Zawiadomienie o wyjaśnieniach i zmianach treści siwz

Transkrypt

Zawiadomienie o wyjaśnieniach i zmianach treści siwz
Kozłówka, dnia 25 kwietnia 2013 roku.
ZP-331/3/2013
Zawiadomienie
o wyjaśnieniach i zmianach treści siwz
W związku z pytaniami wykonawcy dot. treści siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
zakup sprzętu i systemów komputerowych na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:
Na pytanie o treści:
1. W części I punkt II podpunkt 1.1.1 oraz punkt IV podpunkt 1.1.1 Zamawiający wymaga, aby procesory osiagały
w teście SYSmark 2012 Rating min. 200 punktów oraz (czyli jednocześnie) w teście PassMark – CPU Mark
(http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) min. 9640 punktów. Ponieważ w aktualnych
zestawieniach nie występuje procesor, który spełnia oba warunki i jednocześnie jest zgodny (kompatybilny) z
pozostałą częścią specyfikacji komputerów, wnoszę o zmianę wartości punktowej procesora w teście
PassMark albo zamianę spójnika „oraz” na „lub”.
Odpowiedź :
Zamawiający zmienia spójnik „oraz” na „lub” i ww. punkty otrzymują brzmienie:
„wysokowydajny, przeznaczony do pracy ciągłej 24/365, osiągający w ogólnodostępnym teście procesorów SYS mark
2012 Rating min. 200 punktów lub w teście cpubenchmark, dostępnym na stronie
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html min. 9.640 punktów;”
Na pytanie o treści :
2. W sekcji „Warunki i wymagania ogólne dla I części przedmiotu zamówienia” punkt 5.5 Zamawiający przenosi
na wykonawcę koszt ewentualnego odzyskiwania danych z dysków w przypadku ich awarii.
Ponieważ taka operacja może jednostkowo kosztować nawet kilka tysięcy złotych a zapis nie jest precyzyjny
spowoduje to:
- znaczący wzrost ceny oferty,
-konflikty w sytuacji nadużywania tego zapisu przez Zamawiającego.
Źródłem nieporozumień może być:
- co jest awarią dysku – czy uszkodzenie materialne mechaniczne czy także logiczne
- co jeśli nie uda się odzyskać danych lub odzyskać tylko częściowo
- co w przypadku macierzy RAID – koszt odzyskiwania może przekroczyć 10 000,- zł.
Wnoszę o usunięcie lub przeredagowanie punktu 5.5. w taki sposób aby Wykonawca mógł przedstawić ofertę
optymalną także dla Zamawiającego a nie był uczestnikiem gry losowej.
Odpowiedź :
Zapis, na który powołuje się zamawiający jest jednym z warunków gwarancji jakości wymaganej przez Zamawiającego.
Zasady gwarancji jakości reguluje prawo zarówno polskie (KC art. 577–582). Zdaniem Zamawiającego kwestionowane
zapisy siwz nie są sprzeczne z powołanymi powyżej przepisami. Ponadto Zamawiający przypomina, iż z istoty
gwarancji jakości wynika jej losowość. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia ww. zapis siwz bez zmian.
Proszę o uwzględnienie w ofercie ww. wyjaśnień i zmian treści siwz.
Termin składania ofert wadium nie ulega zmianie.
Obowiązuje termin składania ofert i wnoszenia wadium podany w zawiadomieniu z dnia 24.04.2013 r.
Dyrektor Muzeum
(–)
Krzysztof Kornacki
Strona 1 z 1