ZARZĄDZENIE Nr 17/2006 Wójta Gminy Stare Pole z dnia 23 marca

Transkrypt

ZARZĄDZENIE Nr 17/2006 Wójta Gminy Stare Pole z dnia 23 marca
ZARZĄDZENIE Nr 17/2006
Wójta Gminy Stare Pole
z dnia 23 marca 2006 r.
w sprawie zmiany budŜetu gminy na 2006 rok .
Na podstawie art.186 ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ) oraz § 7 Uchwały Nr XXV/199/2006 Rady Gminy Stare
Pole z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy na 2006 r. zarządza się co
następuje:
§ 1.
1. Ustala się dochody budŜetu gminy Stare Pole na 2006 r.
w wysokości
9.659.299 ,- zł.
na skutek:
- zmniejszenia
0 ,- zł.
- zwiększenia
9.895 ,- zł.
Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Ustala się wydatki budŜetu gminy Stare Pole na 2006 r.
w wysokości
10.268.118 ,- zł.
na skutek:
- zmniejszenia
26.068 ,- zł.
- zwiększenia
35.963 ,- zł.
Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2.
Wydatki określone w § 1 obejmują wydatki na realizację zadań bieŜących z zakresu
administracji rządowej na 2006 r.
w wysokości
1.442.190 ,- zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia .
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Podobne dokumenty