Kulturalna podróż do Polski

Transkrypt

Kulturalna podróż do Polski
Ewa Kulak
Kulturalna podró¿ do Polski
niedziela, 17 lipiec 2005
Na pocz±tku czerwca razem z trio kolumbijskiej muzyki andyjskiej „Alvané― (nazwa grupy nadana zosta³a w ho³dzie
pedagogowi i kompozytorowi z Valle del Cauca, Alfonso Valdiri Vanegas), wybrali¶my siê z kulturaln± podró¿± do
Polski. Naszymi g³Ã³wnymi zadaniami podczas planowanej, miesiêcznej przygody by³o przedstawienie Polakom
kolumbijskiej, andyjskiej muzyki folklorystycznej i prezentacja ksi±¿ki: „Dziennik kawowy. Notatki z podró¿y do Kolumbii―.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
„Alvané―, instrumentalne trio, jest typow± grup± interpretuj±c± muzykê andyjsk±, która przy tej okazji zaprezentowa³a
Polsce niewielk± cz±stkê tego, czym muzycznie jest Kolumbia. „Alvané― jest instrumentalnym spotkaniem wcze¶niejszych
do¶wiadczeñ trójki muzyków pochodz±cych z trzech g³Ã³wnych miast Kolumbii. Mario Andrés Carvajal (Bogota)
interpretuje andyjsk± bandolê kolumbijsk±, instrument o 12-u strunach zaadoptowany od w³oskiej mandoliny i
hiszpañskiej bandurrii; Juan Diego Aristizábal (MedellÃ-n), ze swoj± gitar± o arabskich korzeniach, zaadoptowan± od
Hiszpanów interpretuje na tym instrumencie harmoniczn± bazê utworów; wreszcie, Alejandro León Carvajal (Cali),
interpretuje tiple – autochtoniczny instrument kolumbijski, który jest adaptacj± kreolskiego guitarrillo przywiezionego do
Nowego ¦wiata na statkach Krzysztofa Kolumba i u¿ywanego do rytmicznego akompaniamentu.
Trio „Alvané― zaproszone przez Ambasadê Kolumbii w Polsce da³o ponad 20 koncertów w: Warszawie, Lesznie,
Lublinie, Poznaniu i wielu miastach Wielkopolski. Na zaproszenie Konsula Honorowego Kolumbii odwiedzi³o równie¿
Kijów, stolicê Ukrainy.
Ukoronowaniem muzycznego pobytu by³ wystêp „Alvané― jako specjalnego go¶cia na Festiwalu Folklorystycznym w
Polsce organizowanym ka¿dego roku w Kazimierzu nad Wis³±. Oko³o 2500 osób, które uczestniczy³y w koncertach
trio zachwyci³o siê rytmami kolumbijskich: pasillo, bambuco, guabina, torbellino, itd. W ho³dzie dla Polski trio
przygotowa³o aran¿acjê i doskona³e wykonanie patriotycznego, polskiego utworu, bardzo bliskiego moim rodakom
„Czerwonych maków na Monte Cassino―, który przyjêty zosta³ z ogromnym wzruszeniem i entuzjazmem podczas
wszystkich wystêpów. Zdjêcia z podró¿y ogl±daæ mo¿na na stronie web grupy www.bandolitis.com.
Poza spotkaniami muzycznymi pobyt w Polsce zwi±zany by³ z promocj± „Dziennika kawowego―. Najwiêksze literackie
spotkanie zorganizowane w moim rodzinnym mie¶cie – Gostyniu (Promocja ksi±¿ki w Polsce) okaza³o siê
niezapomnianym wydarzeniem kulturalnym, na którym zgromadzi³o siê ponad 120 osób, które z ogromn± uwag± i
zainteresowaniem wys³ucha³y, jak naprawdê wygl±da Kolumbia, spróbowa³y najbardziej charakterystycznego smaku
tej ziemi – kolumbijskiej kawy Juana Valdez, degustowa³y danie tak egzotyczne, jakim s± dla nas mrówki pupiatki, po
czym zapozna³y siê z pierwsz±, polsk± ksi±¿k± o Kolumbii wydan± w ci±gu ostatnich 40 lat przez Polaka.
Podczas naszego pobytu w Polsce zorganizowali¶my równie¿ wiele konferencji i warsztatów dydaktycznych
przeznaczonych dla uczniów szkó³ ¶rednich, podczas których starali¶my siê przekazaæ m³odym Polakom informacje
dotycz±ce geografii, zwyczajów, kultury i gastronomii tego jak¿e odleg³ego i egzotycznego kraju, jakim jest dla nas
Kolumbia. Fotografie z tych spotkañ znale¼æ mo¿na w albumie zatytu³owanym Konferencje i warsztaty o Kolumbii w
szko³ach.
http://www.kolumbijsko.com
_PDF_POWERED
_PDF_GENERATED 4 March, 2017, 02:39

Podobne dokumenty