Przykładowa karta referencyjna klienta

Transkrypt

Przykładowa karta referencyjna klienta
Załącznik 01 do „Wytycznych”. Przykładowa karta referencyjna klienta
Projekt „Klient w centrum uwagi administracji” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
KARTA REFERENCYJNA KLIENTA URZĘDU [01/27]
Archiwa
ARCHIWUM PAŃSTWOWE
urząd centralnej administracji niezespolonej, podlegający Dyrekcji Archiwów Państwowych (30 urzędów)
Podstawowy zakres wykonywanych działań: kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego; ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów
archiwalnych; kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego; wydawanie odpisów, wypisów, wyciągów, reprodukcji
materiałów i zaświadczeń; prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki
Lp.
Kryteria
Składniki
1.
Podmiotowe
Następca prawny // Pełnomocnik // Interesant// Przedstawiciel
2.
Przedmiotowe
Akty notarialne // Akty stanu cywilnego // Lista narodowa DVL // Mienie zabużańskie //
Represje
//
Zameldowanie
//
Zatrudnienie
i
wynagrodzenie
[odpisy, reprodukcje, wyciągi, wypisy, zaświadczenia]
3.
Zależności
Wewnętrzna // Zewnętrzna niezależna // Zewnętrzna zależna
4.
Kontaktowe
E-mail // Faks // Internet // Osobiście // Poczta // SMS // Telefon
5.
Częstotliwości
6.
Osobowe
6.1.
6.2.
6.1.1.
Prawne
Firma zagraniczna - oddział // Firma zagraniczna - przedstawicielstwo //
Spółka akcyjna // Spółka cywilna // Spółka jawna // Spółka komandytowa // Spółka
komandytowo-akcyjna // Spółka partnerska // Spółka z o.o.
6.1.2.
Skali
Mikrofirma // Mała firma // Średnia firma // Duża firma
Związki społeczne
6.5.
Prawne
Fundacja // Kościół // Organizacja społeczna // Organizacja zawodowa //
Stowarzyszenie // Związek wyznaniowy
Zakłady opieki zdrowotnej
6.3.1.
6.4.
Cyklicznie // Jednorazowo // Kilkukrotnie, nieregularnie
Firmy
6.2.1.
6.3.
Komentarze (w tym anomalie)
Prawne
Publiczny ZOZ // Niepubliczny ZOZ
Osoby fizyczne
6.4.1.
Prawne
Osoba fizyczna // Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą // Osoba
fizyczna prowadząca działalność rolniczą
6.4.2.
Obywatelskie
Obywatel innego
Bez obywatelstwa
6.4.3.
Płciowe
Kobieta // Mężczyzna
6.4.4.
Zawodowe
Bezrobotny // Działalność gospodarcza // Emeryt // Rencista // Rentier // Rolnik //
Samozatrudnienie
//
Umowa
o
pracę
//
Umowa
o
dzieło
//
Umowa zlecenie
6.4.5.
Społeczne
Osoba samotna // Osoba pozostająca w związku małżeńskim // Osoba pozostająca
w związku małżeńskim z rozdzielnością majątkową // Osoba samotnie wychowująca
dziecko
6.4.6.
Wiekowe
< 13 // 13-15 // 16-17 // 18-25 // 26-59 // 60-64 // 65-74 // >75
kraju
//
Obywatel
kraju
UE
//
Obywatel
polski
//
Jednostki publiczne
6.5.1.
Administracyjne
Instytucja publiczno-prawna // Jednostka budżetowa // Kolegium odwoławcze //
Prokuratura // Sąd // Urząd administracji samorządowej // Urząd administracji
rządowej
6.5.2.
Zasięg terytorialny
Garnizon // Gmina // Izba // Kraj // Obwód // Oddział // Okręg // Placówka // Powiat //
Region // Rejon // Województwo