Warsztaty nt wolontariatu, II Lo Legnica_warsztaty nt. wolontariatu

Transkrypt

Warsztaty nt wolontariatu, II Lo Legnica_warsztaty nt. wolontariatu
Uczennice II Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, Anna Dubicka i
Natalia Stachowicz zorganizowały w dniu 9 czerwca 2011 r. warsztaty
promujące ideę wolontariatu oraz poszerzające wiedzę o organizacjach
społecznych. Nad realizacją zadania czuwała pani mgr Barbara Jujeczka,
szkolny koordynator programów UNESCO.
Obydwie uczennice uczestniczyły jesienią ubiegłego roku w projekcie
To TakŜe Twój Świat 2010 - „Weź sprawy w swoje ręce”, którego tematem
były prawa obywatelskie oraz aktywny udział obywateli w Ŝyciu społeczności
lokalnych. Tematyka projektu, a takŜe kontrowersyjne wypowiedzi
współuczestników, dotyczące roli organizacji społecznych, zainspirowały
Annę i Natalię do zorganizowania dla swoich szkolnych kolegów
jednodniowych warsztatów nt. uczestnictwa w Ŝyciu społecznym.
W czasie trwania warsztatów uczniowie zapoznali się z definicją
wolontariatu oraz dyskutowali (debata oksfordzka) na temat celowości
podejmowania działań w charakterze wolontariusza.
Odbyły się spotkania z wolontariuszami współpracującymi z róŜnymi
organizacjami, takŜe międzynarodowymi. Zaprezentowano działalność
organizacji powiązanych z ONZ, które chętnie angaŜują wolontariuszy:
UNICEF, WHO, UNESCO, FAO, ILO, Amnesty International, Lekarze bez
Granic, a takŜe lokalne organizacje lokalne, które w róŜny sposób pomagają
ludziom.
Uczniowie próbowali odpowiedzieć na tak niełatwe pytania jak:
• Czy pisanie listów z wyrazem sprzeciwu jest dobrą formą pomocy i czy
przynosi efekt?
• Czy akcje typu „KIZUNA” mają sens i czy faktycznie są formą pomocy?
• Czy ludzie będąc w organizacji pomagają bezinteresownie?
• Czy pomoc przeciętnego człowieka niebędącego w Ŝadnej organizacji
ma znaczenie?
• Czy lepiej tworzyć nowe organizacje czy poszerzyć zakres juŜ istniejących?
Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami warsztatów, proszę
kontaktować się z autorkami, pisząc na adres: [email protected]