TP/220/42/12 - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych

Transkrypt

TP/220/42/12 - Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
al. Papieża Jana Pawła II nr 31
70-453 Szczecin
tel. 91 444 11 51, 91 444 12 02
Szczecin, 22.03.2012 r.
TP/220/42/12
INFORMACJA
O WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Uniwersytet Szczeciński na
Zapewnienie
zakwaterowania,
sal wykładowych
oraz usługi cateringowej
uczestnikom i wykładowcom studiów podyplomowych realizowanych w Szczecinie przez
Uniwersytet Szczeciński dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Niniejszym, działając na podstawie art. 92 w zw. z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, Uniwersytet Szczeciński jako Zamawiający, informuje o
wyborze oferty w postępowaniu
o zamówienie
publiczne
w trybie przetargu
.
.
meogramczonego.
Wybrana została oferta wykonawcy:
WARTA TOURIST Sp. z 0.0.
ul. Kosynierów Gdyńskich 82, 66-400 Gorzów Wlkp.
Wykonawca zaoferował następujące warunki cenowe:
Wartość brutto oferty: 186930,00 PLN.
Słownie złotych: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści 00/100.
Uzasadnienie wyboru:
oferta została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 PZP.
Z poważaniem,
orof. dr hab.
**
*
STARSZY RE 'fl$spółfinansowany
ds. Zamó
I
ień Puq,licl:nych
..
~
mgr Łkasz
~
NG .....
Gminskl
*C
**
*
*
cent
ru m
RozwOJu
a sob
ż
Ludzkich
ć
w
de arTarczuński
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty