Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, z

Transkrypt

Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, z
Załącznik Nr 2 do SIWZ Znak
sprawy: ZP.6.26.2016
pieczątka firmowa wykonawcy
OŚWIADCZENIE
w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, z przeznaczeniem
na cele grzewcze do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku,
od podpisania umowy do 31 grudnia 2017 roku.
oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2016 r. poz. 1020) a w tym:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie,
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
.............................. Imię i nazwisko
/Data/
(Podpis osoby uprawnionej, o której mowa w roz.X ust 5SIWZ)