Formularz rejestracyjny

Transkrypt

Formularz rejestracyjny
Konferencja Międzynarodowa
Mieszkać w mieście
Problemy i wyzwania
dla kształtowania współczesnej polityki mieszkaniowej
FORMULARZ REJESTRACYJNY
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego na adres
[email protected] do dn. 15/06/2016 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc Organizatorzy zastrzegają
sobie prawo potwierdzenia udziału Uczestnika najpóźniej do dn. 20/06/2016 r.
TERMIN:
23-24/06/2016
MIEJSCE:
Gdyńska Szkoła Filmowa, Plac Grunwaldzki 2 81-372 Gdynia
DANE UCZESTNIKA
Tytuł , stopień naukowy
Imię i nazwisko
Nazwa organizacji
Stanowisko
E-mail
Telefon
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdów ani noclegów.
Zgłaszam udział w konferencji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym
przez organizatorów konferencji "Mieszkać w mieście" w celach związanych z organizacją i przebiegiem
Konferencji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 26
czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182)
Zgodnie z ustawą o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (tj. z dnia 17 maja
2006 r. Dz.U. Nr 90, poz. 631) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach
informacyjnych i promujących konferencję.
……………………………………………................
/MIEJSCOWOŚĆ, DATA/
……………………………………………................
/PODPIS/

Podobne dokumenty