Zapytanie ofertowe 8/2012 POMPY WODY

Transkrypt

Zapytanie ofertowe 8/2012 POMPY WODY
Opole, dnia 31.05.2012r.
Grava Sp. z o.o.
ul. Katowicka 39/4a,
45-061 Opole
Zapytanie ofertowe 8/2012
W związku z realizacją projektu pn. „Nowa inwestycja polegająca na zakupie nowoczesnej
linii technologicznej służącej do produkcji innowacyjnych kruszyw wraz z
przystosowaniem terenu w Racławicach Śląskich do potrzeb prowadzenia działalności
przez Spółkę GRAVA – źródłem sukcesu Firmy” realizowanego przez Grava Sp. z o.o.
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Grava Sp. z o.o. zaprasza do
złożenia oferty cenowej na zakup:
POMPY WODY TECHNOLOGICZNEJ + PONTONY PŁYWAJĄCE + RUROCIĄG
STALOWY
o następujących parametrach:
Pompa: wydajność 420 m3/godz.
Wysokość podnoszenia: 23 m
Woda zabrudzona
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Posiadają niezbędną wiedzę o doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
4. Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena 30%
Czas dostawy 30%
Stan techniczny maszyny 40%
6. W ofercie prosimy podać:
nazwę i adres oferenta
warunki zakupu, w tym terminy płatności i dostawę
opis urządzenia/maszyny
okres i zakres udzielanej gwarancji
cenę całkowitą netto i brutto
termin ważności oferty: min. 90 dni od daty sporządzenia oferty
podpis wykonawcy wraz z pieczątką
7. Termin składania ofert upływa w dniu 11.06.2012r.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
9. Ofertę oraz wszelkie pytania prosimy przesłać za pośrednictwem:
poczty elektronicznej na adres: [email protected]
poczty na adres: Grava Sp. z o.o., ul. Katowicka 39/4a, 45-061 Opole
Informacje o firmie na stronie www.grava.pl
Jerzy Hendrich
Prezes Zarządu

Podobne dokumenty