przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

Transkrypt

przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
………………………………………..
Wrocław, dnia ……………………….
imię i nazwisko
Kierunek__________ Specj. __________
przedłużenie terminu
złożenia pracy dyplomowej
Nr albumu ________________________
Dziekan Wydziału Elektroniki
Politechniki Wrocławskiej
Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej do dnia:
Możliwe warianty przedłużenia terminu złożenia prac dyplomowych:
Wariant I
I.1 choroba
…………………………., z powodu (*)……………………………………… + załącznik
Temat……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
Promotor: ………………………………………………………………………………………………………..
I.2 przedłużający się pobyt za granicą w ramach umowy o współpracy lub w programie Erasmus
I.3 awaria stanowiska badawczego
I.4 okoliczność losowa
Wariant II
Niniejszym zobowiązuje się do złożenia w Dziekanacie „oświadczenia o zaliczeniu pełnego programu studiów” w ciągu 3 dni od daty
uzyskania pozytywnej oceny z Pracy Dyplomowej.
Również zobowiązuję się do złożenia w ciągu 5 dni (od daty uzyskania informacji mailowej o zakończeniu procesu rozliczenia) dokumentów
II ze względu na duże obciążenie czasowe nie wykonał kompletnych badań, bądź nie napisał/nie zredagował
pracy.
do Sekretarza Komisji Egzaminów Dyplomowych
……………………….
podpis studenta
Potwierdzenie aktywności dyplomanta:
UWAGA:
W pozycji (*) proszę wpisać I.1 lub I.2, lub I.3, lub I.4, lub II. W każdym przypadku musi być dołączony
załącznik:
I.1 – zwolnienie lekarskie precyzujące liczbę dni niedyspozycji
I.2 – dokument potwierdzający pobyt zagranicą w określonym czasookresie danego semestru
Proponowany termin złożenia pracy dyplomowej ………………………………………
I.3 – sprecyzowany czasokres niedostępności stanowiska badawczego potwierdzona np. przez kierownika
laboratorium
I.4 – dokument potwierdzając okoliczność losową
…………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko oraz podpis promotora
II – kilkuzdaniowe, czytelnie napisane uzasadnienie i podpisane przez studenta
Opinia opiekuna specjalności:
DZIEKAN
……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko oraz podpis opiekuna specjalności
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę na przedłużenie
terminu do dnia ………………………
Sekretarz Komisji Egzaminów Dyplomowych:
Potwierdzam że egzamin dyplomowy dla studenta odbędzie się w terminie…………………………..
…………………………………………………………………
Imię i nazwisko oraz podpis sekretarza
………………………………

Podobne dokumenty