Wstęp ROZDZIAŁ I Istota bezpieczeństwa i porządku publicznego 1

Transkrypt

Wstęp ROZDZIAŁ I Istota bezpieczeństwa i porządku publicznego 1
Spis treści:
Wstęp
ROZDZIAŁ I
Istota bezpieczeństwa i porządku publicznego
1.Pojęcie bezpieczeństwa i jego rodzaje
2.Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego
3.Określenie administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego
4.Klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego
1) Pojęcie zagrożeń
2) Źródła i rodzaje zagrożeń
3) Zagrożenia naturalne
4) Człowiek jako źródło zagrożeń
5.Zmienność zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego
6.Podsumowanie
Literatura
ROZDZIAŁ II
Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie państwa
1.Prawo do bezpieczeństwa i zapewnienia porządku publicznego w prawie międzynarodowym i
wspólnotowym
2.Prawo do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w polskim systemie prawnym
3.Roszczenia jednostki w związku z prawem do bezpieczeństwa i zapewnienia porządku publicznego
4.Podsumowanie
Literatura
ROZDZIAŁ III
System organów administracji właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego
1.Uwagi ogólne
2.Organy administracji rządowej o charakterze ogólnym
3.Formacje uzbrojone
1) Policja
2) Straż Graniczna
3) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu
4) Centralne Biuro Antykorupcyjne
5) Żandarmeria Wojskowa
6) Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego
7) Biuro Ochrony Rządu
4.Policja administracyjna
5.Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
6.Podsumowanie
Literatura
ROZDZIAŁ IV
Organizacje pozarządowe i podmioty prywatne (komercyjne) działające w zakresie bezpieczeństwa i
porządku publicznego
1.Uwagi ogólne
2.Organizacje pozarządowe
3.Firmy ochrony osób i mienia
4.Działalność detektywistyczna
5.Wewnętrzne służby ochrony
6.Służby porządkowe i służby informacyjne organizatorów imprez mađsowych
7.Podsumowanie
Literatura
ROZDZIAŁ V
Prawne formy działania administracji
1.Uwagi ogólne
2.Prawne formy działania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego
3.Stosowanie ogólnych prawnych form działania
4.Szczególne formy działania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego
5.Czynności operacyjno-rozpoznawcze
6.Wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych
7.Podsumowanie
Literatura
Zakończenie
Wykaz aktów normatywnych