Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko

Transkrypt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego
na lata 2014-2020
Oś 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.5 Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu
Olsztyn 16.01.2017
CZĄSTKOWA LISTA PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA
WNIOSKI WYBRANE DO DOFINANSOWANIA:
Lp.
Numer wniosku
Nazwa wnioskodawcy
Tytuł projektu
Koszt całkowity
projektu
Kwota
wnioskowanego
dofinasowania
Ocena KOP
1.
RPWM.01.05.02-280002/16
„AN-TER” Spółka Jawna –
Fijarczyk i Spółka
Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez
rozszerzenie oferty o produkty regionalne
832 710,00
310 432,50
31

Podobne dokumenty