INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ FITNESS

Transkrypt

INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ FITNESS
INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ
FITNESS - NOWOCZESNE FORMY
GIMNASTYKI
część specjalistyczna
CEL: Przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego prowadzenie rekreacyjnych zajęć
FITNESS w sposób metodyczny, bezpieczny i efektywny. Przygotowanie to egzaminu
kwalifikującego i otrzymanie legitymacji instruktorskiej.
UCZESTNICY: Osoby pełnoletnie z wykształceniem min. średnim.
WARUNKI REKRUTACJI: Posiadanie: dobrej kondycji, wyczucia rytmu, empatyczne podejście
do ludzi (potencjalnych klientów) oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do
uczestnictwa w kursie; złożenie kompletu dokumentów.
rekrutacja ciągła (decyduje kolejność zgłoszeń)
TRYB KURSU: weekendowy (sesje sobotnio-niedzielne)
CZAS TRWANIA: Od 2m-cy do 3m-cy
LICZBA GODZIN: 90h - część specjalistyczna (tylko zajęcia praktyczne)
WYBRANE TREŚCI PROGRAMOWE: Nauka metodyki prowadzenia zajęć grupowych przy
muzyce typu: aerobik, shape fit ball n, step, stretching i inne
FORMA ZALICZENIA: Podczas trwania kursu zaliczenia i sprawdzian wiedzy praktycznej,
uczestnictwo z zajęciach, końcowy egzamin
Termin zajęć: Kurs instruktorski odbywa się po zgłoszeniu 20 osób. Po pierwszym spotkaniu
organizacyjnym następuje ustalenie kolejnych terminów spotkań
CENA: ok. 1000zł
DOKUMENT KOŃCOWY: legitymacja instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością
FITNESS - NOWOCZESNE FORMY GIMNASTYKI
Aby uzyskać uprawnienia (legitymację) instruktora rekreacji ruchowej należy ukończyć również:
kurs instruktora rekreacji ruchowej -część ogólną (płatna osobno; nabór i kurs prowadzony
niezależnie od części specjalistycznej. Zajęcia na obiektach AWF w Krakowie.
Koszt kursu Instruktora rekreacji ruchowej część ogólna ok.400,00 zł absolwenci studiów kier
WF ok.200,00 zł (z części ogólnej zwolnieni są absolwenci kierunku turystyka i rekreacja lub
osoby posiadające uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej wydane przez AWF)
Po zakończeniu kursu części ogólnej i specjalistycznej należy złożyć do CEZ wniosek o wydanie
legitymacji instruktorskiej + opłata za legitymację 20,00 złotych.

Podobne dokumenty