Zaproszenie do skáadania ofert na dostawĊ telewizorów LCD

Transkrypt

Zaproszenie do skáadania ofert na dostawĊ telewizorów LCD
Zaproszenie do sk adania ofert na dostaw telewizorów LCD
(zakup o warto ci nie przekraczaj cej 14.000 euro)
NAZWA ZAMAWIAJ CEGO:
ZOZ Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie
adres: Górzno 63, 64-120 KRZEMIENIEWO, powiat: leszczy ski
strona internetowa: www.szpitalrehabilitacyjny.com.pl
tel. (65) 5361 200, fax (65) 536 94 52
e-mei: [email protected]
I. ZAMAWIAJ CY zaprasza wykonawców do sk adania ofert na:
Dostaw telewizorów LCD 22” z dekoderami MPEG- 4 AVC (H.264) do odbioru
naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T - 20 szt.
II. WARUNKI FINANSOWE I ROZLICZENIA / PLATNOSCI:
1. atno ci b
realizowane przez Zamawiaj cego po dostawie przedmiotu
zamówienia, bez zaliczek, przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze, do 14 dni (s ownie: czternastu dni) od dnia dostarczenia
prawid owo wystawionej faktury oraz po uprzednim odbiorze dostawy bez
zastrze
. Faktura VAT b dzie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia
do siedziby zamawiaj cego ca ej partii zamawianego towaru.
2. Cena oferty musi obejmowa wszelkie koszty zwi zane z realizacj przedmiotu
zamówienia, w tym koszty dostarczonych towarów, udzielonych gwarancji,
podatków, w tym podatek od towarów i us ug (VAT) oraz inne op aty.
3. Cena, o której mowa wy ej musi by wyra ona w z otych polskich.
4. Rozliczenia mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc
b
prowadzone w z otych
polskich, wg warto ci nominalnej przedmiotu zamówienia.
III. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
1. Wykonawca zobowi zuje si wykona przedmiot urnowy do w ci gu 15 dni od dnia
podpisania umowy.
2. Wykonawca udziela gwarancji na telewizory na okres minimum 24 miesi ce.
3. Wzór umowy stanowi za cznik nr 2 do Zaproszenia.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT:
0 wyborze oferty decydowa
b dzie kryterium najni szej ceny przy spe nieniu
wymaganych warunków.
V. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofert
z
nale y na formularzu ofertowym stanowi cym za cznik nr 1
do Zaproszenia.
VI. DATA I MIEJSCE SKLADANIA OFERT:
Ostateczny termin sk adania ofert up ywa w dniu 7 lutego 2011r. o godz. 12.00.
Oferty nale y przes
na adres:
ZOZ Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie,
Górzno 63, 64-120 Krzemieniewo,
Na kopercie prosz wpisa : Oferta na dostaw telewizorów LCD 22”.
Otwarcie ofert nast pi w dniu 4 lutego 2011 r. o godz. 14.15.
VII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niniejsze zaproszenie do sk adania ofert nie stanowi zobowi zania Zamawiaj cego do
udzielenia zamówienia. Zamawiaj cy dokona wybory oferty najkorzystniejszej na
warunkach okre lonych w zaproszeniu i przeka e zawiadomienie o przyj ciu oferty
wybranemu wykonawcy zamówienia.
Spraw
prowadzi:
Stanis aw
Gospodarczego (tel. 65 5361 205).
Stiller
–
Kierownik
Dzia u
Administracyjno
–

Podobne dokumenty