2.oferta lody festiwal - biuletyn informacji publicznej urzędu miasta i

Transkrypt

2.oferta lody festiwal - biuletyn informacji publicznej urzędu miasta i
Działoszyce, 01 czerwca 2016 r.
Znak: M-GCK/2/2016
Ogłoszenie
o możliwości składania ofert na najem miejsca
(na wyłączność)
na
stoisko sprzedaży lodów
w czasie trwania imprezy
„Festiwal Muzyki Ludowej”
w dniu
17 lipca 2016 rok
Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie
rozeznania cenowego dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 000
euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2015 r. poz. 2164).
I. INFORMACJE OGÓLNE
Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Działoszycach zaprasza do złożenia ofert
na najem miejsca (wyłączność) na usługę organizacji i prowadzenia stoiska sprzedaży
lodów.
1.
Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164).
2.
Do niniejszego postępowania ma zastosowanie Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza
Miasta
i Gminy w Działoszycach z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
3.
Postępowania prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
4.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.
Adres strony internetowej na której Zamawiający udostępnił zapytanie ofertowe:
www.dzialoszyce.eobip.pl
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Działoszycach
ul. Ogrodowa 6
28 – 440 Działoszyce
e-mail: [email protected]
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach
Paweł Kamiński - tel. 41 352 60 61
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Wybrany Oferent otrzyma od Zamawiającego wyłączność na prowadzenie działalności
na wyznaczonym terenie zgodnie z uzgodnioną specyfikacją urządzeń.
2.
Oferent zobowiązany jest do posiadania wszystkich prawnie niezbędnych pozwoleń na
prowadzenie tego rodzaju działalności handlowej.
3.
Zapewnienia utrzymania czystości, ładu i porządku na zajmowanym terenie w trakcie
trwania imprezy oraz po jej zakończeniu.
4.
Ustawienie
Zamawiającego.
stoiska
sprzedaży
lodów
będzie
nadzorował
przedstawiciel
5.
Cenę sprzedaży lodów ustala Oferent na własną odpowiedzialność i ryzyko.
6.
Zamawiający nie zapewnia ochrony na terenie zajmowanym przez stoisko sprzedaży
lodów.
7.
Oferent jest zobowiązany do posiadania:
- sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnych z aktualnymi normami
bezpieczeństwa oraz przepisami BHP
- własnego zasilania
urządzeń elektrycznych np. agregatu prądotwórczego oraz
odpowiedniej rozdzielni prądu.
8.
Zamawiający przeznacza pod najem 25 m2.
IV.
CZAS REALIZACJI
17 lipca 2016 r.
V.
SPOSÓB OCENY OFERTY
Oferty zostaną ocenione wg kryterium: najwyższa cena 100 %.
VI.
PROCEDURA-SPOSÓB SPORZĄDZANIA OFERTY
1.
Ofertę w wersji papierowej (sporządzoną wg wzoru załącznika) należy składać
osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach lub przesłać
pocztą tradycyjną na adres, Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Działoszycach, ul.
Ogrodowa 6, 28 – 440 Działoszyce, do dnia: 16 czerwca 2016 roku.
2.
Na zewnętrznej stronie opakowania (kopercie) należy podać nazwę i dokładny adres
Oferenta, a także dopisek
„Dotyczy zapytania ofertowego na usługę organizacji i
prowadzenia stoiska sprzedaży lodów podczas trwania imprezy Festiwal Muzyki
Ludowej”
3.
Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w siedzibie Miejsko –
Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach w dniu 18 czerwca 2016 roku.
4.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów przez
zamieszczenie informacji na stronie www.dzialoszyce.eobip.pl
5.
Od decyzji nie przysługuje odwołania ani zażalenie.
6.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Z wyłonionym Oferentem zostanie zawarta umowa w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia
wyników zapytania przez Zamawiającego.
2.
W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy Zamawiający wezwie do zawarcia
umowy kolejno wybranego przez siebie Oferenta, który zaproponował najkorzystniejszą
ofertę na obsługę i organizację stoiska sprzedaży lodów.
3.
Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań zamawiającego, zastrzega on sobie
prawo:
a. możliwości zamknięcia zapytania ofertowego bez rozstrzygnięcia zapytań ofertowych,
b. ogłoszenia nowego zapytania ofertowego,
c. zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie oferentem bez podania uzasadnienia.
FORMULARZ OFERENTA
do
Zapytania ofertowego
Usługa organizacji i prowadzenia
Stoiska sprzedaży lodów
w czasie trwania imprezy
„Festiwal Muzyki Ludowej Działoszyce”
w dniu 17 lipca 2016 rok
Nazwa oferenta:………………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………………..
Telefon, fax:……………………………………………………………………………………
NIP:…………………………………………………………………………………………….
REGON:……………………………………………………………………………………….
Imię, Nazwisko:………………………………………………………………………………..
(właściciela lub upoważnionego przedstawiciela)
Deklarowana kwota za wynajem m2 placu (wyłączność) na organizację i prowadzenie stoiska
sprzedaży lodów w czasie trwania imprezy „Festiwal Muzyki Ludowej Działoszyce ” w dniu
17 lipca 2016 r. na obiekcie rekreacyjno – sportowym, ul. Stawisko 12 w Działoszycach.
Deklarowana kwota za 1 m² ……………….. złotych
Oświadczam, że zapewnię Zamawiającemu realizację usługi wg wytycznych
określonych w zapytaniu ofertowym.
Zobowiązuję się do niezwłocznego podpisania umowy.
Oświadczam, że powyższa kwota zostanie uregulowana zgodnie z podpisaną umową.
Podpis, pieczęć