Zaświadczenie lekarskie

Transkrypt

Zaświadczenie lekarskie
Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej
lub lekarza praktykującego indywidualnie
Nr identyfikacyjny REGON
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
W wyniku badania lekarskiego …………………………………………………………
(imię i nazwisko)
urodzonego dnia …………… miesiąca………………………… roku ……….………..
zamieszkałego w ………………………………………………………………………..
*brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia KURSU TRENERA KLASY II W PIŁCE
RĘCZNEJ
*istnieją przeciwwskazania zdrowotne do podjęcia KURSU TRENERA KLASY II W
PIŁCE RĘCZNEJ
…………………, dnia ………………
* - niepotrzebne skreślić
……………………………………………
(pieczęć i podpis lekarza)

Podobne dokumenty