Zapytanie ofertowe - Bilety Belfast

Transkrypt

Zapytanie ofertowe - Bilety Belfast
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zm. ), przepisy tej ustawy nie
mają zastosowania.
Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu
rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów lotniczych do Irlandii Północnej
dla projektu w programie PO WER (2016-1-PL01-KA102-025377) , pt.: „Pomagamy
seniorom. Budowlańcy i informatycy Zespołu Szkół Technicznych na zagranicznych stażach
zawodowych" według poniższego opisu:
RODZAJ USŁUGI
Bilety lotnicze (w dwie strony)
ZAPOTRZEBOWANIE
19 sztuk
UWAGI:
Kierunek: Belfast – Irlandia Północna
klasa ekonomiczna
19 osób dorosłych
wylot z lotniska w Polsce i powrót na lotnisko w Polsce – Katowice lub Kraków
Wylot 22 kwietnia 2017 (sobota) – przylot do kraju docelowego w tym samym dniu.
Powrót 20 maja 2017 (sobota) przylot do Polski w tym samym dniu.
Wymagane jest, aby oferowane propozycje połączeń uwzględniały najkorzystniejsze
połączenia pod względem długości trasy, czasu podróży. W przypadku połączeń
z przesiadkami – Zamawiający dopuszcza max. 1 przesiadkę.
Wykonawca zapewni bilet najtańszy na rynku na danej trasie, z uwzględnieniem
warunków podróży określonych przez Zamawiającego;
cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe,
manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę,
każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny (od 10 kg) oraz rejestrowany
(min. 20 kg);
w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą, Zamawiający dostarczy listę uczestników
z odpowiednimi danymi;
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia biletów w terminie 5 dnia od dnia
podpisania Umowy dotyczącej zakupu i dostawy biletów lotniczych, bezpośrednio do
siedziby Zamawiającego: Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim –
osobiście, drogą pocztową lub w przypadku odprawy elektronicznej na adres e-mail:
[email protected]
płatność nastąpi po dostarczeniu biletów, w terminie 7 dni od dnia złożenia
u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze.
Ofertę proszę złożyć osobiście, drogą pocztową, faxem lub pocztą elektroniczną
z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości: „Oferta cenowa – bilety lotnicze.
PO WER” do dnia 14 lutego 2017 do godz. 12.00 na adres: Zespół Szkół Technicznych,
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92, tel./fax 32 456 27 20, e-mail:
[email protected]
Oferta musi zostać wypełniona i podpisana na formularzu ofertowym – (zał. nr 1 do
zaproszenia).
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: p. Waldemar OLSZEWSKI, tel.
506 161 261.
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści
niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie. Modyfikacja treści
zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego
przekazanie Wykonawcom.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez
dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Podobne dokumenty