególnie ważne w jesieni, zimie i z początkiem wiosny.
Częstym błędem popełnianym przez producentów świń jest nabywanie prosiąt
zdrowotnym oraz zakup zwierząt z wielu
IX Międzynarodowy Trouw Futsal
Agro Cup 2011
Martin&Jacob Sp. z o.o.
Anna Klimecka
ul. Fabryczna 14 D, 53-609 Wrocław
Martin&Jacob Sp. z o.o.
www.martin-jacob.com
Nakład:
5000 egzemplarzy
źródeł – im większa liczba miejsc zakupu,
18
tym większe ryzyko zawleczenia czynni-
Happy baby dla dzieci...
Krzyżówka z przebiśniegiem
ków patogennych do tuczarni.
Kolejnym błędem jest nieprzestrzeganie zasady „całe pomieszczenie – pełne całe po-
ZAMÓW BEZPŁATNĄ PRENUMERATĘ „Trouw i MY”
ZADZWOŃ: 71 792 06 90
NAPISZ: [email protected]
mieszczenie puste” – „cpp-cpp”, w tym łączenie „pod tym samym dachem” różnych
partii wiekowych zwierząt. Z powodu złego
zaprojektowania chlewni w tuczarniach
4
z reguły nie przestrzega się zasad kwaran-
5
„
Trzoda chlewna
zwierząt. Stanowi to poważne ryzyko wpro-
Zasady remontu stada
podstawowego
wadzenia do własnej chlewni nosicieli
Rocznie wymianie ulega średnio około 40%
i siewców drobnoustrojów chorobotwór-
zwierząt stada podstawowego. Im częściej
czych. Najbardziej ryzykowną sytuację
stado jest „otwierane” i im częściej wpro-
stwarzają stada mieszane. To znaczy stad
wadzone mogą być do chlewni „nowe”
o pełnym cyklu produkcji, do których
zwierzęta, tym ryzyko zawleczenia czynnika
w niektórych okolicznościach, na przykład
patogennego do stada jest wyższe, a wystą-
z powodu błędów w rozrodzie, czego kon-
pienie choroby bardziej prawdopodobne.
sekwencją jest zbyt mała liczba prosiąt,
Toteż najlepiej, jeżeli w obrębie stada zloka-
wprowadza się prosięta zakupione „na ryn-
lizowane jest własne stado reprodukcyjne.
ku”. Można założyć, że prędzej czy później
W omawianym aspekcie uzasadnione jest
tego typu stada ze względu na problemy
korzystanie z inseminacji, która eliminuje
zdrowotne i nieefektywną produkcję oraz
konieczność okresowego wprowadzania
olbrzymie koszty leczenia i profilaktyki
nowych knurów. Stado, z którego pocho-
będą musiały ulec likwidacji.
dzą loszki lub knurki, musi być pod stałą
Wielkość stada
kontrolą lekarsko-weterynaryjną. Powinny
Zazwyczaj im większe stado, tym więk-
laboratoryjne, w niezależnym laborato-
sze zagrożenie i potężniejsze skutki wy-
rium diagnostycznym.
stąpienia choroby. Stąd też lokalizacja
zbyt dużej liczby loch w jednym miej-
Produkcyjność stada
scu potęguje ryzyko wystąpienia choro-
Świnie w stadach wysokoprodukcyjnych,
by. Należy pamiętać, że wprowadzenie
które charakteryzują się wysoką mięsnością
świni bezobjawowo zakażonej do stada
i/lub plennością – są z reguły, jak już wspo-
dużego stwarza patogennemu drobno-
mniano, bardziej wrażliwe na działanie nie-
ustrojowi większe szanse szerzenia się
korzystnych czynników środowiskowych
i pasażowania niż w stadzie niewielkim.
i błędy obsługi. Najbardziej wrażliwe na błę-
Badania statystyczne wykazały, że w koj-
dy organizacyjne są prosięta na porodówce
cu, w którym przebywa 20 świń, szanse
oraz warchlaki w okresie pierwszych 2 tygo-
transmisji czynnika patogennego między
dni po odsadzeniu. Na porodówce proble-
zwierzętami są ponad 100 razy niższe niż
mem mogą być zbyt liczne mioty. Liczba
w kojcu, w którym przebywa 100 świń.
prosiąt w miocie jest skorelowana z czasem
Ważnym zagadnieniem jest potęgowanie
trwania porodu; zazwyczaj im większa licz-
się zjadliwości mikroorganizmu poprzez
ba prosiąt, tym dłużej trwający poród.
pasażowanie na kolejnych osobnikach
Problemy związane z wysoką plennością
wrażliwych na infekcję; im większa liczba
można ograniczyć przez odpowiednie
zwierząt – tym większe szanse pasażowa-
kontrolowanie czasu trwania porodu. Waż-
być zabezpieczenie odpowiedniego – mniej
wykorzystywaną w produkcji ważne jest rów-
rodnych matki jest mokry, ale także prosięcia
zwierzęcą, wtedy gdy mówi się chorobach,
nia się drobnoustroju i tym większe praw-
ne jest też właściwe „zarządzanie siarą”,
więcej równego – poziomu odporności bier-
nież w odniesieniu do zagadnień związanych
ssącego – jest przyczyną szeregu komplika-
zazwyczaj myśli się o bakteriach, wirusach
dopodobieństwo jego uzjadliwienia się.
w tym przede wszystkim dbanie o to, by
nej u wszystkich prosiąt w miocie. W stadach
z termoregulacją prosiąt ssących. Rasy wyso-
cji (w tym immunosupresji) prowadzących
lub pasożytach. Oczywiście bez chorobo-
Warto też pamiętać o tym, że zwierzęta
prosięta z mniejszą wagą urodzeniową –
cechujących się bardzo wysoką plennością
komięsne – charakteryzujące się cienką war-
do znaczących strat w grupie prosiąt. Konse-
twórczych patogenów większość chorób nie
starsze mogą być nosicielami szczepów
tzw. minus warianty oraz noworodki uro-
szczególnie istotne jest dbanie o zatrudnianie
stwą tłuszczu podskórnego – wymagają wyż-
kwencją są: zwiększony odsetek przygnieceń,
ma szans rozwoju. Natomiast ważne jest, by
o relatywnie większej zjadliwości, w sto-
dzone na końcu – pobrały podobną ilość
jak najbardziej doświadczonego i wyspecja-
szego komfortu termicznego niż rasy bardziej
hipoglikemia oraz biegunki.
pamiętać, że w większości przypadków wystą-
sunku do których nabyły już odporność.
wysokowartościowej siary jak noworodki
lizowanego personelu odpowiedzialnego za
prymitywne. Związane z niską temperaturą
W podsumowaniu niniejszej publikacji warto
pienie choroby jest następstwem kumulacji
Dlatego też świnie młodsze powinny być
większe i urodzone w pierwszej fazie poro-
bezpośrednią obsługę noworodków i pro-
otoczenia ochłodzenie organizmu – szczegól-
zauważyć, że w trakcie procesu edukacyj-
błędów popełnionych przez właściciela zwie-
izolowane od grup zwierząt starszych.
du. Tym sposobem regulowane powinno
siąt ssących. Zwrócenie uwagi na rasę świń
nie noworodka, który po opuszczeniu dróg
nego specjalistów związanych z produkcją
rząt lub osoby zarządzające produkcją.
tanny przed wprowadzeniem nabytych
Najbardziej wrażliwe
na błędy organizacyjne
są prosięta na porodówce
oraz warchlaki w okresie
pierwszych 2 tygodni
po odsadzeniu.
”
być w nim prowadzone regularne badania
6
7
REPORTAŻ
Rolnicy muszą ciągle modernizować pomieszczenia dla zwierząt,
a przede wszystkim dbać o ich właściwe żywienie. Chów to ciężka,
wymagająca poświęceń praca, ale jak podkreślają nasi rozmówcy, fakt
że istnieją i się rozwijają to największy ich sukces.
Zdrowe krowy zdrowe mleko dają
tekst: Anna Klimecka
Martin&Jacob Sp. z o.o.
Firma Prem-Vit z Inowrocławia, której właścicielami są państwo Róża i Piotr Frątczakowie
zajmuje się dystrybucją produktów firmy Trouw Nutrition Polska, w tym preparatów mlekozastępczych Milkivit. Firma państwa Frątczaków istnieje na rynku już 17 lat. Prem-Vit
produkuje również własne pasze, koncentraty i dodatki mineralno-witaminowe.
Wkład w przemiany
Dzięki stosowaniu preparatu mlekozastępczego Milkivit cielęta mają lepszy apetyt, błyszczącą sierść i mniej chorują
Od wielu lat firma Prem-Vit bierze udział
w konkursach i wystawach, na których
zdobywa nagrody. Do najważniejszych
osiągnięć państwa Frątczaków należą m.in.:
Owocna praca
W trosce o zwierzęta
jakie przechodzi dzisiaj polskie rolnictwo.
Firma państwa Frątczaków posiada także fi-
Jednym z największych odbiorców pre-
Wyrażam uznanie dla państwa starań
lię w Mogilnie, która powstała w 2004 roku.
paratów mlekozastępczych Milkivit jest
Rolno-Przemysłowych
o to, by wdrażać najnowsze standardy za-
Oferta sprzedaży skierowana jest przede
gospodarstwo Michał Groblewski w Li-
Agro-Tech. Puchar Dyrektora KPODR w ka-
rządzania oraz osiągnięcia techniki i nauk
wszystkim do rolników z województwa ku-
piach, które mieliśmy zaszczyt odwiedzić
tegorii: pasze, dodatki, system żywienia
rolniczych. Na uznanie zasługuje również
jawsko-pomorskiego, ale obsługuje także
w towarzystwie pana Łukasza Kałużnego.
(2009 r.), Puchar Burmistrza Mogilna Leszka
państwa działalność na rzecz społeczności
rolników z województwa wielkopolskiego.
W gospodarstwie o powierzchni 700 ha
Duszyńskiego i I miejsce za najciekawszą
lokalnej.” – podsumował działalność firmy
Prem-Vit stara się sprostać wymaganiom
prowadzony jest chów bydła i produkcja
śp. prezydent RP Lech Kaczyński, który był
klientów, poprzez wysokiej jakości produk-
warzyw. Firma działa na rynku od 1974
honorowym patronem gali Agroliga 2008.
ty i bezpośredni kontakt z rolnikiem.
roku. W gospodarstwie utrzymywa-
I miejsce i nagroda główna za „Hit Wysta-
„Znakomite wyniki państwa pracy są cen-
wy XXXI DOD” Marszałka Województwa
nym wkładem w konieczne przemiany,
Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego (2010 r.), Grand Prix XXXII Międzynarodowych
Targach
ofertę paszową przedstawioną na XIII Pałuckich Targach Rolnych.
Pan Piotr Frątczak, właściciel firmy Prem-Vit, w magazynie wyrobów gotowych
8
9
REPORTAŻ
Cielęta karmione preparatem są zdrowsze, mają ładną sierść i większy apetyt
– podkreśliła pani Renata.
Pomimo dużej hodowli zwierząt, gospodarstwo w Lipiach uprawia także warzywa.
Są to między innymi cebula, brokuły, kalafior, marchew i kapusta.
Pan Jarosław Stiller razem z ojcem i bratem
gospodaruje od 15 lat w Czarnowie. Cała
powierzchnia gospodarstwa to 460 ha.
W gospodarstwie zatrudnionych jest 16
pracowników. Produkcja roślinna i hodowlana są celami nadrzędnymi w rodzinie
Stillerów, ale w przyszłości chcieliby powiększyć ilość krów dojnych, których w tej
chwili jest 370 sztuk.
Gospodarstwo pana Jarosława Stillera również zaopatruje się w produkty Milkivit.
– Milkivit bardzo dobrze rozpuszcza się
w wodzie, jest chętniej spożywany przez
Urządzenia i sprzęt do doju powinny być łatwe
do czyszczenia, mycia i dezynfekcji oraz znajdować
się w dobrym stanie technicznym.
Mleko surowe należy schłodzić do temperatury 8°C
lub niższej, w przypadku codziennego odbioru, albo do 6°C
lub niższej, jeżeli mleko jest odbierane co drugi dzień.
cielęta niż wcześniej stosowane preparaty
mlekozastępcze – ocenił właściciel.
Ponadto, stosowanie preparatu mlekozastępczego Milkivit jest bardziej opłacalne
Pani Renata Pitera, zootechnik w gospodarstwie Groblewski, odwiedza
kilkudniowe oseski w cielętniku
niż karmienie mlekiem – z 1 kg produktu
snego inseminatora, po specjalnym kursie,
można uzyskać 9-10 litrów poidła. Cielęta
z uprawnieniami. Nasienie kupujemy z ze-
karmione są mlekiem zastępczym od 3 ty-
wnątrz. Po 40 dniach lekarz weterynarii
godnia do ukończenia 3 miesiąca.
przeprowadza badania na cielność. Staram
Inteligentne zwierzęta
się robić wszystko, by nie dopuścić do cho-
W oborze znajduje się nowoczesny sprzęt:
daję im specjalne poidła, które zabezpie-
dojarka, która w jednym czasie doi 16
czają zwierzęta przed ewentualną infekcją
krów. Dojenie odbywa się w trzech fazach:
– mówi Jarosław Stiller.
wstępnego dojenia, doju właściwego i podoju. Przy każdej z nich jest inna pulsacja
Zadowoleni rolnicy
i maszyna automatycznie się wyłącza, po-
Powyższe gospodarstwa cenią stosowane
kazując udój z poszczególnej krowy. Co
preparaty mlekozastępcze Trouw Nutrition
rób cieląt nowonarodzonych, dlatego po-
nych jest 330 sztuk bydła, w tym 175 krów
nia preparatu używać zawsze ciepłej wody.
ciekawe, krowy z gospodarstwa w Czarno-
Polska jako ekonomiczne i dobrej jakości.
mlecznych. Od dwóch lat cielęta odchowy-
Milkivit wyróżnia spośród konkurencyjnych
wie bardzo dobrze „współpracują” ze swo-
Właściciele ferm od początku stosowania
wane są na preparacie mlekozastępczym.
produktów „formuła bez osadu”. Małe cie-
imi właścicielami – same ustalają kolejność
preparatu Milkivit zauważyli wyraźną po-
– Do wyboru tego preparatu namówił mnie
lęta są odpajane trzy razy dziennie, zaś star-
udoju i jest ona niezmienna. Dla każdej
prawę kondycji zwierząt i dzięki temu mają
dystrybutor, cielęta bardzo dobrze przy-
sze dwa razy. Ten schemat żywienia trwa
krowy prowadzone są statystyki udoju.
nadzieję na powiększenie swoich stad. Cie-
rastają, poprawiła się ich kondycja i zdro-
do trzeciego miesiąca życia cieląt. Musimy
Miesięczna produkcja mleka o zawartości
lęta mają lepszy apetyt, błyszczącą sierść
wotność – poinformowała Renata Pitera,
dbać o prawidłowy rozwój układu pokar-
tłuszczu 4,5% wynosi około 90 tys. litrów.
zootechnik w gospodarstwie Groblewski.
mowego naszych podopiecznych. Produkt
Krowy z gospodarstwa państwa Stillerów
Niezmiernie istotne jest, by do rozpuszcza-
Milkivit jest dobrej jakości i wydajności.
są sztucznie inseminowane. – Mamy wła-
Pan Jarosław Stiller, współwłaściciel gospodarstwa w Czarnowie, w towarzystwie pana
Łukasza Kałużnego (po lewej stronie), pracownika firmy Prem-Vit
i mniej chorują, a samo stosowanie preparatu mlekozastępczego jest korzystne pod
względem finansowym.
10
11
REPORTAŻ
Ranking uczestników IX
Trouw Futsal Agro Cup 2011:
Zdobywcy nagród
indywidualnych:
1. Mieszalnia Pasz, Złotów
Najmłodszy zawodnik turnieju
2. Agrolok, Golub-Dobrzyń
Hubert Spychała, CeHaVe Pasze
3. Provimi Blok Dobryszyce
Najstarszy zawodnik
4. Trouw Nutrition Polska, Grodzisk Mazowiecki
Wojciech Gołąbek, Provimi Bieganów
5. Bunge, Kruszwica
Najlepszy bramkarz
6. Cargill (LNB), Kiszkowo
Leszek Molik, Provimi Blok Dobryszyce
gospodarz turnieju Trouw Nutrition – ulega-
7. CeHaVe Pasze, Szamotuły
Król strzelców
Historia zmagań
jąc MP Złotów 0:2. W drugim meczu 1/2 finału
8. Osadkowski & Cebulski, Legnica
Michał Janakowski, TNP – 9 bramek
Agrolok pokonał Provimi Dobryszyce 1:0.
9. Kopalnia Soli „Kłodawa” SA
Najlepszy zawodnik turnieju
Pierwszy turniej odbył się w 2003 r. w ośrodku MOSiR w Głubczycach. Kolejne edycje imprezy,
W wielkim finale IX TROUW AGRO FUTSAL CUP
10. De Heus, Łęczyca
Tomasz Jopek, MP Złotów
począwszy od roku 2004, odbywają się w „Centrum Sportu i Kongresu” Bełchatów. Dotychczas
2011 – zespół Mieszalni Pasz Złotów (finalista
11. Osadkowski SA, Bierutów
w zawodach wzięły udział takie firmy, jak: Agrolok, Agrowit (zwycięzca trzech kolejnych edycji),
turnieju 2010) zademonstrował wielką wolę
12. Provimi, Bieganów
Animex Zamość, BASF, LNB/ Cargill Kiszkowo, CeHaVe, Contipasz, De Heus, Dossche (zwycięzca
zwycięstwa, popartą dobrą taktyką na bo-
IX MIĘDZYNARODOWY TROUW FUTSAL AGRO CUP 2011
Turniej halowej piłki nożnej o międzynarodowej formule rozegrany został 18 lutego 2011 r. w kompleksie sportowym w Bełchatowie. TROUW FUTSAL AGRO CUP
to otwarta impreza dla firm z branży „Agro”, która zorganizowana została już po
raz dziewiąty przez firmę Trouw Nutrition Polska.
pierwszego turnieju), DSM, Golpasz, Hima, Karex, Koudijs, Mieszalnia Pasz Złotów, Neorol, Osad-
isku, i zasłużenie pokonał zespół Agroloku 3:1.
kowski-Cebulski, PPZP Przybkowo, Premvit, Provimi Bieganów, Provimi Blok Dobryszyce, Provimi
W spotkaniu o trzecie miejsce triumfowała
Olsztynek, Provit Kutno, Rolimpex Kętrzyn, Spomis, Tadex, Tasomix – zwycięzca trzech ostatnich
ekipa Provimi Dobryszyce, zwyciężając TNP 2:1
turniejów (2008-2010). W tym roku do grona uczestników dołączyły zespoły: Bunge Kruszwica,
Rozgrywki przebiegały w sportowej atmosfe-
Kopalni Soli „Kłodawa” SA oraz Osadkowski SA.
rze, pomimo momentami niezwykle zaciętej
tion Polska. X TROUW FUTSAL AGRO CUP 2011
„…Patrząc na poziom sportowy turnieju,
widać, jak systematycznie rośnie, z roku
na rok. Świadczy to o tym, że branża paszowa staje się jeszcze bardziej profesjonalna nie tylko w wymiarze biznesowym,
ale również piłkarskim. Najważniejsze
podczas tej imprezy jest to, że firmy, które
na co dzień są konkurentami rynkowymi
i partnerami w interesach, na placu gry
walczą przy zachowaniu zasad fairplay,
a po zawodach spotykają się jako przyjaciele z boiska, których łączy wspólna
pasja do piłki nożnej...” – powiedział
rozpoczął się od przemarszu wszystkich ekip,
Krzysztof Śliwa podczas wieczornego wy-
W roku ubiegłym zespół firmy TASOMIX, odnosząc zwycięstwo po raz trzeci z rzędu, zdobył na
a uroczystego otwarcia dokonał Krzysztof Śli-
stąpienia podsumowującego całodzienne
własność Puchar Przechodni Przemysłu Paszowego. W tym roku nowy puchar, ufundowany
wa – dyrektor sprzedaży i marketingu, członek
zmagania zawodników.
przez Tasomix, z rąk Damiana Szczypkowskiego, dyrektora handlowego, odebrał kapitan dru-
gry. Zawodnicy zagrali nie tylko z ogromnym
zaangażowaniem, pozostawiając serce i pot na
Otwarcie turnieju
15 minut (2 połowy bez zmiany stron). Me-
boiskach, ale pokazali, że drużyny systematycz-
cze w grupach eliminacyjnych odbywały
nie podnoszą swoje umiejętności gry w futsal.
Drużyny w wyniku losowania podzielono
się w systemie „każdy z każdym”. Następnie
Zaowocowało to wysokim poziomem sporto-
na trzy 4-zespołowe grupy. Ze względu na
zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w każ-
wym rozgrywek. Mieliśmy okazję oglądać wiele
nieobecność zwycięzcy turnieju sprzed roku
dej z grup zostali podzieleni na dwie 3-ze-
interesujących akcji zespołowych, jak i popiso-
– w dwóch grupach zostały rozstawione dru-
społowe grupy finałowe. Po bardzo zaciętej
we zagrania indywidualne doskonale wyszko-
żyny, które zajęły w roku 2010 miejsce drugie
rywalizacji w pierwszym półfinale „przepadł”
lonych technicznie zawodników. i trzecie: w grupie A – Mieszalnia Pasz Złotów,
w grupie B – Agrolok. W grupie C – rozstawiony został gospodarz imprezy – Trouw Nutri-
Zdobywcy Pucharu Przechodniego Przemysłu Paszowego,
zawodnicy firmy Mieszalni Pasz w Złotowie
Puchar Przechodni Przemysłu Paszowego
Trouw Futsal Agro Cup
żyny MP Złotów i jej prezes – Julian Brewka. Zawodnicy ze Złotowa zastrzegli, że zrobią wszyst-
zarządu Trouw Nutrition Polska. Pan Krzysztof
podziękował uczestnikom za przybycie na IX
Klasyfikacja końcowa
Międzynarodowy Trouw Futsal Agro Cup ży-
ko, co w ich mocy, by podczas jubileuszowego, X MIĘDZYNARODOWEGO TROUW FUTSAL
AGRO CUP 2012, Puchar Przechodni Przemysłu Paszowego pozostał w ich rękach. Wszyscy, bez
cząc pozytywnych emocji i sportowej rywali-
Dzień pełen sportowych emocji zakończył
wyjątku, uczestnicy zadeklarowali, że na pewno pojawią się na kolejnej edycji turnieju.
zacji przy zachowaniu zasad fair play.
uroczysty bankiet, podczas którego zostały
Dobrym duchem imprezy, trzymającym od początku do końca rękę na pulsie, był Grzegorz
Przebieg rywalizacji
rozdane puchary i medale dla wszystkich ze-
Gliczyński, przedstawiciel Trouw Nutrition Polska, pomysłodawca turnieju.
społów oraz nagrody indywidualne dla naj-
Na duże podziękowania zasłużyli Beata Próba i Janusz Biegański z „Centrum Sportu i Kon-
Wszystkie spotkania rozgrywane były przy
lepszych zawodników. Wręczyli je: Krzysztof
ferencji” w Bełchatowie za pomoc w zorganizowaniu IX TROUW FUTSAL AGRO CUP 2011,
Śliwa oraz Jarosław Arciszewski – szef sprze-
który – jak powiedział komentujący wydarzenia Żelisław Żyżyński – bardzo pozytywnie
daży B2D Trouw Nutrition Polska.
zaskoczył go wysokim poziomem sportowym i profesjonalną organizacją.
udziale 5 zawodników w każdej z drużyn
(4 zawodników w polu + bramkarz) w czasie
Zawodnicy firmy Trouw Nutrition Polska
12
13
Z ŻYCIA TNP
Świnka na dachu
temu, że tworzymy zwartą grupę, jesteśmy
traktowani jak duży odbiorca, co stawia nas
w dużo korzystniejszej pozycji przy wszelkiego
rodzaju rozmowach. Nasze sugestie są bardzo
Na dachu budynku Spółdzielni Eko-Tucz w Książu Wielkim w niekonwencjonalny
sposób mierzy się kierunek wiatru. Wiatromierz to świnka, która tańczy tak, jak wiatr
jej zagra. To również swoisty symbol specyfiki hodowli grupy producenckiej.
Targi, targi, targi
poważnie traktowane i mamy dużo większą
siłę przebicia” – relacjonował prezes grupy
producenckiej. Podczas spotkania rozmowy
dotyczyły między innymi ewentualnych całosamochodowych dostaw luzem pasz produdługie terminy płatności, wyższe wymagania
kowanych przez Trouw Nutrition Polska i zaku-
jakościowe rynku. „Ceny trzody były bardzo
pu silosów do ich przechowywania.
niekorzystne, chcieliśmy pominąć tym sposobem pośredników i jako grupa wywalczyć
Droga do sukcesu
lepszą cenę skupu trzody, co systematycznie
Grupa skorzystała z kredytu inwestycyjne-
z roku na rok nam się udaje. Odnotowujemy
go dla grup producentów rolnych na zakup
zdecydowanie lepsze przychody (około 20%
100 sztuk loszek hodowlanych o wysokich
wyższe), działając razem, niż gdy każdy pro-
parametrach genetycznych. Rozprowadzi-
sperował sam” – zapewniał pan Lucjan.
ła je między swoich członków, co znacznie
Nauka nie poszła w las
poprawiło mięsność produkowanych tucz-
Jest to grupa produkująca głównie trzodę
kontaktów handlowych z ubojniami i prze-
chlewną. „Nie hodujemy jednej dominującej
twórcami zainteresowanymi kupnem żyw-
rasy, w tej chwili są to już raczej same krzy-
ca wieprzowego wysokiej jakości. Roczna
żówki. Staramy się korzystać z fachowego do-
produkcja w grupie wynosi 12 000 sztuk
radztwa ekonomiczno-organizacyjnego, nie-
tuczników o mięsności w granicach 55-65%
ustannie organizujemy szkolenia mające na
i 3000 sztuk prosiąt. Jest ona systematycz-
celu poszerzenie wiedzy członków grupy na
nie zwiększana. Obecnie 90% tuczników
tematy związane z hodowlą trzody. Insemi-
sprzedawane jest poprzez Spółdzielnię.
nacji dokonujemy sami, własnym sumptem,
W 2000 roku grupa dostosowała punkt
w tej dziedzinie, jak i w dziedzinie profilaktyki
skupu żywca wieprzowego do wymagań
18 marca 2011 roku odbyło się w Książu Wiel-
zdrowotnej świń między innymi przeszliśmy
unijnych, dzięki czemu możliwa jest sprze-
kim spotkanie przedstawicieli Trouw Nutrition
odpowiednie szkolenia. Wiele rzeczy potra-
daż trzody nie tylko w kraju, ale i za granicą.
Firma Trouw Nutrition Polska uczestniczyła w tegorocznych targach.
Pan Lucjan Gołąb, prezes Spóldzielni Eko-Tucz
oraz członkowie zarządu
ników. Taka sytuacja ułatwiła nawiązanie
Polska: Jarosława Arciszewskiego – managera
urosła do 46 producentów trzody chlewnej
fimy przy trzodzie wykonać samodzielnie,
Na dzień dzisiejszy sprzedaż prowadzona
W dniach 25-27.02 w Poznaniu odbyły się w hali Arena XI Międzynarodowe Targi Ferma Bydła
działu B2D, Jakuba Powroźnego – regional-
z gmin: Książ Wielki, Miechów, Kozłów, Charsz-
jak na przykład szczepienia, ale mamy też za-
jest do kilku stałych odbiorców na terenie
oraz Salon Wozów Paszowych i Maszyn do Zbioru i Konserwacji Pasz, gdzie przedstawiciele ho-
nego kierownika sprzedaży, Grzegorza Woj-
nica, Słaboszów i Gołcza. Grupa zorganizo-
przyjaźnionego lekarza weterynarii, Andrzeja
województwa małopolskiego. Główne zało-
dowców bydła, związków branżowych i instytucji oraz producenci rolni zainteresowani proble-
ciechowskiego – konsultanta ds. żywienia
wała się dzięki współpracy producentów
Plutę, który służy nam pomocą i radą” – po-
żenia spółdzielni obejmują wszechstronne
matyką współczesnej hodowli mogli uczestniczyć w specjalistycznych konferencjach, takich
z członkami Spółdzielni Eko-Tucz. Było to
trzody, pracowników Ośrodka Doradztwa
wiedział Lucjan Gołąb. Spółdzielnia Eko-Tucz
działania na rzecz podnoszenia poziomu pro-
jak Forum Hodowli Bydła oraz Pasze Objętościowe – Najważniejsze w Żywieniu Bydła.
pierwsze, oficjalne i mające ukazać transpa-
Rolniczego w Modliszewicach oraz lekarza
posiada działkę o powierzchni 0,13 ha, na
dukcji, jakości i zbytu produkcji, stosowanie
Na XVII Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach, w dniach
rentność działań, spotkanie z zarządem grupy
weterynarii – Michała Bystronia. Następnym
której znajduje się budynek biurowo-maga-
racjonalnych i nowoczesnych metod produk-
11-13.03, zwiedzających zapoznano z najnowszymi produktami i usługami oraz niezwykle
– wcześniejsze odbywały się tylko z Panem
etapem było przekonanie jej założycieli
zynowy, zaopatruje swoich członków w kom-
cji, wspólną profilaktykę dotyczącą zdrowia
cenną praktyczną wiedzą. Można było obejrzeć nowoczesny sprzęt i wyposażenie dla rol-
prezesem Lucjanem Gołębiem.
i członków, że działanie zespołowe może być
ponenty paszowe, mieszanki uzupełniające
zwierząt w gospodarstwach członków oraz
nictwa, m.in. wszystkie marki ciągników rolniczych dostępne na polskim rynku oraz szeroką
We wspólnocie siła
jedną z dróg poprawy sytuacji dochodowej
pełnoporcjowe itp. „Działając razem, możemy
opracowanie jednolitego programu żywie-
gamę sprzętu rolniczego. Stoisko TNP odwiedziło bardzo wielu gości, za co serdecznie dzię-
ich gospodarstw, ponieważ istotnym powo-
również negocjować korzystniejsze ceny u za-
nia trzody chlewnej. Dzięki dobrze zorgani-
kujemy. Spotkania podczas targów z klientami zaprocentowały konkretnymi zamówieniami.
Grupa powstała 16 lat temu. W zeszłym roku
dem powstania grupy były właśnie względy
opatrujących nas firm, jak na przykład Trouw
zowanej pracy i zaangażowaniu działaczy
Jesteśmy przekonani, że tegoroczne targi pozwoliły Państwu lepiej zapoznać się z naszą fir-
obchodziła 15-lecie istnienia. Na początku
ekonomiczne, pogarszająca się koniunktu-
Nutrition Polska, z którą współpracujemy od
Spółdzielni Eko-Tucz wszystkie wytyczone
mą, a złożone zamówienia tylko potwierdzają dobry wybór partnera do biznesu. Wszystkim
grupa zrzeszała 24 osoby, z czasem liczba
ra w rolnictwie, spadające ceny, brak zbytu,
12 lat i jest naszym głównym dostawcą. Dzięki
cele i zadania są sukcesywnie realizowane.
odwiedzającym dziękujemy za obecność i zapraszamy do dalszej współpracy.
14
15
WETERYNARIA
Nowe strategie żywienia i optymalizacji
przebiegu metabolicznych procesów u krów
mlecznych w okresie okołoporodowym
w pierwszej z faz odpowiednią kondycję
zwierząt (BCS), a duży udział w dawce pokarmowej pasz objętościowych pozwala utrzymać optymalną pojemność żwacza (pobudzanie rozwoju jego kosmków). Można w ten
sposób – pomimo utraty apetytu – pokryć
wysokie zapotrzebowanie krów na energię.
Ponadto żywienie przeprowadzane w ten
sposób w pierwszych 45 dniach zasuszenia
jest bardzo oszczędne w sensie ekonomicz-
dr wet. Przemysław Dudko
nym. Natomiast drugi okres (steaming-up)
Katedra Weterynarii, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, UP Poznań
umożliwia nam lepszą kontrolę nad krowami
przed porodem i można ewentualnie podać takie dodatki paszowe (suplementy), jak
Podstawą prawidłowego przebiegu kolejnej laktacji oraz opłacalnej produkcji mleka jest
właściwe żywienie i zarządzanie grupą krów będących aktualnie w okresie okołoporodowym. Wymaga to oczywiście wykorzystywania aktualnych analiz ich krwi lub treści żwacza
przy zarządzaniu stadem. Ponadto należy w tym celu umiejętnie połączyć posiadaną wiedzę
na temat zapotrzebowania tych zwierząt na składniki pokarmowe i przeanalizować ich wpływ
na zachodzące w organizmach krów procesy metaboliczne.
wprowadzić do gospodarstw, które prakty-
Niedobór ten uruchamia rezerwy ener-
kują „krótki okres zasuszenia”. Natomiast krót-
getyczne z tkanki tłuszczowej, czemu
częste w tym czasie przemieszczanie się grup
ki okres zasuszania wynika z tego, że gruczoł
z jednej strony towarzyszy uwalnianie
krów jest dla nich sytuacją stresogenną oraz
mlekowy przeważnie nie wymaga aż 60 dni
proporcjonalnych do nasilenia procesu
dodatkowo zmniejszy to ilość pobieranej
regeneracji. Jednak najkrótszy czas niezbęd-
ilości ciał ketonowych, a z drugiej sprzyja
przez nie paszy.
ny do pełnej jego regeneracji wynosi 35 do
to stłuszczeniu wątroby. To z kolei obniża
40 dni. Potencjalne korzyści z krótkotrwałego
wydajność mleczną krowy i pojawiają się
u niej problemy z zacieleniem. Aby zapo-
zagęszczenie wśród zwierząt zasuszonych,
biec temu ujemnemu na początku laktacji
dzi u nich wtedy do uruchomienia rezerw energe-
Bilansowanie dawek
żywieniowych
zasuszania krów w jednej grupie to mniejsze
mniej stresu z racji ich przemieszczania się
bilansowi energetycznemu, wprowadza
tycznych nagromadzonych w formie zapasowe-
Skuteczną alternatywą okazać się może za-
i mniej zmian w dawkach pokarmowych. Po-
się w wielu farmach pokarmowe dawki
go tłuszczu. By uniknąć tych dość niekorzystnych
proponowane przez Vargę (2003) utworzenie
maga to stabilnie utrzymać kondycję krów
z nadmiarem zboża i tłuszczu. A to po-
dla hodowców procesów, należy odpowiednio
jednej grupy krów zasuszonych, która ma
(prawidłowa BCS) do chwili porodu oraz
draża żywienie krów oraz pogarsza sma-
populację bakterii zasiedlających żwacz, które
czyć skutki ujemnego w tym okresie bilansu
wytwarzają znaczne ilości lotnych kwasów tłusz-
W Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży
energetycznego ich organizmów.
czowych (LKT). Najbardziej tracą w tym czasie
cie zdrowia bydła, gdzie Igino Adrigheto
z Wenecji oraz Rafał Stachura z Lublina
przedstawili najnowszy sposób rozwiązy-
Żywienie wysokomlecznych krów w okresie
przedporodowym
postępowania jest jednak zbyt częsta zmiana
wanie się żwacza do dawki laktacyjnej, a zbyt
dobraną dawkę pokarmową można ograni-
cona właśnie zarządzaniu stadem w aspek-
(gorzkie). Negatywną konsekwencją takiego
dawek. Co niezupełnie zapewni przystoso-
W trosce o zdrowe bydło
odbyła się dwudniowa konferencja poświę-
związki glukoplastyczne czy sole anionowe
apetyt otłuszczone krowy i wieloródki, bo docho-
wania tego problemu. Według nich celem
Strategicznym celem żywienia krów w okre-
ustalać dawki pokarmowe, właściwie dobiera-
zbilansowaną dawkę (jak w okresie przej-
osiągnąć wyższą produkcję mleka oraz po-
kowitość paszy obarczonej nadmiarem
najnowszych badań z tego zakresu jest
sie przedporodowym jest zaadaptowanie
jąc źródła energii, w taki sposób, by wpłynąć na
ściowym): energia (skrobia) 15% (w suchej
prawić wskaźniki rozrodu. Pamiętać należy
tłuszczu. Dlatego układając dawkę pokar-
nie tylko dostarczenie w dawce żywienio-
ich żwacza, w taki sposób, aby przyjmując
zrównoważony przebieg procesów metabolicz-
masie), białko 13-14% s.m. Minimum 50%
też, że krótkotrwałe zasuszenie wymaga kon-
mową dla krów w okresie okołoporodo-
wej krowom niezbędnych komponentów,
niezbędną w okresie laktacji wysokoenerge-
nych organizmu krowy. Wziąwszy pod uwagę
s.m. powinna stanowić kiszonka z kukury-
sekwentnego podporządkowania się oraz
wym, należy tak dobierać źródła energii,
ale przede wszystkim ograniczenie do
tyczną dawkę pasz, mogły one pochłonąć
przy tym również możliwość skrócenia okresu
dzy i włókno strawne (niepochodzące z pasz
rzetelnego zarządzania stadem.
aby zrównoważyć przebieg procesów me-
minimum ryzyka wystąpienia u nich me-
zwiększone ilości lotnych kwasów tłuszczo-
zasuszenia z 60 do 35-40 dni. Przy tradycyjnym
objętościowych), np. łuski z nasion soi – 20%
tabolicznych chorób, które negatywnie
wych (LKT). Aby zaspokoić wysokie zapo-
60-dniowym okresie zasuszenia dawkę pokarmo-
s.m. W ten sposób można przez cały okres za-
wpływają na ich zdrowie oraz rozrodczość
trzebowanie krów na energię, dawkę pokar-
wą różnicuje się na dwa następujące sposoby:
suszenia skarmiać te same pasze, bez ryzyka
i mleczność. Varga (2003) podkreśla, że nie-
mową uzupełnia się przede wszystkim dużą
• w pierwszych 45 dniach (okres właściwego
zbędna w stadach wysokomlecznych krów
objętością zbóż. Zaś gdy odpowiednio do
okazuje się właściwa strategia ich żywie-
tej nowej sytuacji nie zaadaptujemy żwacza,
nia, zwłaszcza w okresie okołoporodowym
nastąpi podkliniczna kwasica (SARA), która
• na 2-3 tygodnie przed samym wyciele-
(3 tygodnie przed i 3 tygodnie po porodzie).
poza patologicznymi zmianami organizmu
Tym bardziej że w okresie zasuszenia tracą
zwierzęcia doprowadzi do znacznego spadku
one apetyt i spożywają mniej paszy, a poprzez właściwie zbilansowaną i odpowiednio
tabolicznych. Niezmiernie ważne jest przy
tym utrzymanie równowagi pomiędzy
nadmiernego otłuszczenia krowy. Zresztą tak
Żywienie tych zwierząt
po porodzie
zasuszania) spasa się głównie objętościowe pa-
zbilansowana dawka pokarmowa zmniejsza
Z racji dość szybko wzrastającej mleczno-
czowych) a kwasem szczawiooctowym,
sze z małym dodatkiem pasz energetycznych,
nakład niezbędnej pracy (jedno zadanie pa-
ści oraz zwiększającego się systematycznie
którego prekursorami są: propionian, glu-
szy) i ogranicza nadmierne przemieszczanie
w 2-3 pierwszych tygodniach po porodzie
koza, glukoneogenetyczne aminokwasy).
niem (okres przejściowy) podaje się mniej
się zwierząt w grupach technologicznych.
zapotrzebowania na energię dochodzi z jed-
Z uwagi na to, że przy zachowanej rów-
pasz objętościowych (steaming-up), a zwięk-
„Zasuszanie w jednej grupie” wdrożono już
nej strony do ujemnego bilansu, a z drugiej
nowadze między Acetylo-Co a kwasem
jego mleczności. Tym bardziej że łatwo fer-
sza się dodatek energetyczny.
przy tradycyjnym (60 dni) zasuszaniu, ale
strony sprzyja temu brak apetytu oraz nie-
szczawiooctowym właściwie funkcjonuje
mentujące węglowodany wydatnie zwiększą
Dzięki takiemu działaniu możemy zapewnić
według opinii Vargi (2003) można je również
adekwatne do potrzeb spożycie paszy.
cykl Krebsa oraz powstają niezbędne
ilością Acetyl-CoA (powstającego z tkanki tłuszczowej i z lotnych kwasów tłusz-
16
17
„
w procesach metabolicznych wiązania
WETERYNARIA
Aby zabezpieczyć przed subkliniczną kwasicą
wysokoenergetyczne cząsteczki ATP. Przy
ujemnym bilansie energetycznym wzrasta
żwacza (SARA) wskazane jest zintegrowanie dawki
ilość komponentów lipogenicznych (C2)
i wzmaga się proces syntezy Acetyl-CoA.
Ilość glukogenicznych komponentów (C3),
pokarmowej z suplementami (np. prekursorami glukozy)
które są niezbędne do syntezy kwasu szczawiooctowego, poważnie ogranicza wzma-
obniżając w ten sposób zawartość w niej zboża
gający się proces syntezy laktozy (komponent mleka). Dlatego w organizmach krów
powstaje nadmierna ilość komponentów
C2, które pod postacią tłuszczu odkładają
się w wątrobie, a to z kolei przyczynia się
do jej stłuszczenia. Nadmierna ilość kom-
”
ponentów C2 może ponadto doprowadzić
do ketozy. Podczas gdy przy za małej ilości
komponentów C3 względem C2 niewłaściwie funkcjonuje cykl Krebsa.
Integracja dawek pokarmowych z suplementami
Chociaż zdaniem naukowców z grupy Van
Kengelsa (2007) – przy właściwym dobraniu
źródeł energii – możliwe jest doprowadzenie jej oraz podtrzymanie równowagi pomiędzy komponentami C2 i C3. Przy czym,
podnosząc zawartość energii w dawce
pokarmowej równomiernie, powinniśmy
pozyskiwać ją zarówno z glikogenicznych
źródeł (zboże, skrobia, węglowodany strukturalne – włókno surowe), jak i lipogenicznych (zwłaszcza tłuszcze). Aby zabezpieczyć
przed subkliniczną kwasicą żwacza (SARA),
wskazane jest zintegrowanie dawki pokarmowej z suplementami (np. prekursorami glukozy) – obniża się w ten sposób
składniki pokarmowe do syntezy kwasu
na wyższą mleczność, a mleko o wyższej
te rozważania, warto podkreślić, że ujemny
do pobierania większych jej ilości oraz wła-
z racji zróżnicowania oraz złożoności prze-
zawartość w niej zboża. Dobrze zbilanso-
szczawiooctowego i podtrzymuje wysoki
zawartości tłuszczu korzystniej jest wypro-
bilans energetyczny pogarsza stan zdrowia
ściwie przygotować żwacz do tej ilości pa-
mian metabolicznych zachodzących w cią-
wane glukogeniczne dawki są chętnie po-
pułap produkcji laktozy (sprzyja to wysokiej
dukować po szczycie laktacji. Tym bardziej
krów wysokomlecznych i opłacalność pro-
szy, którą powinny spożyć w okresie laktacji.
gu tych 4-6 tygodni. Dlatego nadal nie-
bierane przez zwierzęta oraz podtrzymują
mleczności). Właściwe proporcje pomiędzy
że ewentualne straty (niższa jednostkowa
dukcji mleka. Sprzyja temu utrata apetytu,
Autorzy wielu badań podkreślają ważność
zbędne są badania pogłębiające wiedzę na
ich wysoką mleczność, jednak obniżają za-
ilością Acetylo-Co a kwasu szczawioocto-
cena za litr) rekompensuje poprawienie
z racji zmian hormonalnych zachodzących
procesu dobrania właściwej dawki pokarmo-
temat tego przejściowego w życiu krowy
wartość tłuszczu w mleku. Ponadto dawki
wego gwarantują prawidłowy przebieg
zdrowotności zwierząt, a wzrost poziomu
w okresie przedporodowym. W efekcie kro-
wej i sposobu utrzymywania krów w okresie
okresu (transition cow), aby zaprezentować
glukogeniczne pobudzają produkcję insu-
cyklu Krebsa i wytworzenie odpowiedniej
insuliny i zmniejszenie ilości NEFA w krwio-
wa, która 2 tygodnie przed porodem po-
zasuszenia i na początku laktacji. Chociaż
praktykom nowe i doskonalsze techniki ho-
liny, zmniejszają ilość niezestryfikowanych
ilości energii w formie ATP. Przy stosowaniu
biegu może wpłynąć na szybsze wystąpie-
winna pobierać ~11 kg suchej masy (s.m.),
praktycy i hodowcy nadal mają wiele pytań
dowlane, gdyż właściwie przeprowadzone
kwasów tłuszczowych (NEFA), z których
glukogenicznej dawki może zaniepokoić
nie pierwszego jajeczkowania po porodzie,
faktycznie spożywa jej o ~2-4 kg mniej. Stąd
oraz niejasności z tego zakresu. A to świad-
zasuszenie oraz przygotowanie krów do
to w pierwszym okresie laktacji pocho-
niższa zawartość tłuszczu w mleku. Jednak-
a co za tym idzie – poprawić wskaźni-
w okresie zasuszenia i na początku laktacji
czy, że okołoporodowy okres u krów nie jest
nowej laktacji stały się obecnie warunkiem
dzi tłuszcz w mleku. Dostarcza ponadto
że na początku laktacji lepiej jest postawić
ki zacieleń w stadzie. Podsumowując
należy pobudzać (stymulować) te zwierzęta
jeszcze właściwie poznany oraz zrozumiany,
opłacalnej produkcji mleka.
18
19
PO GODZINACH
Krzyżówka z przebiśniegiem
dla dzieci…
W lutym 2011 roku firma Trouw Nutrition Polska wspólnie z kluczowymi partnerami
handlowymi obdarowała maluchy z najmłodszych klas wybranych szkół na terenie
całego kraju specjalnie zaprojektowanymi i wyprodukowanymi zimowymi czapkami
w kolorach marki Happy Baby. Dziewczynki otrzymały nakrycia różowo-granatowe,
a chłopcy zielono-granatowe. Firma Trouw Nutrition oprócz kolorowych czapek
sprezentowała dzieciom również przybory szkolne.
• Szkoła Podstawowa im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy
• Publiczna Szkoła Podstawowa, Rozmierka, ul. Szkolna 3, 47-171 Rozmierz
• Szkoła Podstawowa w Chełmnie
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnej, ul. Powstańców Wlkp. 2, 64-421 Kamionna
• Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu, ul. Szkolna 27, 64-530 Kaźmierz
• Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Pogorzeli, ul. Parkowa 7, 63-860 Pogorzela
• Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych Rodziny Ulmów, Markowa
• Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Abramowie, ul. 22 Lipca 31, 21-143 Abramów
• Szkoła Podstawowa w Małyniu im. Krystyny Witulskiej, 99-232 Zadzim
• Szkoła Podstawowa, Łagiewniki Kościelne 14, gm. Kiszkowo
• Szkoła Podstawowa w Rojewicach im. bł. ks. Mariana Skrzypczaka, Rojewice 19, 88-111 Rojewice
Promocję „Happy Baby” w Szkole Podstawowej
pana Macieja Szczepaniaka (dystrybutora
Agro-Maz, panem Waldemarem Mazurem,
w Małyniu im. Krystyny Wituskiej przeprowa-
produktów TNP) wręczył kolorowe czapeczki
wręczali czapeczki maluchom. Jarosław Mo-
dził Marcin Winiarski (konsultant ds. żywienia
dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Markowej
rawski (regionalny przedstawiciel handlowy
z ramienia Trouw Nutrition), w kooperacji z fir-
im. Sług Bożych Rodziny Ulmów. Bartłomiej
TNP) odwiedził Publiczną Szkołę Podstawową
mą PHU Wertpol sp. z o.o., której prezesem
Kapela (konsultant ds. żywienia TNP) odwiedził
w Rozmierce. Przedsiębiorstwo Transporto-
zarządu jest pan Witold Grell. Pan Witold za-
kilka szkół: w Chełmnie, Kamionnej, Pogorzeli
wo-Handlowo-Usługowe reprezentował pan
kupił i przekazał szkole telewizor AKAI LCD.
oraz Kaźmierzu. Przekazanie prezentów dla
Klaudiusz Biniek. Dzieci postanowiły w orygi-
Szkołę w Małyniu odwiedził również Jarosław
dzieci odbyło się w obecności przedstawicieli
nalny sposób podziękować za czapki „Happy
Arciszewski (manager działu B2D). Wszy-
firm: ROL-MAR Hetmanowski, PHU Wojciech
Baby”, pozowały do zdjęcia z napisem DZIĘ-
scy uczestnicy otrzymali z rąk pani dyrektor,
Kalinowski, Turbańscy sp. z o.o. Szkoła Podsta-
KUJEMY. Promocja „Happy Baby” ucieszyła
mgr Agnieszki Bednarek, pamiątkowe dyplomy.
wowa im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Ko-
również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ła-
Szkołę Podstawową w Rojewicach imienia
nopnicy otrzymała upominki z rąk Andrzeja
giewnikach Kościelnych, w gminie Kiszkowo.
bł. ks. Mariana Skrzypczaka odwiedził Mariusz
Kałużnego (regionalnego kierownika sprze-
Upominki wręczał tam Maciej Święciochowski
Dobies (regionalny przedstawiciel handlowy
daży TNP). Do akcji „Happy Baby” z entuzja-
(konsultant ds. żywienia TNP) wraz z przedsta-
TNP), wraz z firmą Prem-Vit z Inowrocławia,
zmem przyłączył się lokalny dystrybutor TNP,
wicielem firmy Mar-Mi, panią Martą Hynder.
którą reprezentował Łukasz Kałużny. Przekaza-
firma Gabico z Konopnicy k. Wielunia, repre-
nie czapeczek oraz innych materiałów szkol-
zentowana przez państwa Iwonę i Romualda
Akcja bardzo spodobała się wszystkim malu-
nych odbyło się podczas corocznego balu
Godlińskich. Do Szkoły Podstawowej w Abra-
chom, które wzruszone dziękowały sponso-
karnawałowego dla dzieci, organizowanego
mowie im. Henryka Sienkiewicza pojechał
rom. Radości z prezentów nie było końca.
przez szkołę. Dariusz Suchaniak (regionalny
Marcin Soroczyński (regionalny przedstawiciel
Dziękujemy promotorom oraz współorgani-
przedstawiciel handlowy TNP), przy pomocy
handlowy TNP). Wspólnie z właścicielem firmy
zatorom całego przedsięwzięcia.
Nagrodą za prawidłowe rozwiązanie „Krzyżówki z przebiśniegiem” jest wybrany produkt z oferty Trouw Nutrition Polska.
Hasło wraz z adresem i numerem telefonu prosimy przesłać do 31 maja 2011 r. na adres: Martin&Jacob Sp. z o.o., ul. Fabryczna 14 D, 53-609 Wrocław.
Zwycięzcą „Krzyżówki imbirowej” została pani Danuta Barowicz z Krakowa. Serdecznie gratulujemy!
NO
WO
ŚĆ
Żywieniowy sposób na ograniczenie ryzyka
zalegania poporodowego
Poznaj CalFix – jedyny w Polsce, innowacyjny, opatentowany produkt
zapobiegający zaleganiom poporodowym.
Wieloletnie badanie w Centrum Badawczym Nutreco udowodniło, że CalFix:
•obniża ryzyko klinicznego zalegania poporodowego
•utrzymuje wysokie stężenie wapnia we krwi po wycieleniu
•nie wywołuje skutków ubocznych
•może obniżyć przypadki i koszty chorób nawet o 50%
CalFix. Zdrowie po porodzie
Ważne! CalFix jest produktem opatentowanym. Jego skład chemiczny oraz sposób działania są unikatowe zarówno w Polsce, jak i Europie.
Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 21/25
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: +48 22 755 03 00
fax: +48 22 755 03 72
e-mail: [email protected]
www.trouwnutrition.pl

Podobne dokumenty

Pobierz - Trouw Nutrition

Pobierz - Trouw Nutrition który przekazujemy w Państwa ręce. Jego wiodącym tematem jest bydło, a zwłaszcza krowy mleczne w okresie okołowycieleniowym. Jest to szczególnie trudny okres dla wysokowydajnych krów, ponieważ wyst...

Bardziej szczegółowo