Dokumenty, które składają kandydaci na studia podyplomowe: 1

Transkrypt

Dokumenty, które składają kandydaci na studia podyplomowe: 1
Załącznik nr 1 do Regulaminu Studiów Podyplomowych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Dokumenty, które składają kandydaci na studia podyplomowe:
1. podanie o przyjęcie na studia
2. kwestionariusz osobowy
3. CV
4. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
5. 2 zdjęcia
6. list motywacyjny
7. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (wzór umowy stanowi
załącznik nr 2 do regulaminu o studiach podyplomowych)
8. dowód wpłaty czesnego
9. informacje o płatniku faktury
10. inne dokumenty określone szczegółowo dla danego kierunku studiów
podyplomowych
11. ankietę dotyczącą źródeł pozyskiwania informacji o studiach podyplomowych
Dodatkowo kandydaci mogą złożyć:
1. rekomendacje lub opinie
2. inną dokumentację związaną z dorobkiem naukowym

Podobne dokumenty