FU/19/2016/AK Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE w

Transkrypt

FU/19/2016/AK Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE w
FU/19/2016/AK
Załącznik nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE
w postępowaniu znak FU/19/2016/AK pn. „Wykonanie prac stanowiących element monitoringu zakładowego
składowiska odpadów paleniskowych ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Jagodnie”.
……………………………………
Pieczątka firmowa Wykonawcy
Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczamy, że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, wymagane dla wykonania zamówienia, ,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie otwarto w stosunku do nas likwidacji ani też nie ogłoszono upadłości
…………………………, dnia ………………… 2016 r.
…………………………………………………
(podpis / podpisy)
Strona 1

Podobne dokumenty