Monta¿ elektr. kurs

Transkrypt

Monta¿ elektr. kurs
MontaŜ elektroniczny - Film i TV.
Zawód montaŜysty stał się ostatnio jednym z najbardziej intratnych zawodów telewizyjnofilmowych. Nowo otwarte kanały telewizyjne, a takŜe coraz liczniejsze studia internetowe
potrzebują wielu nowych pracowników.
Tym, którzy widzą swoją przyszłość w tych atrakcyjnych mediach proponujemy:
Roczny kurs montaŜysty telewizyjnego.
Kurs dla montaŜystów filmowo-telewizyjnych pozwoli Państwu zapoznać się z atrakcyjnym
zawodem, sprawdzić swoje predyspozycje, a takŜe nauczyć się podstaw pozwalających na
wykonywanie mniej skomplikowanych prac montaŜowych. Kurs zakończony jest
uczelnianym potwierdzeniem zakończenia tej edukacji oraz, oczywiście, istnieje moŜliwość
kontynuowania nauki w pełnym cyklu pięciosemestralnym.
W ciągu dwóch semestrów poznacie Państwo podstawy posługiwania się trzema
priorytetowymi systemami edycyjnymi: Adobe, Avid. oraz Final Cut pracującymi w oparciu o
komputery osobiste. Nauczycie się Państwo podstaw teorii montaŜu oraz wykonacie
ćwiczenia praktyczne.
Zajęcia prowadzą zawodowi montaŜyści telewizyjni i filmowi, reŜyserzy, a takŜe inni
wykładowcy WSSiP.
Kurs odbywa się w trybie zaocznym. Przewidziane jest 8 /osiem/ zjazdów /sobota i niedziela/
w ciągu jednego semestru.
Uwaga!
O przyjęciu na kurs decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

Podobne dokumenty