III Liceum Ogólnokształcące OGŁASZA PRZETARG

Transkrypt

III Liceum Ogólnokształcące OGŁASZA PRZETARG
Katowice, 21.10.2009 r.
nr sprawy: ZP/5/2009
III Liceum Ogólnokszta
ce
im. Adama Mickiewicza w Katowicach
ul. Mickiewicza 11
40-092 Katowice
Gmach szko y w stylu niemieckiego renesansu wystawiono w 1900 roku.
Decyzj z 8 lipca 1992 r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru
zabytków „A”. Obiekt wpisany pod nr A/1475/92
OG ASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie:wymiany stolarki okiennej w III Liceum Ogólnokszta cacym
w Katowicach, ul. Mickiewicza 11
1. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2009 roku.
2. Dokumentacj dotycz
warunków zamówienia (SIWZ) udost pnia si
w siedzibie zamawiaj cego (sekretariat) oraz na stronie internetowej
szko y:
www.mickiewicz.katowice.pl
3. Zakres zamówienia obejmuje:
a) wymian okien drewnianych na PCV w piwnicy budynku od strony
podwórka – 14 sztuk,
b) podmurowanie okien ceg klinkierow wg przedmiaru robót,
c) uzupe nienie tynków wewn trznych w o cie ach,
d) demonta i ponowne osadzenie krat okiennych,
e) przymurowanie cianek klinkierowych,
f) inne roboty towarzysz ce zgodnie z przedmiarem robót Zamawiaj cego,
okna nale y wykona zgodnie z zaleceniem Konserwatora Zabytków:
w kszta cie jak okna pierwotne ,
w konstrukcji PCV,
szyby zespolone,
z zachowaniem oryginalnych rysunków, podzia ów, dekoracji
(grubo , profile, zdobienia itp., na wzór okna na którym
zachowane s elementy ozdobne),
w kolorze bia ym,
z wykonaniem podzia u poziomego – szprosy wewn trz
szybowe,
ewentualne ubytki cegie w o cie ach elewacji uzupe ni
odpowiednimi rodkami w kolorze elewacji.
Uwaga:
Zamawiaj cy zaleca aby ka dy oferent dokona wizji lokalnej
przed sporz dzeniem oferty.
4. Oferty b
oceniane wed ug nast puj cych kryteriów:
1/ cena oferty – 70%,
2/ gwarancja oferenta na roboty – 10%,
3/ gwarancja producenta na okna – 20%
Zamawiaj cy nie dopuszcza z enia oferty cz ciowej, wariantowej,
równowa nej.
5. Wykonawca musi spe ni nast puj ce warunki by zosta dopuszczonym do
udzia u w post powaniu:
ofert zgodn z przepisami prawa i niniejsz specyfikacj
poprzez wype nienie formularza oferty, zgodnego z za cznikiem 1 do
niniejszej specyfikacji. Zamawiaj cy dopuszcza odtworzenie formularza
oferty,
wykona co najmniej dwie roboty budowlane, w zakresie zbli onym
do oferty,
spe ni warunki okre lone w art. 22 ust. 1 w zwi zku z postanowieniami
art. 24 Ustawy prawo Zamówie Publicznych.
6. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert:
a. Ofert
w zamkni tej kopercie, opatrzonej numerem sprawy –
ZP/5/2009 nale y z
w sekretariacie zamawiaj cego do dnia
12.11.2009 r. do godz. 10.00
b. Otwarcie ofert jest jawne.
c. Otwarcie ofert nast pi w siedzibie Zamawiaj cego - w gabinecie
dyrektora szko y w dniu 12.11.2009 r. o godz. 11.00.
d. Oferty z one po terminie zwraca si bez otwierania po up ywie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
7. Osob uprawnion do kontaktów z oferentami jest:
dr Ewa Chor
y – Dyrektor III LO tel.: 032-258-93-05,
in . Jacek Kuczy ski – inspektor nadzoru tel.: 668196421
w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00,
8. Termin zwi zania ofert wynosi 30 dni.

Podobne dokumenty