Ruciane-Nida: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego

Transkrypt

Ruciane-Nida: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=86888&rok=2014-03-14
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 54196-2014 z dnia 2014-02-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ruciane-Nida
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego I klasy jakości, spełniającego poniższe parametry: - gęstość: w 15°C - max 0,860
kg/l (tożsamo w 20°C - max 0,835 kg/l) - wartość opałowa -...
Termin składania ofert: 2014-02-26
Ruciane-Nida: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, numer postępowania 1/ZP/2014
Numer ogłoszenia: 86888 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 54196 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie, Wierzba 7, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 423 16 19, faks
87 423 66 19.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: inna jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, numer postępowania 1/ZP/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego I klasy jakości, spełniającego poniższe
parametry: - gęstość: w 15°C - max 0,860 kg/l (tożsamo w 20°C - max 0,835 kg/l) - wartość opałowa - min 42,6 MJ/kg - temperatura zapłonu - min 56°C - zawartość
siarki - max 0,20% - lepkość kinetyczna - max 6,00 m2/s Dostawa oleju odbędzie się na zgłoszenie telefoniczne pracownika PAN DPT w Wierzbie: - w ciągu 48 godzin
1z2
2014-03-14 12:27
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=86888&rok=2014-03-14
od zgłoszenia, - w ilościach określonych w zgłoszeniu. Planowana łączna ilość oleju wynosi 70 000 litrów. Ostateczna ilość zamówienia realizowana w ramach umowy
może ulec zmniejszeniu. Miejsce dostawy oleju: kotłownie PAN DPT w Wierzbie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk, Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 213325,82 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 253400,00
Oferta z najniższą ceną: 253400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 255500,00
Waluta: PLN.
2z2
2014-03-14 12:27